Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproep van het Gewest voor de bevordering van het imago van Brussel via de Brusselse sportverenigingen en -clubs

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 79)

 
Datum ontvangst: 08/10/2019 Datum publicatie: 29/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 3 oktober werd in de pers gewag gemaakt van de door de regering goedgekeurde verdeling van een enveloppe van 3,5 miljoen euro voor 200 Brusselse sportverenigingen en -clubs.
Ter zake werd aangekondigd dat deze enveloppe de geselecteerde clubs in staat zal stellen om via een projectoproep initiatieven te steunen die enerzijds gericht zijn op het coachen van jongeren en anderzijds op het versterken en promoten van het nationale en internationale imago van Brussel.
Dit jaar krijgen de hockeydiscipline en de projecten gericht op jongeren met een handicap bijzondere aandacht in het kader van deze projectoproep; dit blijkt uit de steun aan tien hockeyclubs (tegenover acht vorig jaar) en zeven projecten die zich richten op jongeren met een handicap.
In de pers wordt onder meer gemeld dat deze subsidies ten goede komen aan zowel grote sportclubs, die uiteraard bijdragen aan de versterking van het internationale imago van Brussel, als aan amateurclubs. Daarover meldt de pers dat het Gewest de volgende bedragen heeft toegekend: 337.500 euro voor de voetbalclub van Anderlecht, 250.000 euro voor Brussels Basketball, 200.000 euro voor de Union Sint-Gillis, 125.000 euro voor de RWDM en 145.000 euro voor de Belgische voetbalbond. Naast de sportclubs en -verenigingen zullen ook subsidies worden toegekend aan de VUB, de ULB-sportschool en het Olympic Urban Festival.
Wij zijn uiteraard blij met deze budgettaire toezegging voor projecten die niet alleen een drager van waarden zijn, maar ook een echte vector voor integratie en sociale cohesie.
Sport creëert immers een echte sociale band en heeft een maatschappelijke rol door de aspecten die erdoor ontwikkeld kunnen worden: de integratie van zoveel mogelijk mensen in de samenleving, met name op lokaal niveau voor kansarme groepen, die geïsoleerd en kwetsbaar zijn en voor wie het een goed middel is om erbij te horen en zich te integreren. Sport speelt een rol in de sociale cohesie omdat het solidariteit impliceert, maar ook respect voor anderen en de regels, een streven naar inspanning, verdienste en het overtreffen van zichzelf. In zijn verschillende aspecten draagt sport ook bij aan de emancipatie van jongeren.
Gelet op het bovenstaande wil ik u de volgende vragen stellen.
- Welk totaalbedrag uit het budget van 3,5 miljoen euro voor deze projectoproep is bestemd voor amateurclubs?
- Welke methodologie werd gebruikt door het bestuur voor de toewijzing van de bedragen? Op welke criteria steunt deze methodologie, zowel wat betreft de betrokken sportdisciplines als de ingediende projecten en hun impact op het imago van Brussel?
- Werden de bedragen op die manier toegewezen op basis van het sportkadaster in het Brussels Gewest? Werd dit kadaster overigens geactualiseerd?
- Werden de subsidies aan clubs en verenigingen toegekend op basis van de behoeften die in de hoofdstad tot uiting komen? Ik denk met name aan wijken met een hoge dichtheid en gemeenten met een ontoereikende sportinfrastructuur.
- Maakt deze projectoproep deel uit van de steun van de regering voor de ontwikkeling van ambitieuze gewestelijke projecten die in staat stellen sportevenementen op hoog niveau te organiseren, zoals vermeld in uw algemene beleidsverklaring? Zo niet, wat is dan het bedrag van het budget dat voor deze steun wordt uitgetrokken?
 
 
Antwoord    Ik verwijs u graag door naar het antwoord dat Minister Sven Gatz op uw vraag heeft gegeven.