Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de middelen die worden ingezet voor de implementatie van handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 162)

 
Datum ontvangst: 06/01/2020 Datum publicatie: 13/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 16 december 2019 heeft in het Brussels Parlement het colloquium “Handistreaming, partout et surtout, overal en vooral” plaatsgevonden. Dat colloquium bood de gelegenheid om, onder andere, de balans op te maken van de uitdagingen in verband met handistreaming en de aanspreekpunten handistreaming, de implementatie ervan in de ministeriële kabinetten en de besturen, en de te maken vorderingen op het vlak van toegankelijkheid in gebouwen, vervoer, straten en parken, woningen, op websites…
Met handistreaming bereiden we de samenleving van morgen voor door rekening te houden met handicaps in alle beleidsmaatregelen en projecten, via een preventieve, transversale en systematische aanpak, zodat personen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Graag wil ik u, in uw hoedanigheid van minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid EN wat betreft handistreaming in de domeinen die tot uw bevoegdheden behoren, de volgende vragen stellen:
1. Hebben leden van uw bestuur deelgenomen aan het colloquium van 16 december 2019?
2. Werden aanspreekpunten handistreaming aangeduid? Zo ja, waar (besturen, andere)?
3. Welke denkpistes en/of vorderingen werden gemaakt op het vlak van toegankelijkheid?
4. Inzake de kosten en financieringsbronnen, en wat uw eigen bevoegdheden betreft, welke bedragen van de begrotingen werden uitgetrokken voor de inachtneming van handicaps?
5. Wat uw eigen bevoegdheden betreft, werden er statistische gegevens verzameld? Zo ja, welke en door wie? Zijn er eventueel indicatoren aan het licht gekomen?
 
 
Antwoord    1.
Een lid van de directie “Organiserende Overheid Mobiliteit” van Brussel Mobiliteit heeft deelgenomen aan het colloquium « Handistreaming, partout et surtout, overal en vooral ».
Twee vertegenwoordigers van de MIVB namen deel aan het colloquium, in het bijzonder aan de workshops die er werden georganiseerd.
Parking.brussels was niet gerepresenteerd.
2.
Brussel Mobiliteit heeft een facilitator (Manager Goodmove) aangeworven die zich specifiek bezighoudt met de problematiek rond personen met beperkte mobiliteit. Deze persoon is bij de directie Organiserende Overheid voor Vervoer begonnen op 1 januari 2020.
De MIVB heeft formeel geen Handistreaming-contactpersoon aangeduid.
De MIVB is evenwel al lange tijd bekommerd over de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaarvervoersnet en beschikt sinds 2007 over een cel die specifiek competent is in deze materie.
Overigens integreert de afdeling binnen de human resources-divisie die verantwoordelijk is voor de promotie van de diversiteit, uiteraard ook de dimensie integratie van personen met een handicap in haar activiteiten.
Parking.brussels heeft momenteel geen referent
3.
Overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, en ruim vóór de goedkeuring van de ordonnantie betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brusselse Gewest (ordonnantie Handistreaming), heeft Brussel Mobiliteit een brede waaier aan maatregelen ingevoerd om de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit te verbeteren. Daaruit kunnen we twee grote projecten onderscheiden:
Enerzijds is er het Toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (PAVE). Dit plan, dat in 2014 van start ging, bestond erin een uitgebreide inventaris op te stellen van de toegankelijkheid van alle gewestelijke en gemeentelijke trottoirs. Door middel van dit werk, dat bijna vijf jaar in beslag nam, konden 163.400 afwijkingen vastgesteld en opgespoord worden. Op basis van deze inventaris heeft het Gewest de gemeenten subsidies ter beschikking gesteld om hen te begeleiden in het toegankelijk maken van hun gemeentelijk structurerend voetgangersnetwerk (voetgangersnetwerken Plus en Comfort uit het ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan/GoodMove). Bovendien is de Regering begin dit jaar gestart met de uitwerking van een onderhoudsplan voor de trottoirs dat de toegankelijkheid van de voetgangersroutes in het Gewest structureler moet waarborgen.
Anderzijds is er het strategische plan voor het toegankelijk maken van het netwerk van de MIVB. In dit plan, dat als bijlage is toegevoegd aan het beheerscontract dat op 1 januari 2019 in werking is getreden, worden de acties die de MIVB en het Gewest moeten nemen voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer nauwkeurig omschreven. Zo moet de MIVB bijvoorbeeld ieder jaar 60 bovengrondse haltes en de directe omgeving ervan toegankelijk maken en moet ze twee metrostations met liften uitrusten.
Naast deze twee grote projecten heeft de Regering op 28 november jl. een Handvest over de voetgangersbekleding goedgekeurd. Dit document regelt het gebruik van de materialen voor de aanleg van de trottoirs, met het oog op optimaal comfort en veiligheid voor personen met beperkte mobiliteit. Daarnaast plant Brussel Mobiliteit zijn opleidingsaanbod inzake toegankelijkheid (Accessibility Manager) voor zowel het eigen personeel als dat van de gemeenten en de MIVB te versterken en uit te breiden.
Het Agentschap parking.brussels besteedt aandacht aan de toegankelijkheid van zijn gebouwen, zowel voor zijn personeel als voor zijn klanten. In elke vacature die het publiceert, staat vermeld dat er speciale voorzieningen kunnen worden getroffen voor personen met een handicap.

4.
Voor Brussel Mobiliteit, is het moeilijk exact te bepalen welke totaalbedragen er aan toegankelijkheid besteed worden. Bij (her)inrichtingswerken zijn de kosten voor het toegankelijk maken immers inbegrepen in de algemene budgetten van de bouwplaatsen. We kunnen wel meegeven dat, wanneer de toegankelijkheid bij de projectopzet ingepland wordt, deze weinig of geen kosten met zich meebrengt.
De MIVB voorziet niet specifiek in budgetten die voorbehouden zijn voor het in aanmerking nemen van de handicap. De meerkost die verbonden is aan de voortdurende verbetering van de toegankelijkheid, is geïntegreerd in de budgetten van talloze ontwikkelings- of verbeteringsprojecten van het net, op een dusdanige manier dat die niet kan worden losgekoppeld.
Parking.brussels voorziet geen specifiek budget. De activiteiten houden rekening met de principes van handistreaming in het algemeen.
5.
Er zijn momenteel geen statistieken over de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. We wijzen er wel op dat het ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan/GoodMove voorziet in uitvoerings- en impactindicatoren die het mogelijk maken de concrete evolutie van de verschillende genomen maatregelen voor personen met beperkte mobiliteit in de praktijk op te volgen.
De MIVB publiceert via haar jaarverslag de statistieken die verband houden met de toegankelijkheid van het net, in het bijzonder het aantal (pre)metrostations, het aantal toegankelijke voertuigen, de rittenaantallen van de dienst op aanvraag Taxibus,…
Parking.brussels beschikt niet over specifieke gegevens.