Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies aan de private verenigingen, instanties en groepen actief in het sociale huisvestingsbeleid

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 123)

 
Datum ontvangst: 21/02/2020 Datum publicatie: 06/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidieert verschillende private verenigingen, instanties en groepen actief in het sociale huisvestingsbeleid. Daarvan bestaan er twee categorieën:

1. De “instellingen en groeperingen die instaan voor de bevordering en inrichting van het sociale huisvestingsbeleid of die hiertoe bijdragen door studie, propaganda, geïntegreerde werking of door samenwerking met andere openbare instanties (BA 25.002.34.01.3300 voor de werking en 25.002.35.01.5210 voor de investeringen). Tijdens de begrotingsbesprekingen eind 2019, deelde u ons mee dat deze kredieten met name de verenigingen subsidiëren waarvan de opdrachten u nauw aan het hart liggen, zoals de hulp aan vluchtelingen of aan niet begeleide minderjarigen. Tevens verduidelijkte u dat het agentschap voor tijdelijk gebruik via de BFHV ook gesubsidieerd wordt voor 93.000 euro in het kader van dit artikel.

2. De "instellingen en verenigingen die instaan voor de bevordering en de inrichting van het sociaal huisvestingsbeleid of die daartoe bijdragen door geïntegreerde werking of door samenwerking met andere openbare instanties” - BA 25.008.34.03.3300 voor de werking.

Tijdens dezelfde besprekingen lichtte u toe dat deze categorie de 46 erkende VIH
omvat die gesubsidieerd worden om specifieke beleidsmaatregelen ten uitvoer te leggen.

Om meer inzicht te krijgen in deze kwestie, zou ik graag meer details willen die tot nu toe niet zijn verkregen over deze begrotingsposten en de verenigingen en overheidsmaatregelen waarvoor zij bestemd zijn:

1. Bestaan er criteria voor de toekenning van deze subsidies en een preciezere definitie van enerzijds: "voor de bevordering en inrichting van het sociale huisvestingsbeleid", en anderzijds "de bevordering en de inrichting van het sociaal huisvestingsbeleid door geïntegreerde werking of door samenwerking met andere openbare instanties"? Hoe kan een onderscheid worden gemaakt tussen deze twee kwesties en deze twee "klassen" van operatoren die door de overheid worden gesteund in het kader van het huisvestingsbeleid?

2. Wat zijn de nadere regels voor de aanvragen (projectoproep, aanvraag van een initiatief, ...), voor de toekenning (criteria voor de keuze/selectie van verenigingen en/of projecten, jaar-, meerjaren- of andere overeenkomst, ...), voor de begeleiding/follow-up/controle (relatie tussen overheid en verenigingen, inspectiesysteem, ...) en ten slotte voor de evaluatie en verantwoording (welke evaluatie, welke verantwoording, ...) van deze subsidies?

3. Wat het boekjaar 2020 betreft, worden alle eerder erkende verenigingen dit jaar nog gesteund en hebben nieuwe verenigingen subsidies aangevraagd of zijn ze al geïdentificeerd door uw diensten?
 
 
Antwoord    Basisallocaties 25.002.34.01.33.00 en 25.002.35.01.52.10 zijn effectief bestemd voor werkings- en investeringskosten van privéverenigingen die zich bezighouden met de bevordering en inrichting van het sociale huisvestingsbeleid of die er door studie, communicatie, geïntegreerde actie of het partnerschap met andere publieke actoren toe bijdragen.

Deze budgetten worden, binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, toegekend aan private vzw’s die hiertoe een aanvraag indienen en waarvan de projecten passen in het kader van het huisvestingsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met deze budgetten kunnen zo verschillende specifieke of proefprojecten worden ontwikkeld die passen in het kader van het huisvestingsbeleid, zoals projecten voor tijdelijke en precaire bezetting, projecten voor het verspreiden van informatie, projecten ter bevordering van nieuwe woonvormen, enz.

De subsidieaanvragen worden onderzocht door de administratie van Brussel Huisvesting, die eveneens instaat voor het beheer (ondersteuning, follow-up en controle) van de toegekende subsidies.

De subsidie wordt toegekend op basis van het advies van de administratie van Brussel Huisvesting volgens de volgende modaliteiten:

· Na beslissing van de bevoegde minister als het toegekende bedrag lager is of gelijk is aan 15.000,00 euro;

· Na beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als het toegekende bedrag hoger is dan 15.000,00 euro.

De uitbetaling van toegekende subsidies verloopt over het algemeen als volgt:

· 80% op voorlegging van een schuldvordering ingediend in de voorgeschreven vorm na kennisgeving van het besluit aan de begunstigde;

· 20% op voorlegging van de verantwoordingsstukken aan Brussel Huisvesting in de eerste helft van het jaar volgend op het jaar van de subsidies. Na controle van deze stukken zal de vereniging uitgenodigd worden om een schuldvordering voor het gerechtvaardigde bedrag in te dienen.

Wat de controle betreft, zijn de artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle onmiddellijk van toepassing zodra de subsidie wordt goedgekeurd.

De verenigingen die zich inzetten voor de Integratie via de Huisvesting (VIH) streven één of meerdere van de volgende basisopdrachten na:

· opvang, opleiding, informatie of de verstrekking van advies van advies inzake huisvesting;
· opvangaanbod ten behoeve van bestaansonzekere bewoners;
· actieve hulp bij de zoektocht naar of het behoud van een woning;
· steun op vraag van de bestaansonzekere bewoners en te hunner voordeel voor de verbetering van de kwaliteit (veiligheid, gezondheid en uitrusting) van de woning, van de financiële toegankelijkheid van de steun of van de aanpassing van de woning aan de handicap;
· de ontwikkeling van specifieke projecten en instrumenten inzake huisvesting ten behoeve van personen in moeilijkheden om aan een betaalbare prijs toegang tot een kwaliteitsvolle woning te bekomen;
· de verdediging van belangen en de vertegenwoordiging van specifieke doelgroepen;
· juridische bijstand en ook ondersteuning en het inleiden van bemiddelings- of verzoeningsprocedures in het kader van huurgeschillen;
· de ontwikkeling van initiatieven ter promotie van het recht op huisvesting, met inbegrip van het inzamelen, het opstellen en het meedelen van onderzoeken en de ondersteuning, de begeleiding en het in netwerk brengen van rechtspersonen of natuurlijke personen die initiatieven ten behoeve van het recht op huisvesting tot stand brengen.

De modaliteiten voor de erkenning en subisidiëring van de sector van de VIH’s worden bepaald in het Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 7 juli 2016 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting.

Met het oog op een grotere samenhang heeft de nieuwe Brusselse Regering besloten om bij de verwezenlijking van het recht op huisvesting zo efficiënt en nauw mogelijk met de verenigingen samen te werken.

Met het oog daarop is besloten om in de loop van 2020 een evaluatie van de VIH-sector uit te voeren.

Deze evaluatie zal samen met de betrokken actoren gebeuren, onder meer op basis van een zelfevaluatie en een vaststelling van de moeilijkheden waarmee de VIH’s te maken krijgen bij de uitvoering van hun opdrachten.

Tijdens deze evaluatieperiode zullen de verenigingen worden verzocht om opnieuw een erkenningsaanvraag in te dienen voor de periode 2021-2023. In 2020 zullen er dus geen nieuwe erkenningsaanvragen goedgekeurd worden.

Om er te vermijden dat verenigingen benadeeld worden, wil ik een facultatieve subsidie toekennen aan alle verenigingen waarvan de erkenning moet worden verlengd, voor hetzelfde bedrag als de in 2019 ontvangen subsidie.