Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de informaticaconsultants in de instanties die ressorteren onder mevrouw Van den Brandt

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 191)

 
Datum ontvangst: 21/01/2020 Datum publicatie: 10/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2020 Ontvankelijk p.m.
04/03/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Volgens de Algemene Beleidsverklaring is de digitalisering van overheidsorganen en -administraties een uitdaging voor het Gewest. Momenteel bevinden we ons in een overgangssituatie. Het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met IT is niet altijd voldoende en externe consultants worden ingezet. Het Gewest moet een evenwicht vinden tussen de structurele aanwerving van voldoende personeel dat in staat is de uitdaging van de digitalisering aan te gaan, en de aanwerving van extern personeel voor eenmalige opdrachten.

In 2019, in alle administraties en ION's, onder uw bevoegdheid (inclusief ION’s, kabinet, enz.):

- Hoeveel extern personeel (consultants, ad hoc onderaannemers, enz.) werd ingehuurd voor IT-gerelateerde opdrachten (om taken uit te voeren, audits uit te voeren, enz.)?
- Voor hoeveel uur in totaal?
- Wat was hun “dagloon"? Welke kosten brengt dit met zich mee voor de overheidsfinanciën (uit te splitsen naar de verschillende gevallen, contracten, statuten, enz.)?
- In welke BA’s van de begroting zijn deze opdrachten te zien?
- Dezelfde vragen voor wat in 2020 gepland is en wat sinds het begin van het jaar aan de gang is.
 
 
Antwoord    Wat Brussel-Mobiliteit betreft :

De directie IT van de GOB voert alle informatica-ontwikkelingen bij Brussel Mobiliteit uit. In 2019 hebben we echter een beroep gedaan op externe consultants voor de volgende projecten:

- Bijstand voor de overheveling van de projecten van de zesde staatshervorming:
Totale kostprijs = 155.182,50 euro incl. btw
Aantal gepresteerde dagen = 150
Dagelijkse kostprijs = 1.034,50 euro incl. btw
Uurtarief = 129,30 euro incl. btw

- Bijstand voor €via:
Totale kostprijs = 180.916,20 euro incl. btw
Aantal gepresteerde dagen = 194,75
Dagelijkse kostprijs = 929,00 euro incl. btw
Uurtarief = 116,10 euro incl. btw

- Bijstand voor Osiris:
Totale kostprijs = 1.131.181,21 euro incl. btw
Aantal gepresteerde dagen = 1.267
Dagelijkse kostprijs = 890,20 euro incl. btw
Uurtarief = 111,30 euro incl. btw

Deze bedragen werden voorafgenomen op BA 1900108021211.

Wat de MIVB betreft:

Verduidelijking: wordt beschouwd als "consultancy": elke vraag van punctuele aard, voor raad (advies) en/of een invoering met als doel de productiviteit te verbeteren, nieuwe technologieën te implementeren en te begeleiden en aanbevelingen/adviezen van verschillende aard te geven.
Een consultant is een identificeerbaar persoon of adviesbureau dat wordt geraadpleegd om een specifiek probleem op te lossen, waarbij de intellectuele competentie niet intern te vinden is.
Dezelfde dienstverlener kan verschillende soorten diensten leveren, waaronder consultancy. Hij kan zijn diensten buiten en/of in de kantoren van de MIVB leveren en al dan niet tegen betaling.

In 2019 waren er 205 consultants voor IT-gerelateerde opdrachten, wat neerkomt op een aantal dagen prestaties voor een totaal van 290.363 uur.

De totale kosten bedroegen 21.692.297 euro en kwamen ten laste van de begrotingstoewijzingen 01.006.11.02.7422 en 01.007.11.02.7422.
Voor 2020 zijn deze consultancy-opdrachten uiteraard gekoppeld aan de evolutie van het MIVB-investeringsplan en er is een verhoging te verwachten gezien de evolutie van het totale budget voor het investerings-programma van 433 miljoen euro in 2019 gaat tot 528 miljoen euro in 2020.

Wat het kabinet betreft :

We hebben voor ICT geen consultants ingehuurd in 2019

Wat Parking.brussels betreft :

Het is niet altijd mogelijk om deze vraag te beantwoorden in termen van 'personen', omdat de consultancyopdrachten ten laste kunnen worden genomen door meerdere personen met verschillende profielen (en tarieven) naargelang van de vorderingsstaat van het project of omdat de opdracht op forfaitaire basis wordt betaald. In de eerste tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de consultancyopdrachten bij parking.brussels in 2019, evenals van het budget dat ervoor werd uitgetrokken. Voor het grootste deel zijn deze opdrachten geïntegreerd in grotere projecten onder leiding van de BRIC.
De BA waartoe deze budgetten behoren, worden in de tweede tabel hieronder opgesomd.
Er werd nog niet bepaald welke opdrachten er in 2020 zullen worden besteld.