Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Deelname aan de Brussels Meet Brussels en de City Climate Challenge 303030

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 23)

 
Datum ontvangst: 18/11/2019 Datum publicatie: 2/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Eind juni 2019 kwamen op initiatief van Beci een tiental bedrijven en topmanagers samen om de basis te leggen voor het initiatief "City Climate Challenge 303030" (CCC303030). Het doel van dit initiatief is bedrijven te betrekken bij de inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de doelstellingen van de akkoorden van Parijs te bereiken en de CO2-uitstoot te verminderen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Om dit te doen, werden Brusselse bedrijven en andere Brusselse partners op drie vlakken uitgedaagd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen door middel van 30 nieuwe, innovatieve en collaboratieve projecten (zie ook https://www.303030.eu/). Enkele maanden later, op 16 oktober 2019, werden de Brusselse ondernemers en economische besluitvormers, de Brusselse partners van de CCC303030 en de politieke besluitvormers (waaronder u) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgenodigd om deel te nemen aan de "Brussels Meet Brussels" om van gedachten te wisselen en te debatteren over de initiatieven en de bezorgdheden van de bedrijven in verband met de klimaatuitdagingen en om deel te nemen aan de officiële lancering van het CCC303030-initiatief. Op het einde van de avond hebben enkele honderden ondernemers en een twintigtal partners (waaronder de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, Engie, de Europcar Mobility Group, G.M. Electronics, ING, Sibelga, de NMBS, Solvay, Tractebel, VINCI Energies Belgium, ...) het Charter 2030 voorgesteld aan de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse gewestregering. Dit charter verplicht de partners van het CCC303030-initiatief om samen 30 collaboratieve projecten op te zetten die over een periode van 10 jaar zullen leiden tot een vermindering met 30% van de CO2-uitstoot in de hoofdstad.

Volgens de informatie die we hebben kunnen verzamelen, zal de eerste fase van het CCC303030-initiatief, onder leiding van Beci, een lijst van 30 ideeën opleveren die door de verschillende betrokken Brusselse bedrijven naar voren zijn gebracht. Deze eerste fase zal naar verwachting in december 2019 worden afgerond. Vervolgens zal in 2020 een tweede fase van start gaan om de geselecteerde ideeën in samenwerking met het bedrijfsleven en de politiek in de praktijk te kunnen brengen. Er zij op gewezen dat andere actoren in het Gewest zullen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het CCC303030-initiatief en samen te werken met de gewestelijke autoriteiten. Op 11 oktober 2019 hebben er al twee collectieve werkvergaderingen plaatsgevonden om projecten voor CO2-emissiereductie in kaart te brengen. In totaal zullen naar verwachting acht vergaderingen worden gehouden tegen maart 2020.

Zoals u weet, maakt de klimaatuitdaging deel uit van het beleid van de Brusselse gewestelijke regering. Of het nu gaat om milieu, mobiliteit, financiën, werkgelegenheid, huisvesting, economie, opleiding, stedenbouw, ruimtelijke ordening, territoriale ontwikkeling, ... elke minister en staatssecretaris van Brussel is in het kader van zijn bevoegdheden en voor sommige van zijn beleidslijnen betrokken bij deze uitdaging, die concrete en collectieve antwoorden vereist. Daarom, en naar aanleiding van de aankondiging van uw interventie op de "Brussels Meet Brussels" avond voor de officiële lancering van het CCC303030-initiatief (), zou ik u de volgende vragen willen stellen:

1. Heeft u deelgenomen aan deze avond? Zo niet, wie heeft er in uw plaats deelgenomen?
2. Wat waren de ideeën in verband met de klimaatuitdagingen die uw kabinet of uzelf 's avonds naar voren hebben gebracht? Heeft u een exemplaar van het Charter 2030 ontvangen?
3. Zijn er gewestelijke autoriteiten onder uw bevoegdheid of toezicht betrokken bij het CCC303030-initiatief? Zo ja, welke en op welke manier(en)?
4. Heeft uw kabinet of administratie sinds eind juni 2019 deelgenomen aan een van de geplande collectieve werkvergaderingen? Zo ja, wanneer, met wie en wat waren de eerste belangrijke ideeën en/of prioriteiten?

https://agenda.beci.be/brussels-meets-brussels

 
 
Antwoord    Net als de collega’s van de Brusselse regering was ik inderdaad aanwezig voor het panelgesprek, dat werd georganiseerd naar aanleiding van ‘Brussels meets Brussels’


Ik heb onderstreept hoe belangrijk initiatieven zoals de City Climate Challenge 303030 zijn om zoveel mogelijk concrete vooruitgang te kunnen boeken in de klimaatuitdaging waar we voor staan. Een goed partnership op dit vlak, waarbij publieke en private middelen en initiatieven elkaar aanvullen, is de enige mogelijke formule om deze uitdaging succesvol aan te gaan.
Zoals u weet heeft het Brussels Gewest bij monde van zijn regeerakkoord de nodige maatregelen vooropgesteld voor de klimaatuitdagingen. Deze werden onder andere vervat in de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan.
Hierin zal uiteraard ook een rol weggelegd zijn voor finance.brussels, dat bedrijven zal moeten helpen om een overgang te maken naar een businessmodel dat gebaseerd is op lage koolstofuitstoot. Op hetzelfde ogenblik zijn er natuurlijk ook de plannen van de regering om de verkeersfiscaliteit te vergroenen.
Ik heb inderdaad een exemplaar van het charter 2030 ontvangen.


Beci en de deelnemende bedrijven verwachten op dit moment geen actieve rol van de administraties of overheid bij de Climate Challenge 303030. Zoals aangekondigd op Brussels Meets Brussels, worden op dit moment de projecten gedefinieerd die in aanmerking komen voor 303030. Deze eerste projecten worden publiekelijk voorgesteld op 31 maart, samen met de overhandiging van een Green Book. Het is vanaf dat moment dat er met de Brusselse overheid en kabinetten gezien zal worden, met welke administraties en op welke manier er concreet kan worden samengewerkt.


Naast 6 werkvergaderingen met de deelnemende bedrijven tussen september en december 2019, werden door BECI ook 2 zogenaamde Ideation Sessions georganiseerd op 13 en 20 november 2019.
De bedoeling daarvan was om nieuwe ideeën te genereren met de deelnemende bedrijven van 303030 en alle Brusselse stakeholders die zich konden vrij maken om mee de aanzet te geven voor nieuwe projecten 303030. Wegens tijdsgebrek kon mijn kabinet hier niet aan deelnemen.

De resultaten van deze sessies zullen verder worden uitgewerkt in het eerste semester 2020 met de deelnemende bedrijven. Na de publieke voorstelling op 31 maart 2020, worden opnieuw activiteiten en vergaderingen voorzien om de samenwerking met de Brusselse overheid, kabinetten en administraties te bespreken. In die fase zal er dus wellicht wel een actieve medewerking van de onder mijn bevoegdheid ressorterende administraties worden gevraagd.