Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beheer van het stedelijk afvalwater

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 82)

 
Datum ontvangst: 09/12/2019 Datum publicatie: 22/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onlangs hebt u tijdens een vergadering van de commissie voor het leefmilieu mijn vraag over een duurzamer beheer van het stedelijk afvalwater in het Brussels Gewest beantwoord.
In uw antwoord hebt u erop gewezen dat er elke dag analyses bij de in- en uitgang van de waterzuiveringsinstallaties worden uitgevoerd om het niveau van de pesticiden en andere chemische bestanddelen die in het water aanwezig kunnen zijn, te controleren. Hoe zijn die cijfers de afgelopen jaren geëvolueerd ten opzichte van de toegestane maximumwaarden?
U hebt tevens vermeld dat de riolen regelmatig gereinigd worden door verschillende operatoren naargelang de locatie (Vivaqua, Haven van Brussel, enz.). Wat verstaat u onder regelmatige reiniging? Heeft het Gewest daarvoor een tijdschema opgesteld en opgelegd?
 
 
Antwoord    (1) Zou het mogelijk zijn om mij mee te delen hoe deze cijfers zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld ten opzichte van de maximaal toegestane normen?

De BMWB (voor het waterzuiveringsstations Zuid) en Aquiris (voor het waterzuiveringsstation Noord) controleren dagelijks de volgende parameters aan de in- en uitgang van de Brusselse waterzuiveringsinstallaties:
- zwevende stofdeeltjes (ZSD);
- chemisch zuurstofverbruik (CZV);
- biochemisch zuurstofverbruik (BCZV),
- stikstof (N);
- fosfor (P).
Bij wijze van voorbeeld, vindt u hieronder de evolutie van de gemiddelde jaarlijkse (zuiverings)opbrengsten of de reductiegraad van het waterzuiveringsstation Noord (Aquiris) in de biologische productieketting en de regenweer-productieketting voor de hierboven vermelde parameters:


img1

Met betrekking tot andere chemische stoffen, waaronder pesticiden, is er geen regelmatige systematische analyse op het niveau van de Brusselse waterzuiveringsstations. Voor deze stoffen bestaan er namelijk geen Europese normen die zijn vastgelegd in de richtlijn inzake stedelijk afvalwater (91/271/EEG). Bij wijze van uitzondering, worden er echter analyses georganiseerd door Leefmilieu Brussel om te onderzoeken wat er door de waterzuiveringsstations gaat en om hun zuiveringsefficiëntie met betrekking tot deze stoffen te achterhalen. Zo werden in het verleden twee meetcampagnes uitgevoerd: in 2010, om de zuiveringsrendementen op het niveau van de zuiveringsinstallatie Zuid vóór de opwaarderingswerken te kennen, en in 2012 op het niveau van het waterzuiveringsstation Noord. In 2020, is een nieuwe campagne gepland voor de twee Brusselse waterzuiveringsstations met als doel het afvalwaterbeheersplan, dat momenteel wordt opgesteld, te voeden en de nieuwe zuiveringsrendementen van de waterzuiveringsstation Zuid (na de voltooiing van het opwaarderingsproject van het waterzuiveringsstation) te achterhalen. Deze studies hebben betrekking op de volgende parameters: basisparameters (ZSD, CZV, BCZV, N, P), pesticiden, residuen van geneesmiddelen, metalen sporenelementen, dioxines, ftalaten, vlamvertragers, fenolen en diverse koolwaterstoffen. We kunnen ook de twee verkennende studies “Biodien” en “Imothep” vermelden, die in 2016 werden uitgevoerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met het Waalse Gewest en die tot doel hadden om (respectievelijk) sporen van hormoonontregelaars (met inbegrip van vele pesticiden) en residuen van geneesmiddelen op te sporen, in het bijzonder in het afvalwater van de twee Brusselse waterzuiveringsstations.

2) U had het ook over de regelmatige reiniging van de riolen door verschillende operatoren, afhankelijk van de locatie (vivaqua, haven van Brussel...). Wat bedoelt u juist met deze regelmatige reiniging? Bestaat er een door het Gewest opgelegd tijdschema voor deze werkzaamheden?

Het Brusselse rioleringsnet wordt beheerd door 3 operatoren: Vivaqua (+/-2000 km), BMWB (37 km) en de Haven van Brussel, in mindere mate, voor de partijen die concessies hebben gekregen in het havengebied. De procedures die voor het reinigen zijn ingesteld, verschillen dus van exploitant tot exploitant.

·
BMWB
Voor wat betreft de BMWB, is in 2018-2019 een stand van zaken opgemaakt van alle door de BMWB beheerde collectoren, inclusief een voorreiniging en, in voorkomend geval, een camera-inspectie en een verslag van de vastgestelde toestand. De algemene toestand van de rioolcollectoren die eigendom zijn van en beheerd worden door de BMWB (37km) is goed; er zijn geen grote werken te programmeren. De regelmatige aanwezigheid van structurele elementen (bakstenen) uit oudere lokale riolen werd echter opgemerkt. Voor het beheer van deze infrastructuren wordt een controle- en onderhoudsprogramma ontwikkeld. Gezien de uitgevoerde onderzoeken, zal het herhaaldelijk karakter van de tussenkomst sterk verschillen van de ene collector tot de andere, waarbij men zich a priori niet mag beperken tot één tussenkomst/controle per jaar.· VIVAQUA
VIVAQUA voert daarentegen een systematische en punctuele reiniging uit op bepaalde punten van het door haar beheerde rioleringsnet, namelijk ongeveer 2.000 km.
1. Systematische reiniging
Het is bekend dat sommige delen van het net een lage structurele helling hebben en daardoor gevoelig zijn voor verzilting, met bekende gevolgen zoals het verlies van hydraulische capaciteit, geuren, enz.
De VIVAQUA-teams voeren dan 1 tot 3 keer per jaar reinigingswerkzaamheden uit om de normale doorstroming te herstellen. In 2018 en 2019 heeft VIVAQUA het equivalent van +/- 7 km/jaar gereinigd.
Voorbeeld: twee keer per jaar wordt de Sint-Denijswijk in Vorst gereinigd (d.w.z. 2 x 3,25 km).
2. Punctuele reiniging
Verschillende omstandigheden kunnen leiden tot de noodzaak van lokale punctuele reiniging. In totaal werd in 2018 ongeveer 25 km gereinigd en in 2019 ongeveer 20 km. De reinigingswerkzaamheden worden in de volgende situaties uitgevoerd:
a. reiniging voorafgaand aan een inspectie/stand van zaken van een riool;
b. Geur - klacht van een buurtbewoner;
c. Vaststelling van een verzilting door een operationeel team (bijv. als gevolg van een reparatie, inspectie of ongediertebestrijding);
d. Hydraulisch probleem (slechte doorstroming in een riool, ...)
Tot slot voert VIVAQUA in het kader van de rioolrenovatie ook een reinigingsoperatie uit. Zo wordt 20 tot 25 km per jaar gereinigd. De reiniging van de rechteroevercollector en de spui van de Zenne zijn twee emblematische voorbeelden van dit type reiniging.

·
De Haven van Brussel
De Haven van Brussel heeft geen regelmatig reinigingsprogramma voor de aanwezige riolen in het havengebied. Af en toe worden er echter alleen reinigingswerkzaamheden uitgevoerd in geval van verstoppingen in het rioolstelsel om de apparatuur te onderhouden. De Haven van Brussel heeft echter een regelmatig reinigings-/onderhoudsprogramma:
- waternetten (om de 2 maanden)
- afvoerkanalen (2x/jaar)
- aquaducten (2x/jaar)
- sterfputten.