Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Brussels beleid inzake coworking

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 64)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie: 17/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Coworkingruimtes zijn al een paar jaar in de mode en worden steeds talrijker. Deze ruimtes zijn vandaag de dag aanwezig in de meeste grote Belgische steden, maar ook in ons Gewest.
Deze werkruimtes blijken het ideale kantoor te zijn voor nomaden, zelfstandigen en startups. Dankzij deze "all-in" dienst - inclusief kosten, huur, internet - vermijden de zelfstandigen veel verrassingen en langdurige verplichtingen. Zij kunnen zich dus volledig richten op hun klanten en bedrijfsplan.
In de eerste 9 maanden van 2019 hebben de grote coworking-spelers, waaronder WeWork, Spaces (IWG), Fosbury & Sons, Silversquare@Befimmo en Meetdistrict, hun verhuur van flexibele ruimte in Brussel met 65.000 m² verhoogd. Nieuwe projecten zouden dit jaar het licht moeten zien in ons Gewest, hoewel het WeWork-project bij de Brouckère is opgegeven.
Momenteel zijn 20 coworkingcentra erkend door Brussel Economie en Werkgelegenheid. Particulieren en micro-ondernemingen kunnen bonussen tot 450 euro ontvangen op hun abonnement voor deze ruimtes.
Graag een antwoord op volgende vragen:
- Hoeveel premieaanvragen zijn er sinds 2018 ingediend en toegekend? Kan u uw antwoord per jaar uitsplitsen? Nemen deze cijfers toe of af in ons Gewest?
- Volgens de informatie die beschikbaar is op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid, zijn er momenteel 20 coworkingcentra goedgekeurd door het Gewest. Werden nog extra erkenningsaanvragen ingediend? Zo ja, hoeveel? Hoeveel centra hebben dit jaar een erkenning gekregen? Is het aantal verleende erkenningen begrensd? Zo ja, wat is dan de grens? Hoeveel centra zonder erkenning bestaan er volgens u? Wat zijn de gevolgen van dit gebrek aan erkenning?
- In de erkenningsvoorwaarden is bepaald dat het centrum hub.brussels de mogelijkheid moet bieden om minstens één informatiebijeenkomst per kwartaal te organiseren voor de leden van de coworkingruimte op het terrein. Hoeveel dergelijke bijeenkomsten werden georganiseerd? Wat zijn de schakels tussen de coworkingcentra en hub.brussels?
- Welk beleid heeft de regering ten aanzien van coworking? Worden er op basis van veldwaarnemingen nieuwe maatregelen bestudeerd om deze ruimtes in ons Gewest te versterken? Zo ja, welke? Welke middelen zullen daarvoor worden ingezet? Volgens welke agenda?
 
 
Antwoord    De steunmaatregelen inzake coworking worden geregeld door de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, en in het bijzonder door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de steun voor coworking. Het besluit is op 25 maart 2019 in werking getreden en bepaalt twee doelgroepen voor financiële hulp: projectdragers en micro-ondernemingen die nog geen drie jaar oud zijn.

In 2019 stellen we het volgende vast:
· 47 ingediende aanvragen, waarvan:
o 7 aanvragen door projectdragers;
o 40 aanvragen door ondernemingen.
· 15 toekenningsbeslissingen, voor een totaalbedrag van 6.735,60 euro, waarvan:
o 3 toekenningsbeslissingen voor projectdragers (1.335,60 euro);
o 12 toekenningsbeslissingen voor ondernemingen (5.400 euro).

In 2020 stellen we het volgende vast:
· 5 ingediende aanvragen, waarvan:
o 1 aanvraag door een projectdrager;
o 4 aanvragen door ondernemingen.
· 4 toekenningsbeslissingen, voor een totaalbedrag van 1.800 euro, waarvan:
o 2 toekenningsbeslissingen voor projectdragers (900 euro);
o 2 toekenningsbeslissingen voor ondernemingen (900 euro).

Aangezien deze maatregel pas in maart 2019 in werking is getreden, kunnen we vandaag niet ver genoeg terugkijken om een trend in het aantal aanvragen vast te stellen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid bevestigt het aantal van 20 erkende coworkingcentra. Al deze centra werden erkend in 2019, rekening houdend met het feit dat het regeringsbesluit op 31 januari 2019 is gepubliceerd en op 25 maart 2019 in werking is getreden. Drie nieuwe aanvragen worden momenteel door de administratie behandeld.

De dienst 1819 vermeldt ongeveer 80 coworkingadressen in het Brusselse gewest, zodat we kunnen concluderen dat ongeveer een kwart van de coworkingcentra momenteel erkend is.

Wij achten het niet nodig om het aantal toegekende erkenningen te beperken, aangezien dit initiatief in de eerste plaats tot doel heeft de kwaliteit van de coworkingcentra in het Brusselse gewest te verhogen en te zorgen voor een goede afstemming tussen de begeleidingsdiensten die door het Gewest worden aangeboden en het particuliere aanbod.

Om erkend te worden, moet een coworkingcentrum onder andere
hub.brussels de gelegenheid geven “om per trimester minstens een informatiesessie in de coworkingruimte aan de leden ervan te organiseren”.

Ze stellen de coworkingleden in staat om kennis te maken met alle gewestelijke diensten die het ondernemerschap ondersteunen en om de mogelijkheden van coworking bekend te maken bij een starterspubliek.

De eerste coworkinglocaties zijn in juni 2019 erkend en onmiddellijk daarna is contact met hen opgenomen. Aangezien de dienst 1819 geen sessies organiseert in de zomer, zijn de informatiesessies in september van start gegaan. Vijf van dergelijke sessies hebben plaatsgevonden van september tot december 2019 (in Brussel, Elsene, Anderlecht, Evere en Woluwe), de andere zijn gepland voor 2020 vanaf maart.

Er worden ook regelmatig andere evenementen georganiseerd, afhankelijk van de vraag: getuigenissen, netwerkevenementen, enz. In totaal zijn in 11 erkende coworkinglocaties al een of meer activiteiten van de dienst 1819 georganiseerd.

De coworkingruimtes hebben hun plaats in het gediversifieerde aanbod dat de Regering wenst in te richten op het gebied van locaties voor ondernemers en bedrijven.

Onlangs heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen mijn kabinet en de Belgian Workspace Association, om te zien hoe de samenwerking en de synergie tussen het publieke en het private aanbod kunnen worden geaccentueerd. Een tweede vergadering met de ION's die belast zijn met de uitvoering van het huisvestings- en ondersteuningsbeleid, is gepland voor maart.