Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ongevallen met elektrische steps

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 40)

 
Datum ontvangst: 14/10/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De recente komst van elektrische deelsteps in het Gewest leidt tot veel discussie. De kwestie van de ongevallen door het gebruik van deze steps is een van de discussiepunten die moet worden onderzocht. Het lijkt er immers op dat deze nieuwe vervoerswijze een toename van het aantal interventies veroorzaakt, in het bijzonder door de hulpdiensten.

Bijgevolg rijzen de volgende vragen:

1) Bent u op de hoogte van het aantal ongevallen met elektrische steps in het Brussels Gewest en de daaruit voortvloeiende traumatologische aandoeningen?
2) Kent u het profiel van de personen die betrokken zijn bij de ongevallen? (leeftijd, geslacht, ...)
3) Welke middelen zet het Brussels Gewest in om dit soort ongevallen te voorkomen?
 
 
Antwoord    1. Tot voor kort (2017) waren de "nieuwe vervoermiddelen" (elektrische steps, monowheels, enz.) geen afzonderlijke categorie in de VerkeersOngevallenFormulieren (VOF's) die de politie bij ongevallen gebruikt. Deze velden werden toegevoegd opdat de agenten de gebruikte vervoermiddelen nauwkeuriger zouden kunnen invullen (voor zover de agenten het soort vervoermiddel dat wordt gebruikt goed interpreteren).
Uit de cijfers van de statistische gegevensbank Statbel blijkt echter dat er zich in 2017 en 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts één ongeval met een bestuurder van een elektrische step heeft voorgedaan (lichte verwondingen). De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dezelfde als de verklaring voor de geringe aangifte van ongevallen met voetgangers en fietsers. Er wordt namelijk niet steevast een beroep gedaan op de politie om een vaststelling te komen maken, in het bijzonder voor ongevallen waarbij uitsluitend de stepgebruiker is betrokken (zonder tegenpartij). Het kan ook het resultaat zijn van een verkeerde notering op de ongevallenformulieren, of van een verkeerde categorisering van de gebruikers. "Steppers" gaan immers sneller dan wandelaars en worden dus gelijkgesteld met fietsers. Deze gelijkstelling had het aantal ongevallen met fietsers in de statistieken echter ten onrechte kunnen "aandikken".
Desalniettemin heeft Brussel Mobiliteit in de zomer van 2019 een enquête afgenomen over het gebruik van elektrische steps in Brussel. Deze enquête leert ons dat op 1.176 representatieve respondenten 13% al eens een ongeval heeft meegemaakt. Van deze 13% verklaarde 18% lichamelijke schade te hebben opgelopen dat een ziekenhuis- of doktersbezoek vereiste en 30% lichamelijke schade te hebben opgelopen dat geen ziekenhuis- of doktersbezoek vereiste.
Brussel Mobiliteit heeft naast deze enquête ook meerdere Brusselse ziekenhuizen een vragenlijst voorgelegd. Tot op heden hebben vier ziekenhuisgroepen deze vragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat er voor dergelijke ongevallen tussen zes en dertig opnames per maand zijn. Wat de letsels betreft, blijkt uit deze tweede enquête dat de slachtoffers botletsels aan zowel de bovenste als onderste ledematen oplopen, alsook hersen- en hoofdletsels.

2. Diezelfde enquête voor de ziekenhuizen leert ons dat ongeveer 77% van de opgenomen personen mannen zijn, met een gemiddelde leeftijd van om en bij de 33 jaar. Deze informatie bevestigt overigens de resultaten van de enquête over het gebruik van de elektrische step. De conclusie van deze enquête luidt namelijk dat het merendeel van de gebruikers mannen zijn (twee keer meer mannen dan vrouwen), met een oververtegenwoordiging van de jongste leeftijdsklassen (de gemiddelde leeftijd is 33,4 jaar) en de beroepscategorie van de bedienden. Uit de enquête blijkt voorts nog dat het merendeel van de gebruikers van de elektrische step hooggeschoold is.
2. De al door Brussel Mobiliteit uitgevoerde acties om de gebruikers te sensibiliseren voor de gevaren van deze vervoerwijze en om hen aan te sporen voorzichtig te zijn, zijn de volgende:
- Aanmaak van een specifieke internetpagina met allerlei tips en goede praktijken om veilig door de stad te steppen;
- Een sensibilisering via filmpjes op sociale media (Facebook / Instagram) in het kader van een zomercampagne (van 7 tot 30 juli), die meer dan 500.000 personen heeft bereikt;
- De creatie van een tweetalige flyer met één enkele afbeelding die aan de regelgeving herinnert, en verschillende verkeersveiligheidstips en de persoonlijke beschermingsmiddelen weergeeft;
- Een sensibiliseringsactiviteit voor de Brusselaars op 22 september jongstleden (tijdens de autoloze zondag) op een oefenterrein. 1.000 personen hebben daardoor een elektrische step kunnen testen op een hindernissenparcours dat speciaal voor deze gelegenheid werd opgebouwd.
In de toekomst zullen we onze sensibiliseringsacties voor deze specifieke vervoerswijze voortzetten en zullen we deze vervoerswijze in onze multimodale sensibiliseringscampagne opnemen, zoals we al enige tijd voor alle andere vervoerswijzen doen.