Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende ecologische begrazing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 81)

 
Datum ontvangst: 09/12/2019 Datum publicatie: 21/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ecologische begrazing is een vorm van ecologisch onderhoud van natuurlijke ruimten en gebieden door het weiden van plantenetende dieren.

Graag zou ik weten of er ecologische begrazingsprojecten bestaan in het Brussels Gewest? Zo ja, waar zijn zij gelokaliseerd, met welke soorten en rassen?

Is er een effectbeoordeling voor dit soort projecten?

Vorig jaar heeft INFRABEL in Mechelen een proefinitiatief uitgevoerd, waardoor er nu schapen en geiten grazen langs de spoorwegen. Wordt een dergelijk project onderzocht op het niveau van de NMBS, de MIVB of INFRABEL op het Brussels grondgebied?
 
 
Antwoord    1) Ik wil graag weten of er in het Brussels Gewest ecologische begrazingsprojecten bestaan? Zo ja, waar, met welke diersoorten en met welke rassen?
Ecologische begrazing wordt vooral opgevat als een activiteit van extensief onderhoud van groene ruimten/velden door herbivoren in (voor)stedelijke gebieden. Deze projecten kunnen echter wel worden gekoppeld aan andere doelstellingen: voedselproductie, wolproductie, herstel van open omgevingen en specifieke woongebieden, bestrijding van invasieve soorten. Ze kunnen ook vectoren zijn van bewustwording, natuureducatie en sociale cohesie.
In dit kader, bestaan er binnen het BHG verschillende ecologische begrazingprojecten. Het betreft in het bijzonder de volgende projecten:

- De vzw "Les Moutons Bruxellois" die de LB-percelen in de Vogelzang (Anderlecht - 0,7 ha) en op de Zavelenberg (St.-Agathe-Berchem - ongeveer 7 ha) begraast met een kudde Zwartblessen (schapenras). De VZW heeft een langetermijndoelstelling voor de landbouw (vlees- en wolproductie) in combinatie met ecologische begrazing;

- Een kudde Galloway-koeien van de vereniging Natuurpunt die uitgebreid graast op een terrein in het Scheutbos van ongeveer 2 ha (beheerd door LB) met als doel een natuurlijk beheer van het terrein;

- De site van het Engeland-plateau (Ukkel - 7 ha) die wordt beheerd door LB en wordt begraasd door een dozijn ezels van het bedrijf Quintelier met als doel de vegetatie te diversifiëren, het bosareaal te ontsluiten en de aanwezigheid van Prunus serotina (invasieve uitheemse plantensoort) te verminderen;

- De vzw "Cheval et Forêt" draagt bij tot het herstel van de kalksteenhellingen in het Rood Klooster (beheerd door LB) met begrazing door Voskoppen (0,5 ha - 5 schapen) en tot het beheer van de weiden op dezelfde site door middel van paardenbegrazing;


- Drie percelen op de oevers van de Senne (minder dan 1 ha, beheerd door LB) die begraasd worden met Ouessant-schapen (vzw Plant & Houtgoed, met als doel de verdere verspreiding van de Japanse duizendknoop te beheren en te beperken.

Daarnaast heeft de Coöperatie “Chant des Cailles” een subsidie ontvangen van Leefmilieu Brussel om de mogelijkheid te bestuderen van een globaal ecologisch begrazingsbeheer van groene ruimten in Watermaal-Bosvoorde met een ecologisch, sociaal en educatief doel. De technische, administratieve en stedenbouwkundige aspecten werden geanalyseerd, evenals praktische experimenten met omheiningen en schuilplaatsen.
2) Is er een effectbeoordeling voor dit soort projecten?
De evaluaties moeten worden beschouwd in het licht van de beoogde doelstellingen: beheer van de ruimte, biodiversiteit of landbouw (zie hierboven).
Gezien het belang van dit soort projecten voor de stad en gelet op het toenemend aantal initiatieven, is Leefmilieu Brussel van plan om in 2020 een transversaal kader te ontwikkelen voor de verschillende betrokken diensten (Natuur, Beheer, Landbouw), dat de ontwikkeling en de opvolging van de projecten die op de LB-locaties worden uitgevoerd, mogelijk moet maken.
Om de levensvatbaarheid van de projecten te garanderen, moet rekening worden gehouden met talrijke factoren, zowel op technisch gebied (infrastructuur, veiligheid, communicatie met het publiek, vervuiling, opvolging van de gezondheid, enz.) als voor wat betreft de grondregie betreft (bezettingsgaranties voor boeren, stedenbouwkundige beperkingen, enz.) en de economische aspecten (rentabiliteit van de verschillende modellen, financiële steun voor beheersdiensten en ecologische en sociale diensten, enz.)
Dit moet dus nog verder worden ontwikkeld. Er is echter een evaluatie uitgevoerd van het effect van de begrazing op het Engeland-plateau en deze lijkt positief te zijn voor de vegetatie en de structurele diversiteit van de graslanden in het bijzonder.
De balans is ook positief op de oevers van de Senne, met een diversificatie van plantensoorten en een beperking van de Fallopia (klimplant), maar het is noodzakelijk om elk jaar met de kudde terug te keren naar de site om dit effect te verkrijgen.
3) Vorig jaar werd in Mechelen een proefproject uitgevoerd door INFRABEL waardoor schapen en geiten voortaan grazen in het gras langs het spoor. Wordt een dergelijk project overwogen door de NMBS, de MIVB of INFRABEL in Brussel?
Leefmilieu Brussel is niet op de hoogte van projecten die door de NMBS, de MIVB of INFRABEL op het grondgebied van Brussel worden bestudeerd.