Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwezigheid van de oppositie in de Raad van Bestuur van overheidsoperator hub.brussels

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 53)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie: 16/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Brusselse regering heeft al sedert de vorige zittingsperiode beloofd de raden van bestuur van de gewestelijke instellingen van openbaar nut open te stellen voor de oppositie.

Dat werd gevraagd door de MR-fractie, maar ook door de leden van de Ecolo-fractie toen zij aan onze kant zitting hadden op de oppositiebanken, en is absoluut noodzakelijk als het Gewest tot meer transparantie wil komen.

Terwijl de andere machtsniveaus dit democratisch evenwicht tussen de verschillende politieke krachten garanderen, is het Brussels Gewest de enige entiteit die vandaag de dag dit fundamentele beginsel van goed bestuur in de wind slaat.

Ondanks herhaalde verklaringen van de leden van de regering, vraagt onze fractie zich af, bijna 6 maanden na de installatie ervan en nadat sommige RvB nog steeds zonder leden van de oppositie werden vernieuwd, welke acties de regering heeft ondernomen om de democratische vertegenwoordiging van de oppositie eindelijk effectief te maken in de verschillende openbare structuren, zoals overal elders het geval is.

Gelet op het voorgaande wens ik graag een antwoord op volgende vragen:

1. Wordt de oppositie nu vertegenwoordigd in de raad van bestuur en/of de andere bestuursorganen van overheidsoperator hub.brussels?

2. Zo niet, welke stappen hebt u dan gezet om deze situatie te verhelpen? Zijn aanpassingen van de wetgeving nodig? Zo ja, welke zijn dat dan?

3. Kan u ons de lijst met de huidige leden van de raad van bestuur en/of andere bestuursorganen van hub.brussels bezorgen?

4. Aan welke criteria of kwaliteiten moeten de bestuurders voldoen om deze functie te vervullen? Zijn de bestuurders ook onderworpen aan een handvest voor goed bestuur, zoals steeds vaker het geval is in de raden van bestuur van overheidsorganen?

5. Op welke datum is de vernieuwing van de raad van bestuur en/of andere bestuursorganen gepland? Welke plaats geeft u aan de oppositie in dit orgaan?
 
 
Antwoord    De samenstelling van de raad van bestuur van hub.brussels is vernieuwd tijdens de algemene vergadering van 26 mei 2020. Het Agentschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit negen leden, natuurlijke personen. De bestuurders worden benoemd en afgezet door de algemene vergadering op basis van lijsten van bestuurders die voorafgaand door de Regering werden goedgekeurd, met dien verstande dat:

1° zeven van hen benoemd worden door de algemene vergadering, op basis van een lijst voorafgaand goedgekeurd en voorgesteld door de Regering, van wie vier behoren tot de grootste taalgroep in het Parlement van het Gewest en drie behoren tot de kleinste taalgroep hiervan (in casu betreft het mevr. Evelyne HUYTEBROECK, dhr. Sevan HOLEMANS, mevr. Lydia DESLOOVER, dhr. Alexandre DERMINE, mevr. Mimi CRAHAY, mevr. Noémie ROGER en dhr. Mourad MAÏMOUNI – beslissing bekendgemaakt op 20 mei 2020);

2° twee van hen benoemd worden door de algemene vergadering op basis van een lijst voorafgaand goedgekeurd door de Regering en voorgesteld door de Economische en Sociale Raad van het Gewest, opgesteld op paritaire basis, en dat deze twee bestuurders van rechtswege lid zijn van de strategische commissie voorzien in artikel 16 van de ordonnantie (in casu betreft het dhr. Olivier WILLOCX en dhr. Philippe VAN MUYLDER) - De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft het voorstel van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd en beslist de twee voornoemde personen aan te bevelen als bestuurders bij de leden van de algemene vergadering van het Brussels Agentschap voor de Onderneming, op 26 mei 2020);

3° de raad van bestuur wordt samengesteld met inachtneming van de ordonnantie van 13 februari 2014 ertoe strekkende binnen de leden die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemd worden in de bestuursorganen van de rechtspersonen, een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen.

4° De raad van bestuur duidt, op voorstel van de algemene vergadering, een voorzitter en een ondervoorzitter aan, die uit zijn leden gekozen worden. Zij behoren tot verschillende taalgroepen (in casu betreft het mevr. Evelyne HUYTEBROECK
in de hoedanigheid van voorzitster van de raad van bestuur en mevr. Lydia DESLOOVER in de hoedanigheid van ondervoorzitster van de raad van bestuur).

In artikel 11 van de statuten van het Agentschap is het volgende bepaald:

§1. In overeenstemming met artikel 12 van de ordonnantie zijn de bestuurders in het Gewest woonachtig.
§2. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de volgende hoedanigheden:
1° lid van de Regering of staatssecretaris toegevoegd aan een van haar leden;
2° Parlementslid van het Gewest;
3° personeelslid van het Agentschap;
4° Elke functie die voor zijn titularis zijn onafhankelijkheid bij de uitvoering van zijn opdracht in het Agentschap of in de uitvoering van de beheersovereenkomst in het gedrang zou kunnen brengen.
§ 3. Elke bestuurder die niet meer beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in §§1 en 2 van dit artikel, wordt onmiddellijk als ontslagnemend beschouwd.

Het is de taak van de Regering om zeven bestuurders voor te dragen aan de algemene vergadering van het Agentschap en om de twee bestuurders die door de Economische en Sociale Raad van het Gewest worden voorgedragen, goed te keuren.

Bij de uitwerking van haar voorstellen respecteert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de ordonnantie van 13 februari 2014 ertoe strekkende binnen de leden die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemd worden in de bestuursorganen van rechtspersonen, een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen.

Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de oppositie in de raden van bestuur van de instellingen van openbaar nut, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar intenties kenbaar gemaakt aan het Parlement door middel van een brief gericht aan de voorzitter. Meerdere fracties, waaronder de uwe, hebben te kennen gegeven niet met het geformuleerde voorstel akkoord te gaan.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is er tot nog toe dan ook niet in geslaagd werk te maken van de vertegenwoordiging van de oppositie in de raden van bestuur van de instellingen van openbaar nut, met inbegrip dus van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.