Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal herkauwers en paarden in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 67)

 
Datum ontvangst: 28/11/2019 Datum publicatie: 2/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 27 november berichtte de pers over de inbeslagname van de laatste runderen uit het Brusselse Gewest wegens mishandeling.

Zo werden vijf stieren en een koe in de laatste boerderij van het Brusselse Gewest, gelegen in Sint-Agatha-Berchem, overgebracht naar opvangcentra.

Naast het aspect dierenwelzijn, dat niet onder uw bevoegdheid valt, wens ik te weten hoeveel herkauwers momenteel in het Brusselse Gewest aangegeven zijn? Kan u een onderscheid maken tussen kleine en grote herkauwers? Heeft u ook de cijfers voor het aantal paarden dat aanwezig is?

Ten slotte, zijn er herkauwers of paarden aanwezig op grasland in het Brussels Gewest, maar waarvan de eigenaar niet in Brussel gedomicilieerd is?
 
 
Antwoord    Aangezien Leefmilieu Brussel niet bevoegd is voor de traceerbaarheid en de identificatie van opbrengstdieren, kan ik uw vraag niet volledig beantwoorden.

De veterinaire inspecteurs hebben een beperkte toegang tot de Sanitel-databank die door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wordt beheerd. Volgens de toegang tot de gezondheidsdatabank waarover de inspecteurs beschikken, is Leefmilieu Brussel op de hoogte van het bestaan van een veertigtal als ‘fokker’ geregistreerde operatoren, van wie er 6 runderen, 29 schapen en 12 geiten houden. Leefmilieu Brussel is niet in staat om een onderscheid te maken tussen landbouwers en hobbyisten, noch om het aantal dieren per bedrijf te kennen. Deze informatie wordt beheerd door het FAVV.


Paarden zijn niet opgenomen in deze databank. Paarden worden geregistreerd in de HorseID- databank, een federale databank. Leefmilieu Brussel is op de hoogte van de aanwezigheid van paarden in Brussel, met name door de aanwezigheid van maneges in het gewest.
Na raadpleging van de databank voor milieuvergunningen blijkt dat 99 inrichtingen zijn ingedeeld in ‘rubriek 10’: dit zijn inrichtingen voor het onderbrengen van dieren. Het gaat onder meer om asielen, fokkerijen, pensions, commerciële instellingen en laboratoria, naast landbouwbedrijven en maneges. De databank bevat geen informatie over welke soorten worden gehouden en geeft slechts een schatting van het aantal dieren dat daadwerkelijk in deze structuren aanwezig is. Door middel van kruiscontroles met de informatie van Sanitel wordt het aantal runderen in Brussel geschat op ongeveer 200. Voor de andere soorten kan de schatting niet worden gemaakt.