Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sluiting van 34 Orchestra Prémaman-winkels in België.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 171)

 
Datum ontvangst: 16/01/2020 Datum publicatie: 30/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Het bedrijf Orchestra Prémaman had in september 2019 al wel enkele waarschuwingssignalen gegeven over de financiële gezondheid van de groep, maar op 15 januari 2020 werd in de pers de sluiting bekendgemaakt van ongeveer 34 van de 53 winkels in België. Dat zijn 22 winkels meer dan wat de groep in november had aangekondigd.

Ter herinnering: het bedrijf was sinds september al beschermd tegen schuldeisers, aanvankelijk voor een periode van 6 maanden, maar verlengbaar tot 18 maanden. Desondanks werd er begin oktober een gerechtelijke reorganisatie bevolen.

Dat nieuws is natuurlijk een ramp, voor het personeel van het merk en voor onze economie. Afhankelijk van het aantal mensen dat met brugpensioen kan, zou maar liefst een honderdtal banen in dit land bedreigd zijn. Het bedrijf heeft circa 420 werknemers in België.

In de pers stond wel dat de sociale partners en de directie nog altijd onderhandelden en dat er nog verschillende opties op tafel lagen. Mogelijkheden in dat verband zijn een overname door derden of een verhoging van het aantal werknemers dat met brugpensioen kan. Ook zal zeker werk moeten worden gemaakt van het outplacement van de ontslagen werknemers.

In het licht van wat voorafging, zou ik u beiden, vanuit uw eigen bevoegdheden, de volgende vragen willen stellen:

1- Beschikt u over preciezere cijfers over het aantal winkels dat in Brussel met sluiting bedreigd is? Over hoeveel werknemers gaat het daarbij?

2- Hebt u informatie over hoeveel werknemers zouden kunnen gebruikmaken van een vervroegde uitdiensttreding?

3- Bent u door het bedrijf of door de sociale partners uitgenodigd om mee aan tafel te schuiven voor de onderhandelingen? Zo ja, is de mogelijkheid van een overname reëel en/of realistisch?

4- In uw algemene beleidsverklaring kondigde u de oprichting aan van een reconversiecel voor personeel dat het slachtoffer is van collectief ontslag. Welke vooruitgang kunt u ons op dat vlak meedelen? Kan het personeel van Orchestra Prémaman een beroep doen op die begeleiding vanuit het Brussels Gewest en zo ja, vanaf wanneer?

5- Gesteld dat er hoegenaamd geen middelen zijn uitgetrokken voor de oprichting van zo'n gewestelijke reconversiecel, welke strategie hanteert u dan om de collectief ontslagen werknemers weer aan het werk te krijgen?
 
 
Antwoord    In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft het twee winkels:

- Die in City 2 met 4 werknemers;
- Die in Westland in Anderlecht met 3 werknemers.

Heden zijn er in de twee Brusselse winkels geen vervroegde vertrekken gepland.

Noch de groep, noch de sociale gesprekspartners hebben contact met mij opgenomen. En heden heb ik geen weet van een eventuele overnemer.

De werknemers van Orchestra kunnen vandaag terecht bij een tewerkstellingscel die met Actiris werd opgericht. De werkgever heeft een beroep gedaan op het outplacementkantoor “Travvant” om de ontslagen personen te begeleiden.

Zoals ik tijdens de commissie van 22 januari reeds kon uitleggen, betreft een van de beleidswerven uit de Strategie 2030 de oprichting van reconversiecellen of andere soorten instrumenten met dezelfde doelstelling, zijnde werknemers die het slachtoffer zijn van een faillissement, een sluiting of een collectief ontslag, de kans geven om zich om te scholen.

Dit is een beleidswerf met een gedeelde prioriteit, wat betekent dat de sturing en de uitvoering ervan in nauwe samenwerking met de sociale gesprekspartners zullen gebeuren. De Economische en Sociale Raad van het Brussels Gewest is momenteel bezig met het opstellen van een initiatiefadvies, waardoor ik op de hoogte zou moeten worden gebracht van de doelstellingen en de verwachtingen van de sociale gesprekspartners.

Tegelijkertijd met dit advies zullen het bestuur van BEW, de Directie Tewerkstelling, en Actiris een benchmarking uitvoeren om te vergelijken wat op het niveau van de twee andere gewesten bestaat.

Ik wil eveneens met mijn Waalse collega, minister Morreale, praten over het Waalse instrument van de reconversiecellen.