Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwezigheid van de oppositie in de RvB van de Economische en Sociale Raad

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 102)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie: 07/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Brusselse regering heeft al sedert de vorige zittingsperiode beloofd de raden van bestuur van de gewestelijke instellingen van openbaar nut open te stellen voor de oppositie.
Dat werd gevraagd door de MR-fractie, maar ook door de leden van de Ecolo-fractie toen zij aan onze kant zitting hadden op de oppositiebanken, en is absoluut noodzakelijk als het Gewest tot meer transparantie wil komen.
Terwijl de andere machtsniveaus dit democratisch evenwicht tussen de verschillende politieke krachten garanderen, is het Brussels Gewest de enige entiteit die vandaag de dag dit fundamentele beginsel van goed bestuur in de wind slaat.
Ondanks herhaalde verklaringen van sommige leden van de regering, vraagt onze fractie zich af, 6 maanden na de installatie ervan en nadat sommige RvB nog steeds zonder leden van de oppositie werden vernieuwd, welke acties de regering heeft ondernomen om de democratische vertegenwoordiging van de oppositie eindelijk effectief te maken in de verschillende openbare structuren, zoals overal elders het geval is.
Graag een antwoord op volgende vragen:
- Wordt de oppositie nu vertegenwoordigd in de raad van bestuur en/of de andere bestuursorganen van de Economische en Sociale Raad?
- Zo niet, welke stappen hebt u dan gezet om deze situatie te verhelpen? Zijn aanpassingen van de wetgeving nodig? Zo ja, welke zijn dat dan?
- Kan u ons de lijst met de huidige leden van de raad van bestuur en/of andere bestuursorganen van de Economische en Sociale Raad bezorgen?
- Aan welke criteria of kwaliteiten moeten de bestuurders voldoen om hun functie te vervullen? Zijn de bestuurders ook onderworpen aan een handvest voor goed bestuur, zoals steeds vaker het geval is in de raden van bestuur van overheidsorganen?
- Op welke datum is de vernieuwing van de raad van bestuur en/of andere bestuursorganen eventueel gepland? Welke plaats en rol ziet u daarbij voor de oppositie?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, maar zij valt onder de bevoegdheid van mevrouw Barbara Trachte.