Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwezigheid van de oppositie in de RvB van de Economische en Sociale Raad

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 68)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie: 23/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Brusselse regering heeft al sedert de vorige zittingsperiode beloofd de raden van bestuur van de gewestelijke instellingen van openbaar nut open te stellen voor de oppositie.
Dat werd gevraagd door de MR-fractie, maar ook door de leden van de Ecolo-fractie toen zij aan onze kant zitting hadden op de oppositiebanken, en is absoluut noodzakelijk als het Gewest tot meer transparantie wil komen.
Terwijl de andere machtsniveaus dit democratisch evenwicht tussen de verschillende politieke krachten garanderen, is het Brussels Gewest de enige entiteit die vandaag de dag dit fundamentele beginsel van goed bestuur in de wind slaat.
Ondanks herhaalde verklaringen van sommige leden van de regering, vraagt onze fractie zich af, 6 maanden na de installatie ervan en nadat sommige RvB nog steeds zonder leden van de oppositie werden vernieuwd, welke acties de regering heeft ondernomen om de democratische vertegenwoordiging van de oppositie eindelijk effectief te maken in de verschillende openbare structuren, zoals overal elders het geval is.
Graag een antwoord op volgende vragen:
- Wordt de oppositie nu vertegenwoordigd in de raad van bestuur en/of de andere bestuursorganen van de Economische en Sociale Raad?
- Zo niet, welke stappen hebt u dan gezet om deze situatie te verhelpen? Zijn aanpassingen van de wetgeving nodig? Zo ja, welke zijn dat dan?
- Kan u ons de lijst met de huidige leden van de raad van bestuur en/of andere bestuursorganen van de Economische en Sociale Raad bezorgen?
- Aan welke criteria of kwaliteiten moeten de bestuurders voldoen om hun functie te vervullen? Zijn de bestuurders ook onderworpen aan een handvest voor goed bestuur, zoals steeds vaker het geval is in de raden van bestuur van overheidsorganen?
- Op welke datum is de vernieuwing van de raad van bestuur en/of andere bestuursorganen eventueel gepland? Welke plaats en rol ziet u daarbij voor de oppositie?
 
 
Antwoord    De Economische en Sociale Raad heeft twee verschillende bevoegdheden:

- de bevoegdheid inzake onderzoek, adviesverlening en aanbeveling: de Raad formuleert, op eigen initiatief of in antwoord op een verzoek van de regering, adviezen of aanbevelingen over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het Gewest vallen en die een impact hebben op zijn economisch en sociaal leven.

- een bevoegdheid met betrekking tot het overleg tussen de sociale gesprekspartners en de regering over alle aangelegenheden in verband met gewestelijke ontwikkeling en planning - met uitzondering van de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) vallen. De ordonnantie houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad bepaalt dat dit overleg dient als voorbereiding voor de uitstippeling door de Regering van een actieprogramma op economisch en sociaal vlak, evenals van de ontwerpen van ordonnantie en van besluit met betrekking tot dit programma.

Overeenkomstig de ordonnantie van 8 september 1994 tot oprichting van de ESRBHG benoemt de regering de leden van de ESRBHG, op voorstel van de vertegenwoordigingsorganisaties van de werkgevers, de middenstand, de non-profitsector en de werknemers. De verlenging van de mandaten van de ESRBHG die op 1 juli 2020 aflopen, is lopende.

De Raad van Bestuur, die uit 6 leden bestaat, wordt door de Raad onder zijn leden gekozen en omvat dus geen politiek verkozen vertegenwoordigers. De voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, evenals de voorzitter van de Kamer van de Middenstand, zijn ambtshalve lid. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. U vindt de ledenlijst op hun website: https://esr.irisnet.be/nl/overleg/esrbhg/samenstelling/leden-van-de-raad-van-bestuur?set_language=nl. De leidende ambtenaren van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij.