Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de installatie van elektrische laadpunten in de straatverlichting.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 186)

 
Datum ontvangst: 10/02/2020 Datum publicatie: 04/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Mobiliteit p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In de meeste grote steden, waaronder Brussel, beschikken de meeste inwoners niet over een garage of privéparkeerplaats. Deze auto’s staan dus zowel overdag als ’s nachts op de openbare weg geparkeerd.

Deze situatie vormt een forse rem op de ontwikkeling van de elektrische mobiliteit, aangezien deze autobestuurders niet de mogelijkheid hebben om een elektrisch voertuig in de buurt van hun woning op te laden.

Het gebruik van het openbareverlichtingsnet vormt bij uitstek een interessant alternatief, dat een van de oplossingen zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van de elektrische auto.

In 2014 heeft BMW in München het project Light & Charge gelanceerd, dat erin bestaat elektrische voertuigen op te laden aan lantaarnpalen met ledlichten: dankzij de energiebesparing door de leds kan het elektrisch vermogen worden gebruikt voor het opladen van elektrische auto’s zonder wijziging aan het bestaande elektriciteitsnet van de lantaarnpalen. Een interessant project dat geen grote infrastructuurwerkzaamheden vraagt, maar dat niet mogelijk is voor alle lantaarnpalen, aangezien die in de onmiddellijke nabijheid van een parkeerplaats moeten staan.

Momenteel blijkt de zogeheten technologie ‘SimpleSockets’ van de Duitse start-up Ubitricity voor laadpunten in stadslantaarnpalen met een maximaal vermogen van 4,6 kW de meest geschikte oplossing. Deze innovatieve oplossing bestaat uit een gepersonaliseerde laadkabel met een geïntegreerde elektriciteitsmeter, die de bestuurders van elektrische voertuigen kunnen bedienen. Met een app is facturatie op afstand mogelijk. Net zoals we een telefoonmaatschappij kiezen, die een factuur stuurt aan het einde van de maand, kunnen we onze elektriciteitsleverancier kiezen die ons de afrekening van ons verbruik stuurt. Voor dit alternatief moeten enkele voorwaarden vervuld zijn. De lantaarnpalen mogen niet te ver van een parkeerplaats staan om het voertuig te kunnen inpluggen en op deze palen moeten ledlichten worden geïnstalleerd om een oplaadaansluiting mogelijk te maken.

Graag stel ik u de volgende vragen:

- Wat is het beleid van het gewest inzake straatverlichting? Het idee van het Lichtplan is het energieverbruik te beperken door meer gebruik te maken van ledtechnologie. De installatie van de leds is een noodzakelijke voorwaarde om de lantaarnpalen te kunnen uitrusten met oplaadpunten. Hoe staat het met de overgang naar ledverlichting in het Brussels Gewest?

- In verband met het Lichtplan: is het geen goed idee om bij de overschakeling naar ledverlichting tegelijk oplaadpunten in de openbare verlichtingspalen te installeren? Wordt er een denkpiste in die zin bestudeerd, op een ogenblik dat het gewest achterloopt in de ontwikkeling van elektrische mobiliteit? Staan er in dit verband maatregelen op stapel? Zo ja, binnen welke termijn? Welke middelen worden hiervoor ingezet?

- Voert het gewest besprekingen met maatschappijen zoals Ubitricity? Zo ja, wat is het resultaat van deze contacten? Zo nee, is het gewest van plan om met deze bedrijven contact op te nemen? Wordt een publiek-privaat partnership overwogen?

Straatverlichting met oplaadpunten vormt een interessante oplossing voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen, met name omdat ze geen grote infrastructuurwerkzaamheden vereist zoals het graven van sleuven.

 
 
Antwoord    1) Wat is het beleid van het Gewest inzake openbare verlichting? Het idee van het Lichtplan is om het energieverbruik te verminderen door meer gebruik te maken van ledtechnologie. De installatie van leds is een voorwaarde om de straatlantaarns te kunnen uitrusten met oplaadpunten. Hoe ver staat de overstap naar ledverlichting in het Brusselse gewest?

De omschakeling naar leds is aan de gang in het Brusselse gewest. De nieuwe geïnstalleerde verlichting is allemaal led en wanneer armaturen moeten worden vervangen, worden er systematisch ledarmaturen geïnstalleerd.


2) Is het in verband met het Lichtplan niet raadzaam om van de omschakeling naar leds gebruik te maken om tegelijkertijd oplaadpunten in de openbare verlichting te integreren? Wordt een reflectie in deze zin bestudeerd op een ogenblik dat het Gewest een achterstand heeft in de ontwikkeling van het elektrische netwerk? Worden er maatregelen in deze richting overwogen? Zo ja, binnen welke termijn? Welke middelen zullen in dit verband worden ingezet?

Om de grondinname van de op de openbare weg geïnstalleerde oplaadinfrastructuur tot een minimum te beperken, wordt de integratie van oplaadpunten in armaturen overwogen. Dit is echter een optie die niet systematisch kan worden ontwikkeld en die ondergeschikt zal zijn aan de prioritaire strategie, die erin bestaat de ontwikkeling van het oplaadaanbod buiten de openbare weg aan te moedigen.

Bovendien kan de integratie van oplaadpunten in armaturen alleen bij modellen met masten, en niet bij modellen die op hoogte zijn bevestigd aan een constructie zoals een muurgevel. Daarnaast is de integratie van oplaadpunten in armaturen met masten slechts mogelijk voor een deel van het beschikbare park, namelijk als de masten voldoende dicht bij de parkeerplaatsen staan zodat de kabel naar het oplaadpunt de doorgang op het trottoir niet hindert. Deze optie is echter niet specifiek gekoppeld aan de geleidelijke omschakeling van het park naar ledverlichting: de elektrische aansluiting van de armaturen laat perfect toe om ook een oplaadpunt te voeden.

In december 2019 heeft de Regering Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit in overleg met Brugel en Sibelga opdracht gegeven om een gewestelijke strategische visie uit te werken voor de ontplooiing van een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In het kader van deze oefening wordt uitgebreid overleg gevoerd met tal van belanghebbenden (waaronder de exploitanten van de oplaadpunten), waarbij uiteraard de vorm van het oplaadpunt wordt bestudeerd.

Een van de elementen waaraan veel aandacht moet worden besteed, is ervoor te zorgen dat het netwerk van oplaadpunten universeel toegankelijk is. Elk voertuig moet immers bij om het even welk oplaadpunt kunnen opladen.

De kwestie van het gebruik van armaturen wordt momenteel door Sibelga bestudeerd en heeft een dubbel voordeel. Ten eerste, lagere kosten dan bij traditionele oplaadpunten (voor dezelfde oplaadsnelheden) omdat het niet nodig is om een betonnen plaat te storten om ze te plaatsen, de verbinding wordt gedeeld en het ook niet nodig is om in de structuur van het oplaadpunt te voorzien. In de tweede plaats omdat de grondinname in de openbare ruimte beperkt is: er zijn duizenden palen beschikbaar en ook al staan ze niet allemaal op een geschikte plaats om er een oplaadpunt in te integreren, het potentieel is zeer groot.

Om de kwestie verder te onderzoeken, heeft Sibelga drie oplaadpunten op een openbare-verlichtingspaal besteld, waaronder een model dat speciaal op zijn verzoek werd ontwikkeld. Het is de bedoeling om ze snel te testen op de site van Sibelga, zodra de huidige afzonderingsmaatregelen worden opgeheven. Het doel is om de technologie beter te begrijpen en om te zien in welke mate deze oplossingen kunnen worden ingezet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


3) Is het Gewest gesprekken gestart met bedrijven zoals Ubitricity? Zo ja, wat is er uit deze contacten naar voren gekomen? Zo niet, overweegt het Gewest contact op te nemen met deze bedrijven? Is er een publiek-privaat partnerschap gepland?

Er zijn tal van contacten gelegd voor de ontwikkeling van de gewestelijke strategische visie die zeer binnenkort aan de regering zal worden voorgelegd.