Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Deelname aan de Brussels Meet Brussels en de City Climate Challenge 303030

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 24)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 18/11/2019 Datum publicatie: 06/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Eind juni 2019 kwamen op initiatief van Beci een tiental bedrijven en topmanagers samen om de basis te leggen voor het initiatief "City Climate Challenge 303030" (CCC303030). Het doel van dit initiatief is bedrijven te betrekken bij de inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de doelstellingen van de akkoorden van Parijs te bereiken en de CO2-uitstoot te verminderen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Om dit te doen, werden Brusselse bedrijven en andere Brusselse partners op drie vlakken uitgedaagd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen door middel van 30 nieuwe, innovatieve en collaboratieve projecten (zie ook https://www.303030.eu/). Enkele maanden later, op 16 oktober 2019, werden de Brusselse ondernemers en economische besluitvormers, de Brusselse partners van de CCC303030 en de politieke besluitvormers (waaronder u) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgenodigd om deel te nemen aan de "Brussels Meet Brussels" om van gedachten te wisselen en te debatteren over de initiatieven en de bezorgdheden van de bedrijven in verband met de klimaatuitdagingen en om deel te nemen aan de officiële lancering van het CCC303030-initiatief. Op het einde van de avond hebben enkele honderden ondernemers en een twintigtal partners (waaronder de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, Engie, de Europcar Mobility Group, G.M. Electronics, ING, Sibelga, de NMBS, Solvay, Tractebel, VINCI Energies Belgium, ...) het Charter 2030 voorgesteld aan de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse gewestregering. Dit charter verplicht de partners van het CCC303030-initiatief om samen 30 collaboratieve projecten op te zetten die over een periode van 10 jaar zullen leiden tot een vermindering met 30% van de CO2-uitstoot in de hoofdstad.

Volgens de informatie die we hebben kunnen verzamelen, zal de eerste fase van het CCC303030-initiatief, onder leiding van Beci, een lijst van 30 ideeën opleveren die door de verschillende betrokken Brusselse bedrijven naar voren zijn gebracht. Deze eerste fase zal naar verwachting in december 2019 worden afgerond. Vervolgens zal in 2020 een tweede fase van start gaan om de geselecteerde ideeën in samenwerking met het bedrijfsleven en de politiek in de praktijk te kunnen brengen. Er zij op gewezen dat andere actoren in het Gewest zullen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het CCC303030-initiatief en samen te werken met de gewestelijke autoriteiten. Op 11 oktober 2019 hebben er al twee collectieve werkvergaderingen plaatsgevonden om projecten voor CO2-emissiereductie in kaart te brengen. In totaal zullen naar verwachting acht vergaderingen worden gehouden tegen maart 2020.
Zoals u weet, maakt de klimaatuitdaging deel uit van het beleid van de Brusselse gewestelijke regering. Of het nu gaat om milieu, mobiliteit, financiën, werkgelegenheid, huisvesting, economie, opleiding, stedenbouw, ruimtelijke ordening, territoriale ontwikkeling, ... elke minister en staatssecretaris van Brussel is in het kader van zijn bevoegdheden en voor sommige van zijn beleidslijnen betrokken bij deze uitdaging, die concrete en collectieve antwoorden vereist. Daarom, en naar aanleiding van de aankondiging van uw interventie op de "Brussels Meet Brussels" avond voor de officiële lancering van het CCC303030-initiatief (), zou ik u de volgende vragen willen stellen:

1. Heeft u deelgenomen aan deze avond? Zo niet, wie heeft er in uw plaats deelgenomen?
2. Wat waren de ideeën in verband met de klimaatuitdagingen die uw kabinet of uzelf 's avonds naar voren hebben gebracht? Heeft u een exemplaar van het Charter 2030 ontvangen?
3. Zijn er gewestelijke autoriteiten onder uw bevoegdheid of toezicht betrokken bij het CCC303030-initiatief? Zo ja, welke en op welke manier(en)?
4. Heeft uw kabinet of administratie sinds eind juni 2019 deelgenomen aan een van de geplande collectieve werkvergaderingen? Zo ja, wanneer, met wie en wat waren de eerste belangrijke ideeën en/of prioriteiten?

https://agenda.beci.be/brussels-meets-brussels
 
 
Antwoord    De GBV behelst sterke ambities om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Deze ambitie zal worden ontwikkeld door middel van een systematische, structurele en structurerende aanpak. Alle gewestelijke hefbomen zullen worden gemobiliseerd om een nieuw klimaatbeheer tot stand te brengen dat centraal zal staan in het gewestelijk besluitvormingsproces. In dit opzicht bepaalt de GBV dat het Gewest tegen 2030 de transitie centraal zal stellen in zijn economische strategie en dat het geleidelijk alle economische ondersteuningsinstrumenten zal afstemmen op koolstofarme productiemodellen, op de circulaire en regeneratieve economie en op de digitalisering van de economie.

1. Heeft u aan deze avond deelgenomen? Zo niet, wie heeft er dan in uw plaats deelgenomen?

Ik heb deelgenomen aan de "Brussels Meet Brussels"-avond op 16 oktober laatstleden.

2. Wat waren de ideeën met betrekking tot de klimaatuitdagingen die uw kabinet of u tijdens deze avond heeft aangekaart? Heeft u een kopie van het Charter 2030 ontvangen?

Dit bezoek was een gelegenheid om bruggen te bouwen met degenen die bijdragen aan de politieke horizon voor 2030 en 2050. Daarnaast heb ik in het kader van mijn bevoegdheden de hoofdlijnen van de GBV toegelicht. Het Gewest beschikt reeds over verschillende initiatieven, zoals de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (dat onlangs werd goedgekeurd en de doelstellingen verhoogt tot een vermindering van de emissies met 40% tegen 2030), het Renovatieplan voor de Gebouwen, het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), het Gewestelijk Plan voor Innovatie (GPI), enz. Zoals ik in mijn inleiding al zei, staat deze ambitie centraal in de GBV en dus ook in alle oriëntatienota’s van het beleid, waaronder dit dat onder mijn bevoegdheid valt: "Economie" en "Wetenschappelijk Onderzoek". Voor deze twee bevoegdheden, is de eerste strategische doelstelling de bijdrage aan de klimaatverbintenissen van het Gewest.

3. Zijn er gewestelijke autoriteiten die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen betrokken bij het CCC303030-initiatief? Zo ja, welke en op welke manier(en)?

Aangezien dit brainstormsessies zijn die worden georganiseerd door BECI, is het niet mijn rol om de deelname of de tussenkomst van de vertegenwoordigers van de instellingen waarvoor ik bevoegd ben te "controleren", waarbij ik er – gezien het vertrouwen dat ik in hen koester en hun loyaliteit jegens het beleid van de Regering – echter zeker van ben dat zij, indien nodig, de visie van de GBV hebben overgebracht.

4. Heeft uw kabinet of administratie sinds eind juni 2019 deelgenomen aan een van de geplande collectieve werkvergaderingen? Zo ja, wanneer, met wie en wat waren de eerste grote ideeën en/of prioriteiten?

Een lid van mijn kabinet nam ook deel aan een van de brainstormsessies van BECI.
Deze ontmoetingen hebben een constructieve dynamiek gegenereerd en ik zal graag met de vertegenwoordigers van Beci de toekomstige oriëntaties bespreken die zijn voortgekomen uit de collectieve denkoefening die werd gehouden.
Het Gewest ziet toe op de doelstellingen inzake koolstofneutraliteit via zijn actie, in samenwerking met de sociaaleconomische actoren. In dit verband is elk relevant initiatief dat bijdraagt aan deze doelstelling de moeite waard om te steunen. Dit geldt met name voor het BECI-initiatief.
In het kader van de voorbereiding van de Sociale Top die in januari 2020 zal plaatsvinden, heeft de Regering al verschillende keren de gelegenheid gehad om haar ambities voor te stellen aan de vakbonds- en werkgeverspartners in het kader van de ESRBHG. Het debat over de transitie naar een koolstofarme en circulaire economie is actueel en zal op de agenda van de besprekingen staan.