Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Womanly

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 73)

 
Datum ontvangst: 10/02/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Womanly, een coworking space van 350 m² uitsluitend voor vrouwen, heeft net zijn deuren geopend in Brussel. Een primeur voor onze hoofdstad, terwijl zulke plekken in de Engelstalige wereld, in New York, San Francisco, Montreal of Londen, al lang bestaan.
Deze werkplek moet een begeleiding van alle vrouwen in hun carrière mogelijk maken en het vrouwelijk ondernemerschap ontwikkelen, zonder mannen daarom volledig uit te sluiten.
Ter zake wens ik u de volgende vragen te stellen:
- Wat is het beleid van de regering inzake vrouwelijk ondernemerschap? Welke prioriteiten werden voor dit jaar vastgelegd? Welke maatregelen zijn gepland om de ontwikkeling van het vrouwelijk ondernemerschap te steunen?
- De Small Business Act (2016-2025) ambieert, ik citeer: “In 2025 zal het Gewest het Europese gemiddelde behalen op het vlak van vrouwelijk ondernemerschap, en 5,5% bedragen. Het zal ook het aandeel vrouwelijke zelfstandigen hebben laten groeien tot 35%.”. Hoever staat het Gewest vandaag met de verwezenlijking van die doelstellingen? Wat wordt van dit plan uitgevoerd om de achterstand van het Gewest in te halen?
- De barometer van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel van 1819 – editie 2017 – bracht naar voren dat het vrouwelijk ondernemerschap in opmars was en stelde tussen 2011 en 2016 een stijging met 16% vast in Brussel. Hoe zit het daarmee vandaag? 1819 moest de barometer van het vrouwelijk ondernemerschap zoals die werd gestart in 2015 om de twee jaar updaten. Wat zijn de gegevens inzake vrouwelijk ondernemerschap voor 2019? Voor wanneer is de publicatie van die barometer gepland?
- Women in Business, het gewestelijk platform voor vrouwelijk ondernemerschap, heeft als opdrachten het opstarten van ondernemingen door vrouwen en de jobcreatie in Brussel te stimuleren, alsook de diversiteit van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel en de zichtbaarheid van het bijbehorende ecosysteem te bevorderen. Het platform organiseert ook een opleidingscyclus, in samenwerking met andere structuren, over onderwerpen die de nadruk leggen op specifieke vrouwelijke kenmerken. Wat zijn de doelstellingen van dit platform voor 2020? Worden er synergieën tussen dit platform en de nieuwe coworking space overwogen? Zouden de animaties die 1819 in dat kader voorstelt kunnen plaatsvinden in die nieuwe ruimte? Werden onderhandelingen gestart tussen deze twee structuren? Zo ja, wat vloeit voort uit die onderhandelingen? Zijn er reeds gezamenlijke acties gepland?
Het Gewest moet zijn achterstand inhalen wat het vrouwelijk ondernemerschap betreft. Daarom dank ik u voor uw antwoorden.
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag over het vrouwelijk ondernemerschap dat een van de prioriteiten van de huidige legislatuur is.

Het platform 1819 Women in Business.brussels (hierna: "Women in Business") werd in 2014 gelanceerd als een virtueel informatieportaal over vrouwelijk ondernemerschap.

Gezien de groeiende belangstelling werd de actie geïntensiveerd. Women in Business is nu een dynamisch platform dat zo'n 50 partners samenbrengt die allen expert zijn op het gebied van projectontwikkeling, opleiding, networking, nieuwe technologieën of het zoeken naar financiering.

Via de acties van Women in Business wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het vrouwelijk ondernemerschap en de integratie van vrouwen in de digitale economie in Brussel stimuleren. De dienst 1819, gehost binnen hub.brussels, is verantwoordelijk voor het beheer, de animatie en de coördinatie van deze strategie.

Het platform Women in Business werkt ook aan de sensibilisering van publieke actoren en particuliere tussenpersonen voor de gendergelijkheid in de economie en de digitale wereld. Tegelijkertijd moedigt het Brusselse vrouwen aan om deel te nemen aan steunprogramma's voor de oprichting van bedrijven en aan STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

De strategie van Women in Business is gebaseerd op vijf pijlers:

1. Het samenbrengen van de actoren van het ondernemerschap en de opleiding met een gendermainstreamingaanpak;
2. Een beter begrip van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel;
3. De sensibilisering en voorlichting van vrouwen die ondernemer willen worden en die een opleiding willen volgen in de nieuwe technologieën;
4. De integratie van het genderaspect in de bestaande voorzieningen van het gewestelijk economisch beleid;
5. De integratie van vrouwen in de digitale transformatie van de economie.

De opdrachten van Women in Business zijn de volgende:

- De verbetering van het imago, het aanzien en de erkenning van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel, in al zijn aspecten;
- Het stimuleren van de oprichting van bedrijven door vrouwen en het creëren van banen in Brussel;
- De verbetering van de zichtbaarheid van het ecosysteem van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel;
- Het creëren van een forum voor uitwisseling tussen de betrokken partners en het versterken van de synergiën en de complementariteit tussen de structuren;
- De evolutie van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel opvolgen, zowel kwantitatief als kwalitatief (barometer);
- Het doen van aanbevelingen aan de betrokken overheden dankzij de werkveldexpertise van de partners.

De acties van Women in Business richten zich op de volgende vier hoofdlijnen: empowerment, financiering, digitalisering en export voor vrouwen.

De regering wil ook het vrouwelijk ondernemerschap promoten op het gebied van wetenschap en technologie, waar vrouwen nog steeds in de minderheid zijn, vooral omdat er geen inspirerende vrouwelijke rolmodellen zijn.

Daartoe kan de regering een beroep doen op het platform 1819 Women in Tech.brussels dat in mei 2017 samen met Women in Business werd gelanceerd en dat tot doel heeft om vrouwen te ondersteunen bij de oprichting van startups, hun aanwezigheid in innovatieve sectoren te vergroten en vrouwen en meisjes te sensibiliseren voor STEM-studies.

Women in Tech.brussels is het eerste technologisch ecosysteem voor vrouwen in Europa. Het brengt bijna alle Brusselse actoren van de technologie en de publieke en private sector samen rond gemeenschappelijke doelstellingen.

Tegelijkertijd wil de regering de synergiën versterken met Innoviris, die onder meer al de Women Award in Technology and Science (WATS) organiseert die wordt toegekend aan de Brusselse vrouwelijke wetenschapper van het jaar, en die bijdraagt tot de sensibilisering van vrouwen voor wetenschappelijke studies en loopbanen.

Om de bovengenoemde opdrachten te vervullen, worden in co-creatie met de partners voor Women in Business en Women in Tech een jaarlijkse strategie en een actieplan opgesteld.

In dit kader zijn in de afgelopen jaren een aantal centrale programma's ontwikkeld, zoals :

- Het "Women Code Festival", dat duizenden vrouwen en kinderen (2600 vrouwen en 530 kinderen in 2019) samenbrengt tijdens de Code Week EU. Al drie edities werd dit initiatief in 2019 door het DG Connect en commissaris Mariya Gabriel uitgeroepen tot "European Best Practice";
- hackathons die een honderdtal vrouwen samenbrengen met als doel het creëren van startups in de digitale wereld;
- De creatie van een Enterprise Project Acceleration-programma in samenwerking met Google en ELLE Magazine, dat 50 vrouwen (+-500 ontvangen kandidaturen) uit heel België samenbracht.

In totaal nemen jaarlijks bijna 5000 vrouwen deel aan de “WIB/Women in Tech”-acties en zijn er 9000 vrouwen geregistreerd in de databank van de platformen. Daarnaast groeit het ecosysteem van 53 partners rond WIB/Women in Tech, wat de groeiende belangstelling voor vrouwelijk ondernemerschap aantoont.

Aangezien 1819 tot doel heeft in alle economische sectoren in Brussel de gendermix te bevorderen en worden synergiën tussen Women in Business en de nieuwe co-working space Womanly overwogen. Zo zou bijvoorbeeld Women in Business animaties kunnen voorstellen bij Womanly. Er zou binnenkort een bijeenkomst worden georganiseerd tussen de twee actoren om een samenwerking te overwegen.

De barometer 2019 van het vrouwelijk ondernemerschap staat op het punt te worden afgerond en zal ons een actueel beeld geven van de zelfstandige activiteit van de Brusselse vrouwen.

We kunnen u echter al aangeven dat het percentage vrouwen dat een zelfstandige activiteit heeft aangevat met 62% is gestegen in 10 jaar, in de periode 2008-2018, en met 21% in 5 jaar, in de periode 2012-2018.