Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energieverbruik van gewestelijke organen en overheidsdiensten onder uw gezag of ministerieel toezicht in 2022

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 93)

 
Datum ontvangst: 07/09/2023 Datum publicatie: 11/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 10/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

De afgelopen jaren hebben klimaat- en energiekwesties hoog op de politieke agenda gestaan. Een van deze kwesties is de strijd tegen de energieverspilling, die van vitaal belang is. Deze strijd is niet alleen belangrijk vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit budgettair oogpunt. De stijgende energieprijzen drukken zwaar op de begrotingen van overheden en bedrijven, terwijl energieverspilling bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en vervuiling. Ik zou u daarom de volgende vragen willen stellen voor ELKE gewestelijke instantie/administratie die onder uw bevoegdheid valt of onder uw rechtstreekse ministeriële bevoegdheid:

Voor het jaar 2022,

 1. Welke maatregelen zijn er genomen voor de vermindering van het verbruik van:

 1. elektriciteit?

 2. gas?

 3. stookolie?

 4. water?

 

 1. Wat was het verbruik van:

 1. elektriciteit?

 2. gas?

 3. stookolie?

 4. water?

 

 1. Wat zijn de kosten van:

 1. elektriciteit?

 2. gas?

 3. stookolie?

 4. water?

 

 1. Heeft de instantie/de administratie oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, enz.) en voor het verbeteren van de energie-efficiëntie?

 1. Zo ja, welk budget is er uitgetrokken voor de ontwikkeling en het onderhoud hiervan?

 2. Zo nee, waarom niet?

 

 1. Heeft de instantie/de administratie programma's ontwikkeld om gebouwen en plaatsen te isoleren?

 1. Zo ja, welke? Wat zijn de kosten?

 2. Zo nee, waarom niet?

 

 1. Heeft de organisatie/administratie de RenoClick-premie aangevraagd ( Publieke gebouwen: RenoClick-premie | Renolution )? Zo ja, voor welke werkzaamheden en voor welke bedragen?

 
 
Antwoord    1.
De Diensten van het Verenigd College zitten in hetzelfde gebouw als Iriscare, in de Belliardstraat 71, en er werd een protocolakkoord met betrekking tot de samenwerking tussen de DVC en Iriscare over de diensten voor gezamenlijke ondersteuning opgesteld. In overleg met de Dienst Gebouwen van het Departement Algemene Diensten van Iriscare werden enkele maatregelen, die in 2020 werden genomen, voortgezet in 2021 en 2022 om het gebruik en de verspilling van energie te verminderen en te vermijden met de personeelsleden die zo veel mogelijk thuiswerkten. Sinds 18/04/2022 zijn minstens twee dagen aanwezigheid per week op kantoor verplicht en het verbruik ligt dan ook een beetje hoger dan in 2021 en 2020.

• Elektriciteit:
In 2022 zijn elektrische energiemeters op ventilatie-installaties voor geautomatiseerde verbruiksmonitoring werdt geïnstalleerde en wordt dit jaar (2023) getest. Deze meting zal ervoor zorgen dat verbruiksgrafieken opgevolgd kunnen worden, waarden genoteerd kunnen worden en afwijkingen opgespoord kunnen worden (bijvoorbeeld abnormaal verbruik tijdens het weekend).

Elektriciteitsverbruik: 667,75 MWh voor het hele gebouw (waarden geregistreerd op het platform van Sibelga: NrClick Scan).
Kosten: 100.803,54 euro (inclusief btw)

• Gas:
In 2022 werd een energiemeter geplaatst en deze wordt dit jaar (2023) getest. Deze meter zal ervoor zorgen dat verbruiksgrafieken opgevolgd kunnen worden, waarden genoteerd kunnen worden en afwijkingen opgespoord kunnen worden (bijvoorbeeld abnormaal verbruik tijdens het weekend of tijdens de zomer).

Gasverbruik: 654,97 MWh voor het hele gebouw (waarden geregistreerd op het platform van Sibelga: NrClick Scan).
Kosten: 22.568,62 euro (inclusief btw)

• Huisbrandolie:
Niet van toepassing

• Water:
In 2022 werd een meter met automatische aandrijving geplaatst, en sinds april 2022 noteert hij waarden. Deze meter zal ervoor zorgen dat afwijkingen kunnen worden opgespoord (abnormaal verbruik tijdens het weekend, bijvoorbeeld: lekken doorspoelmechanisme).

Waterverbruik: 1875,86 m³ (waarden factuur en watermeter)
Kosten: 8.985,58 euro

2.
Iriscare beheert het verbruik voor het hele gebouw aan de Belliardstraat. De DVC gebruiken een volledige verdieping en 2/3 van een tweede verdieping (25% van het totaal). Het verbruik in 2022 wordt geschat op 166,94 MWh voor elektriciteit, 163,74 MWh voor gas en 468,97 m³ voor water.

• elektriciteit: 667,75 MWh voor het hele gebouw
• gas: 654,97 MWh voor het hele gebouw
• huisbrandolie: niet van toepassing
• water: 1875,86 m³ voor het hele gebouw
3.
De kosten met betrekking tot het gebouw worden aangerekend op de begroting van Iriscare. De kosten in 2022 voor de door de DVC ingenomen ruimtes (25% van het totaal) wordt geraamd op 25.200,89 euro voor elektriciteit, 5.642,16 euro voor gas en 2.246,40 euro voor water.
• elektriciteit: 100.803,54 euro (inclusief btw) voor het hele gebouw
• gas: 22568,62 euro (inclusief btw) voor het hele gebouw
• huisbrandolie: niet van toepassing
• water: 8985,58 euro voor het hele gebouw
4.
De Diensten van het Verenigd College hebben geen oplossingen ontwikkeld voor properdere energie in het gebouw en voor een verbetering van de energie-efficiëntie. Gezien de gemeenschappelijke diensten tussen de DVC en Iriscare valt deze aangelegenheid onder de bevoegdheid van het Departement van de Algemene Diensten van Iriscare.
In 2022 heeft de Dienst Gebouwen van Iriscare een studie uitgevoerd voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op de daken via de opdrachtencentrale met Sibelga, SolarClick. Uit de studie is gebleken dat de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gebouw niet rendabel zou zijn wegens de installaties op het dak en de schaduw.
5.
De Diensten van het Verenigd College hebben geen isolatieprogramma’s ontwikkeld voor de ruimtes en gebouwen. Gezien de gemeenschappelijke diensten tussen de DVC en Iriscare valt deze aangelegenheid onder de bevoegdheid van het Departement van de Algemene Diensten van Iriscare.
In juni 2011 werd een zware en volledige renovatie van het gebouw voltooid, met inbegrip van het isoleren van de wanden (muren en dak) en nieuwe HVAC-systemen volgens de geldende normen op het ogenblik van de stedenbouwkundige vergunning voor deze renovatie.
Andere investeringen voor de isolatie van het gebouw worden bestudeerd (vervanging van de ruiten en/of ramen). Dit jaar, in 2023, word de buizen en de leidingen van het verwarmings- en aircosysteem geïsoleerd.

6.
Neen, er is geen aanvraag voor de Renoclick-premie geweest.