Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende contract tussen Suez en Net Brussel voor het vervoer van organische afvalstoffen naar het Biomass Center in Ieper.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 85)

 
Datum ontvangst: 12/12/2019 Datum publicatie: 27/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Naar aanleiding van mijn interpellatie van 4 december 2019 kom ik terug op het contract tussen Suez en Net Brussel voor het vervoer van organische afvalstoffen naar het biomethanisatiecentrum in Ieper.

Vandaag worden de door Net Brussel opgehaalde organische afvalstoffen vervoerd naar een biomethanisatiecentrum in Ieper, dat zich op 125 km van de hoofdstad bevindt.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- De intercommunale IVVO in Ieper ontvangt wekelijks verschillende vrachtwagens van Net Brussel die organische afvalstoffen uit ons Gewest overbrengen. Hoeveel vrachtwagens rijden er precies per jaar naar Ieper? Met welke hoeveelheid afval? Suez zou een contract hebben gesloten met Net Brussel voor het vervoer. Welk bedrag is daarmee gemoeid? Sinds hoeveel jaar is het contract al van kracht? Kan de energie die uit de Brusselse afvalstoffen wordt opgewekt, gekwantificeerd worden? Zo ja, hoeveel bedraagt de productie van onder meer gas, stroom en water? Hoe wordt de energie aangewend?
- Worden de afvalstoffen ook naar het verwerkingscentrum in Herstal vervoerd? Over welke afvalstoffen gaat het dan? Wat is de hoeveelheid in vergelijking met de hoeveelheid afvalstoffen die naar Ieper worden vervoerd? Hoeveel vrachtwagens rijden er per jaar naar Herstal? Voor welke hoeveelheid? Welk bedrag is met het contract gemoeid? Met welk bedrijf is het gesloten? Welke energie wordt opgewekt? Hoeveel? Hoe wordt de energie aangewend?
- Over welke bedragen gaat het in de plannen voor een Brussels biomethanisatiecentrum? Wat is het precieze tijdschema?
 
 
Antwoord    Voor een beter totaalbeeld is er geopteerd voor één enkel antwoord op de twee vragen.

1. De intercommunale IVVO in Ieper ontvangt wekelijks meerdere door Net Brussel aangevoerde vrachtwagens met organisch afval van ons Gewest. Om hoeveel vrachtwagens per jaar gaat het juist en over welke hoeveelheid afval? Blijkbaar heeft Suez een contract met Net Brussel voor de aanvoer. Wat is het bedrag van dit contract? Hoeveel jaar wordt dit contract al toegepast? Kan de energie die door ons Brussels afval geproduceerd wordt, in cijfers worden uitgedrukt? Indien ja, om hoeveel gas-, elektriciteits- en waterproductie gaat het? Hoe wordt deze energie gebruikt?


2. Wordt er ook afval aangevoerd naar het verwerkingscentrum van Herstal? Welk type afval, welke verhouding ten opzichte van wat naar Ieper wordt gebracht? Hoeveel vrachtwagens per jaar en welke hoeveelheid? Wat is het bedrag van het contract, met welke firma gesloten en voor welk bedrag? Welke energie wordt geproduceerd, in welke hoeveelheid en voor welk gebruik?


Net Brussel heeft de ophaling van organisch afval in september 2013 gelanceerd in verschillende Brusselse gemeenten. De ophaling is begin 2017 uitgebreid tot het hele Gewest. In 2018 heeft Net Brussel 9150 ton organisch voedingsafval opgehaald. De opgehaalde tonnage stijgt jaarlijks.

Net Brussel heeft een contract met Suez R&R North voor de overslag, het vervoer en de verwerking van het organisch afval afkomstig van de ophalingen in het BHG (NB 17/1403). Het huidige contract is gestart op 01/04/2018. De Regering heeft in november 2017 haar goedkeuring gegeven voor de gunning van deze opdracht voor een geraamd totaalbedrag van € 3.562.350,00 excl. btw voor een looptijd van twee jaar, een keer verlengbaar voor een periode van een jaar.

Concreet, rijden de vrachtwagens van Net Brussel naar de overslagsite van Suez in Neder-Over-Heembeek om het opgehaalde organisch afval te lossen. Dit afval wordt vervolgens door Suez in opleggers geladen die meer grondstof kunnen vervoeren. Om hygiënische redenen blijft het organisch afval zo kort mogelijk in het overslagcentrum: tussen 24 en maximaal 36 uur. Daarom voeren de opleggers het organisch afval 4 tot 5 keer per week af. Wij beschikken niet over gegevens betreffende het aantal vrachtwagens dat Brussel verlaat, omdat dit door de privépartner wordt geregeld.Ongeveer 50% van het naar de Suez-site gevoerde organisch afval wordt verwerkt in Ieper (IVVO) en 50% in Herstal (Intradel). De twee sites valoriseren het afval via biomethanisering en produceren zo hernieuwbare energie (productie van biogas) en digestaat (grondverbeteraar).

Het afval afkomstig van de selectieve ophaling van organisch afval georganiseerd door Net Brussel wordt door Suez gemengd met ander organisch afval om het transport naar de verwerkingsinstallaties te optimaliseren. Het is bijgevolg niet mogelijk om specifieke cijfers te geven voor de van Net Brussel afkomstige afvalstroom voor wat de productie van energie, gas, elektriciteit en water betreft.

Over het algemeen, voor het biomethaniseringscentrum in Ieper levert het organisch afval gemiddeld 180 kW per ton ruw product.

Inzake het energiegebruik wordt de elektriciteit gebruikt om de volledige verwerkingssite te voeden. Ongeveer 50% wordt niet gebruikt en omgezet in hoogspanning die in het net wordt geïnjecteerd.

De warmte wordt gebruikt voor verschillende posten: verwarming van de fermentatie-reactoren tot 37 °C, verwarming van de kantoren en sanitair warm water (douches), verwarming van een verdamper om een deel van het afvalwater om te zetten in hoogkwaliteitswater, dat in het proces wordt hergebruikt.

In 2019 (van januari tot november) is op de hele site 2.488.637 m³ gas geproduceerd en omgezet in 6.197 MW elektriciteit. 3.200 MW van deze elektriciteit is in het netwerk geïnjecteerd.


91% van het water wordt hergebruikt. Een klein deel komt in het riool terecht na zuivering door een biologische verwerking.

Het andere deel organisch afval wordt verwerkt in de biomethaniseringseenheid van Herstal. Deze installatie is in september 2019 ingehuldigd en voorziet om jaarlijks 40.000 ton te ontvangen. De installatie zal er dan 8.000.000 kWh/jaar elektriciteit (50% eigen gebruik en 50% geïnjecteerd in het netwerk) en 9.000.000 kWh/jaar warmte (100% eigen gebruik) produceren, alsook 15.000 ton digestaat, dat in de landbouw gevaloriseerd wordt.

3. In de plannen voor een Brussels centrum, welke bedragen zijn voorzien en volgens welke agenda?

Het is nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. Er is hierover heel wat informatie verstrekt tijdens de interpellatie over dit onderwerp eind 2019.