Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inrichtings- en wegenwerken om de stedelijke mobiliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren op de gewestwegen in de gemeente Schaarbeek 1030

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 14)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 19/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/09/2019 Ontvankelijk p.m.
14/11/2019 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op gewestelijk niveau heeft het Gewest de mobiliteit tegen 2020 gepland met het Iris 2-plan, dat voorziet in een controleprocedure om de toegevoegde waarde voor de verkeersveiligheid van elke gesubsidieerde aanpassing van een gewest- of gemeenteweg te beoordelen, zodat de aanpassing de weggebruikers ertoe aanzet zich verkeersveilig te gedragen. Als men voor de infrastructuur preventief rekening houdt met de criteria inzake verkeersveiligheid, kan men het aantal verkeersongevallen immers aanzienlijk doen dalen.

Wat de Brusselse gemeenten betreft, zijn het de door het Gewest medegefinancierde en door de Brusselse regering goedgekeurde gemeentelijke mobiliteitsplannen (GMP's) die het gewestelijk mobiliteitsbeleid op lokaal niveau vertalen. Een van de belangrijkste doelstellingen van de GMP's is het verminderen van het aantal en de ernst van de verkeersongevallen.

Good Move, het nieuwe ontwerp van het Gewestelijk Mobiliteitsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat het IRIS 2-plan opvolgt, werd op 4 april 2019 in eerste lezing door de regering goedgekeurd en is op 17 juni 2019 in de fase van het openbaar onderzoek getreden voor een periode van 4 maanden.

In afwachting van de resultaten van het openbaar onderzoek, zou ik u, om mijn informatie te vervolledigen, de volgende vragen willen stellen met betrekking tot de reeds uitgevoerde of geplande wegenwerken en ontwikkelingen om de stedelijke mobiliteit en de verkeersveiligheid op de gewestwegen van de gemeente Schaarbeek te verbeteren:

Sinds 2018,

1. Heeft de gemeente één of meer aanvragen voor inrichtings- of wegenwerken gedaan? Zo ja, over welke wegen gaat het? Welke aanpassingen en werken werden aangevraagd (per weg)?

2. Heeft het Gewest, met het oog op de verkeersveiligheid, contact opgenomen met de gemeente in verband met de wegen die aangepast moeten worden? Zo ja, over welke wegen gaat het? Welke aanpassingen werden gepland (per weg)?

3. Zijn er, met het oog op de verkeersveiligheid, inrichtings- of wegenwerken uitgevoerd op wegen die door verschillende gemeenten lopen of zijn die gepland? Zo ja, over welke aanpassingen of werken gaat het (wegdek, verbetering van de verlichting, andere werken...)?

4. Welke werken of aanpassingen zijn uitgevoerd op plaatsen en zones met een groot ongevalsrisico om de verkeersveiligheid van de weggebruikers in het algemeen en die van de fietsers, voetgangers en omwonenden in het bijzonder te waarborgen of te verbeteren?

5. Welke maatregelen worden door het Gewest bestudeerd en uitgevoerd om de ongevallenfactoren te bestrijden, de snelheid te regelen/beperken en de veiligheid in gebieden of zones met verkeersongevallen te verbeteren?

6. Op welke plaatsen zullen binnenkort flitscamera’s, met de wet conforme verkeersremmers of andere voorzieningen worden geïnstalleerd om de snelheid te regelen? Hoe staat het met de adviezen inzake verkeersveiligheid en de vereiste vergunningen, welk prijskaartje zal aan die aanpassingen hangen, wie zal de werken uitvoeren (per weg)?

7. Is er naar aanleiding van de ongevallen die zich al hebben voorgedaan, gepland om een ongevallenstudie uit te voeren om onder meer de invloed van het wegdek, de verlichting of nog de snelheid bij de verkeersongevallen te beoordelen? Zo ja, wie zal die studie uitvoeren?

8. Hoe zit het met het GMP van de gemeente? Is het beïnvloed of gewijzigd na de goedkeuring (in eerste lezing) door de regering op 4 april 2019 van het "Good Move"-plan?

9. Welke bedragen kent het Gewest de gemeente toe om de stedelijke mobiliteit en de verkeersveiligheid op de gewestwegen te verbeteren?

10 Tot slot, hoeveel verkeersongevallen hebben zich (per weg) voorgedaan? Wat zijn de oorzaken van de verkeersongevallen? Hoeveel slachtoffers waren er (zwaargewond, lichtgewond en overleden binnen 30 dagen)? Hoeveel voetgangers en fietsers raakten gewond of kwamen om het leven? Gaat het om een stijging of een daling van het aantal ongevallen/slachtoffers in vergelijking met de vorige jaren?

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/algemene-prioriteiten, geraadpleegd op 17 september 2019.
https://goodmove.brussels/nl/2019/04/16/maanden-openbaar-onderzoek-voor-good-move/, geraadpleegd op 17 september 2019.
 
 
Antwoord    1- Zie de XLS-tabellen voor het onderhoud en de verkeerslichten

2- Zie de XLS-tabellen voor het onderhoud en de verkeerslichten

3- Zie de XLS-tabellen voor het onderhoud en de verkeerslichten

4- De volgende weginrichtingen werden gerealiseerd na ernstige ongevallen:

- In de gemeente Schaarbeek hebben we in maart jl. vier nieuwe vaste flitspalen geplaatst langs de Haachtsesteenweg (twee ter hoogte van de Schaarbeekse Haard en twee op de Voltairelaan) om de snelheid en het negeren van rode lichten (enkel voor het kruispunt aan de Schaarbeekse Haard) te controleren. De voetgangersoversteekplaatsen dicht bij de plaats van het ongeval werden ook verbeterd (trottoiruitstulping en verlichting)

- De verkeerslichten aan het kruispunt Heliotropenlaan werden volledig herzien.


5- Deze acties stoelen op het Actieplan Verkeersveiligheid 2011-2020. Het betreft een combinatie van infrastructurele maatregelen, controles-sancties en sensibilisering en opvoeding.
Wat betreft de controles-sancties:
-
- Op de Leopold III-laan werd een trajectcontrole ingevoerd.
- BM heeft de flitspaal op de Lambermontlaan/Blauweregenlaan opnieuw in gebruik genomen (in 2009 geplaatst maar sinds april 2010 buiten dienst).
- Er staan vier andere palen op de Lambermontlaan (kruispunt Prinses Elizabeth, kruispunt Demolder, kruispunt Heliotropenlaan en kruispunt Louis Bertrand) maar die zijn nog steeds buiten dienst omdat er eerst een herasfaltering van de weg nodig is, een onontbeerlijke fase voor het plaatsen van de detectielussen. De herasfalteringswerken van deze vier sites maken het voorwerp uit van Osiris-aanvragen. We wachten momenteel op de toelatingen. De lussen moeten eerst in de weg worden aangebracht, waarna de flitspalen in november weer in gebruik zullen worden genomen (behoudens slechte weersomstandigheden).
- De tijdelijke plaatsing van lidars op verschillende plekken in de gemeente vervolledigt de reeks maatregelen inzake snelheidscontrole.


6- De inrichtingen in de ZACA's, in verband met specifieke vragen inzake VV naar aanleiding van een inspectie na een ongeval, maken het voorwerp uit van een analyse door experts van de cel Verkeersveiligheid van de directie Mobiliteit en Infrastructuur. De projecten op wegen van het primaire net maken het voorwerp uit van een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd door diezelfde experts.

7- De cel Verkeersveiligheid tracht in de mate van het mogelijke een analyse te maken van de (ernstige/dodelijke) ongevallen en de infrastructuur om na te gaan of de infrastructuur de oorzaak van de ongevallen was of dat ze de gevolgen van het ongeval had kunnen verzachten. Het verslag dat vervolgens opgesteld wordt, beschrijft welke maatregelen getroffen kunnen worden. Over sommige maatregelen moet evenwel overleg worden gepleegd met de gemeenten en tegenstrijdige belangen kunnen de gewenste beveiliging in dat geval wel eens in het gedrang brengen (cf. parkeergelegenheid).
Sommige ongevallen zijn echter niet te wijten aan de infrastructuur, maar hebben te maken met een gebrek aan sensibilisering, educatie en controle/sanctie. Uit haar analyses op het terrein trekt de directie dus de nodige conclusies om te bepalen welke acties op beleidsniveau gevoerd moeten worden.

8- in 2016 werd de laatste hand gelegd aan het huidige gemeentelijke mobiliteitsplan. De ordonnantie mobiliteit van 26/07/13 bepaalt dat na de gemeenten binnen de twee jaar na de definitieve goedkeuring van het Gewestelijke Mobiliteitsplan de hun nieuwe GemMP moeten opstellen. Het gewest blijft meewerken aan deze GemMP's en herhaalt dat het er de problemen inzake verkeersveiligheid in wil aanpakken, met name via de rustige mazen, wat een essentiële maatregel vormt in zowel het GMP als in de toekomstige GemMP's.  

9- De gemeente Schaarbeek heeft de subsidies vermeld in de XLS-bestanden in de bijlage gevraagd en verkregen.

10- Wat de oorzaken en gevolgen van de ongevallen betreft, is het onmogelijk om al uw vragen te beantwoorden. U kan echter de statistieken hieronder raadplegen, waaruit u de evolutie van het aantal slachtoffers voor de gemeente Schaarbeek kan opmaken.