Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dringende installatie van een bicommunautair éénloketsysteem in het licht van de toenemende moeilijkheden van de Brusselse kunstenaars.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 154)

 
Datum ontvangst: 12/03/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gisteren kwam Joy Slam, Brussels slamartiest in een interview met de minister van cultuur van de Fédération Wallonie-Bruxelles terug op de administratieve en financiële moeilijkheden van de kunstenaars in België, die zij al had vermeld in een heftige “carte blanche” die eind januari in “La Libre” verscheen. Volgens Joy maken de administratieve overbelasting (in te vullen dossiers, verantwoording, complexe beroepen) en de technische en logistieke belasting haar artistieke activiteiten uiterst gecompliceerd.

Joy Slam wijst op de dringende noodzaak om de steun te centraliseren en naar de noodzaak van steun in het veld door de overheden.

Een van de voorziene antwoorden op deze terugkerende verzoeken van de sector in de beleidsverklaring van Brussel is de installatie van een bicommunautair éénloketsysteem. Het doel van deze regeling zou zijn om het leven van kunstenaars en andere spelers in de culturele sector op administratief niveau te vereenvoudigen, zodat zij zich meer kunnen concentreren op hun echte werk en maatschappelijke toegevoegde waarde: het creëren.

Wat zijn uw antwoorden op deze sectorale bekommernissen, die bijzonder uitgesproken zijn in Brussel? In welk stadium bevindt zich de invoering van een éénloketsysteem voor kunstenaars zoals voorzien in de GBV? Zou het, gezien de in de VGC en de FBW geuite intenties om ook een kunstenloket in te voeren, (zoals de minister aankondigt in het interview), niet nuttig zijn om snel overleg te plegen met de andere deelgebieden die dat willen om de goede praktijken te standaardiseren?

Bron actualiteit BX1 – face à face peut-on vivre de son art – 20.02.2020 : https://bx1.be/radio-chronique/le-face-a-face-peut-on-vivre-de-son-art-en-belgique/?theme=classic&fbclid=IwAR2fLvxsYRSnUdjmyWOPyV03_QP57wJsudYr5IygFZqf7acdMKSvJuQ3fXo
 
 
Antwoord    Verschillende overheden koesteren tot op grote hoogte dezelfde ambitie om een loket voor kunstenaars in het leven te roepen. Zo hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de VGC en de COCOF, maar ook de Franse Gemeenschap er een passage aan gewijd in hun meerderheidsakkoord. Het Gewest is zelf niet bevoegd om de cultuursector te ondersteunen. Toch zien wij mogelijkheden om via de gewestelijke beleidsdomeinen de kunstenaars en cultuurspelers te helpen.

Ik verwacht geen grote moeilijkheden om tot overeenstemming te komen met de Franse Gemeenschapscommissie, omdat ik daarin zelf bevoegd ben voor culturele aangelegenheden. Mijn kabinet heeft over deze kwestie overigens al vergaderd met het kabinet van Pascal Smet, die in de VGC bevoegd is voor cultuur, en er was ook een ontmoeting gepland met de Minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap om het te hebben over onze gedeelde doelstelling. Door de huidige situatie moest die ontmoeting helaas uitgesteld worden.

Als er op een dag een dergelijk loket komt, dan hoop ik dat alle overheden die in Brussel bevoegd zijn voor cultuur, eraan zullen meewerken. Het is best mogelijk dat de doelstellingen verschillen. Dat mag ons echter niet beletten om in het belang van alle Brusselaars verdere stappen te zetten met al wie daartoe bereid is. Ik heb per brief ook contact gehad met het Cultuurloket, dat zich bereid verklaard heeft om met het Gewest samen te werken.

Er is een gedeelde behoefte aan een ruimte waar kunstenaars en werknemers uit de culturele sector antwoorden krijgen op hun vragen en waar ze terecht kunnen voor begeleiding en hun ervaringen kunnen delen. Er bestaan echter al allerlei initiatieven die uitgaan van de overheid, de privésector, verenigingen, burgers of vakbonden. Elk initiatief komt tegemoet aan een deel van de uitdagingen.

Iedereen is het erover eens dat er nood is aan een gecentraliseerd contactpunt. Het is echter nog vrij onduidelijk hoe dat moet worden ingevuld. Voor het Gewest is het belangrijk dat de gebruikers in alle gewestelijke beleidsdomeinen (werk, mobiliteit, economie, toerisme, biculturele zaken, enzovoort) op een efficiënte manier te woord gestaan en doorverwezen kunnen worden. Ook de deelname van de Gemeenschappen is van belang om de gebruikers door te verwijzen en te begeleiden bij de formaliteiten om steun te krijgen voor artistieke creatie en de verspreiding van kunstwerken, maar ook om de publiekswerking te bevorderen.

U moet ook weten dat de middelen voor nieuwe beleidsinitiatieven pas bepaald worden bij de begrotingsaanpassing van 2020 en de daaropvolgende begrotingsopmaken.

Desalniettemin zal ik mijn collega’s die bevoegd zijn voor cultuur voorstellen om samen al wat beschikbare middelen vrij te maken, zodat we een offerteaanvraag kunnen uitschrijven voor de uitvoering van een studie over de behoeften en de haalbaarheid van een gezamenlijk project. Die oproep zou nog dit jaar uitgeschreven kunnen worden.