Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenwerkingsprotocollen met uw kabinet en de administratie

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 604)

 
Datum ontvangst: 11/07/2022 Datum publicatie: 11/10/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

 

Ik zou graag het volgende willen weten:

 

  1. Wat zijn de huidige samenwerkingsprotocollen tussen uw kabinet, met voor elk van de samenwerkingsprotocollen: van de  van de geldigheidsduur van het protocol, de betrokken partner(s) en de doelstelling(en)?

  2. Kunt u ons, in het kader van de administraties, overheidsinstellingen/diensten die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, een overzicht geven van de samenwerkingsprotocollen die door uw kabinet worden bestudeerd?

 

 

 

 
 
Antwoord    Mijn GGC-kabinet heeft geen protocollen.


In het kader van de taken van de administratie hebben de DVC verschillende samenwerkingsprotocollen met andere administraties en overheidsdiensten.

Momenteel zijn vier protocollen van kracht tussen de DVC en Iriscare:

Het protocolakkoord over de samenwerking tussen de Diensten van het Verenigd College en Iriscare inzake de ondersteunende diensten: dit protocol is op 1 januari 2019 in werking getreden en preciseert de modaliteiten van de samenwerking tussen de verschillende ondersteunende diensten van Iriscare in opdracht van de DVC. Het betreft de werkingsregels voor de gemeenschappelijke diensten (sociale dienst, IT, Facility, gebouw, vertaling), maar ook de beginselen van samenwerking tussen de verschillende diensten van de twee administraties (hr, informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens, communicatie). Dat protocol wordt ook jaarlijks herzien om het aan te passen aan de veranderende behoeften.

Het protocolakkoord tussen de Diensten van het Verenigd College en de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag houdende de oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst: dit protocol is op 1 juli 2019 in werking getreden en bevat de modaliteiten die zijn vastgesteld in het besluit van het Verenigd College van 13 juni 2019 met betrekking tot de oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst voor de twee administraties.

Het protocolakkoord over de samenwerking tussen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag betreffende de gedeelde diensten in het kader van de administratieve en financiële controles: dit protocol werd op 23 mei 2019 goedgekeurd door het Verenigd College en betreft de modaliteiten van de samenwerking tussen de twee administraties op dit gebied.

Het protocolakkoord tussen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag betreffende de diensten geleverd door de Dienst in uitvoering van artikel 4, § 6, van de ordonnantie Iriscare en tot vaststelling van de beginselen van bepaalde samenwerkingen tussen de Diensten van het Verenigd College en de Dienst: dit protocol beoogt de homogeniteit van de bevoegdheden tussen de twee administraties te consolideren. De modaliteiten van het protocol hebben betrekking op de taken die aan Iriscare zijn overgedragen, zoals de sector kinderopvang. Het protocol herinnert ook aan de bevoegdheden van de DVC in de sectoren geestelijke gezondheid en eerstelijnszorg. In het protocol worden ook de uitvoeringsmodaliteiten van het non-profitakkoord 2018, gecoördineerd door Iriscare, gespecificeerd, evenals de samenwerkingsbeginselen, met name budgettair, voor de opdrachten die hetzij door Iriscare, hetzij door de DVC worden uitgevoerd met betrokkenheid van de andere administratie.

De DVC hebben ook een samenwerkingsakkoord met het Gewest. Het gaat om het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de diensten inzake begroting, financiën, boekhouding en controle. Dat akkoord is goedgekeurd door de instemmingsordonnantie van 11 maart 2021 en is voor onbepaalde duur gesloten. In het akkoord worden de rechten en plichten van beide partijen op het gebied van begroting, financiën, boekhouding en controle uiteengezet en worden de modaliteiten van de samenwerking vastgesteld.

Er is ook een specifiek protocol voor de non-profitsector tot stand gebracht, waarbij de administraties van de GGC en hun partners betrokken zijn. Het gaat om het protocolakkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Dat protocol beoogt de mobilisering van de kredieten en specifieke maatregelen voor de sector. Het beheer wordt uitgevoerd door Iriscare en de modaliteiten van de samenwerking met de DVC zijn opgenomen in het protocolakkoord tussen de twee administraties.

In het kader van het crisisbeheer zijn een aantal protocollen opgesteld.
In april 2020 is het protocolakkoord tussen het Europees Parlement, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vzw New Samusocial gesloten over solidariteitsbepalingen voor burgers, met inbegrip van huisvesting voor kwetsbare personen tot augustus 2020.
In oktober 2020 werd een samenwerkingsprotocol overeengekomen tussen de DVC en Sciensano. Het gaat om het protocol betreffende de gegevensverwerking door Sciensano en de bevoegde agentschappen van de gefedereerde entiteiten in het kader van een manueel contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.