Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan mensen die zelf hun job creëren.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 207)

 
Datum ontvangst: 02/03/2020 Datum publicatie: 24/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 24/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Zelftewerkstelling vertegenwoordigt een belangrijke bron van werkgelegenheid in Brussel en een echte strategie om je eigen job te creëren op basis van je competenties.

Een onderneming creëren kan aldus een uitweg zijn uit de werkloosheid, op voorwaarde dat de oprichter goed wordt begeleid. Het gewest heeft diensten in het leven geroepen zoals activiteitencoöperaties, lokale-economieloketten of lokale structuren ondersteund door Actiris, en kleinschalige projecten kunnen worden gefinancierd (Brusoc, Microstart of Credal). Toch ondervinden mensen nog altijd hinderpalen om zelf hun job te creëren zoals moeilijkheden om financiering te krijgen, weinig aangepaste subsidies of een gebrek aan zichtbaarheid van de structuren voor begeleiding.

Graag stel ik u de volgende vragen:

- Hoeveel werkzoekenden zijn in 2019 erin geslaagd uit de werkloosheid te geraken door hun eigen job te creëren? Is er een evolutie merkbaar tegenover de vorige jaren? Wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen die zelf hun job creëren?

- In haar programma heeft mijn partij, de MR, ervoor gepleit om systematisch, ter ondersteuning van werkzoekenden die zich inschrijven bij Actiris, informatie te verstrekken over de mogelijkheid om zelf een onderneming op te starten en over de verschillende vormen van ondersteuning. Biedt Actiris hierover regelmatig informatie- en sensibiliseringssessies aan? Zo ja, hoe vaak? Zo neen, is het gewest van plan om Actiris dit soort informatiesessies te laten geven? Welke acties worden gevoerd in samenwerking met 1819 op het vlak van begeleiding naar een eigen onderneming?

- Voor een vlottere overstap van een statuut van werkzoekende naar dat van een zelfstandige heeft het gewest in het kader van de Small Business Act (SBA) een overgangspremie in het leven geroepen. Hoeveel premies zijn toegekend in 2019? Wat is het gemiddelde bedrag van deze premie? Vormt deze maatregel een echte hefboom voor zelftewerkstelling? Is deze maatregel geëvalueerd? Zo ja, wat brengt deze evaluatie aan het licht?

- Dankzij de activiteitencoöperaties kunnen werkzoekenden die een zaak willen opstarten, hun businessidee gedurende 18 maanden testen. Hoeveel werkzoekenden hebben de begeleiding bij deze coöperaties met succes afgerond in 2019? Stijgt of daalt dat aantal in vergelijking met de vorige jaren? Volgens de SBA werd geanalyseerd hoe de instrumenten van activiteitencoöperaties konden worden geoptimaliseerd om ze toegankelijk te maken voor een groter aantal toekomstige ondernemers. Welke maatregelen zijn getroffen om deze doelstelling te verwezenlijken? Hoeveel werkzoekenden hebben momenteel toegang tot deze coöperaties?

- De ondernemers in testfase bij de coöperaties ondervinden soms problemen om financiering te krijgen, omdat ze nog geen eigen ondernemingsnummer hebben. Volgens de SBA was het gewest nog aan het nadenken over het financieringsaanbod voor deze personen in testfase bij activiteitencoöperaties. Welke beslissingen heeft de regering in dat kader genomen? Welke middelen zijn hiervoor ingezet?

Om de Brusselse economie te ondersteunen, moet de oprichting van bedrijven worden gestimuleerd, met name bij werkzoekenden. Daarom moeten de verschillende sensibiliserings- en opleidingsprogramma’s inzake ondernemerschap worden versterkt en beter toegankelijk gemaakt voor dit doelpubliek. Daarom moet ook de zichtbaarheid verbeteren van de beschikbare overheidsinstrumenten, de bedrijvencentra, Brusoc, de activiteitencoöperaties en het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM),...
 
 
Antwoord    Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal niet-werkende werkzoekenden die uit de werkloosheid zijn getreden en een activiteit als zelfstandige zijn begonnen. De cijfers zijn uitgesplitst naar geslacht en werden overgemaakt voor de afgelopen drie jaar.

Het cijfer lijkt in de onderzochte periode licht gedaald te zijn. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in dezelfde periode echter ook gedaald.

Bovendien kunnen we deze cijfers ook nuanceren aangezien een deel van de informatie over de start van de zelfstandige activiteit door Inasti met aanzienlijke vertraging aan Actiris kan worden doorgegeven, waardoor de cijfers voor 2019 worden onderschat vergeleken met andere jaren.

Mannen

Vrouwen

Totaal

Aantal

%

Aantal

%

2017

2.074

70,9

851

29,1

2.925

2018

2.028

71,4

814

28,6

2.842

2019

1.801

69,9

776

30,1

2.577Partners die gesubsidieerd worden in het kader van de zelftewerkstellingsmaatregel zijn verplicht om informatiesessies te organiseren om de doelgroep te informeren over de mogelijkheden die de zelfstandige activiteit biedt. Deze informatiesessies vinden maandelijks plaats.

Het Beroepenpunt organiseert ook regelmatig informatieve evenementen over ondernemerschap of nodigt begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling uit om hun begeleidingsmaatregelen voor de stellen.

Ten slotte organiseert Actiris, in samenwerking met 1819, sensibiliseringsevenementen voor de oprichting van een zelfstandige activiteit, genaamd "Create your job". Deze worden in heel Brussel georganiseerd en vinden minstens tweemaal per jaar plaats.

De tewerkstellingsconsulenten geven tijdens de interviews ook informatie aan werkzoekenden en verwijzen werkzoekenden door naar een van de partners die begeleiding aanbieden wanneer deze piste voldoet aan hun behoeften. De piste van de zelftewerkstelling is niet systematisch voor iedere werkzoekende weggelegd omdat het afhangt van zijn of haar professionele doel.

De “Premie voor Zelfstandigen” werd in januari 2018 voorzien en bedraagt 4.000 euro verspreid over 6 maanden voor werkzoekenden die bepaalde voorwaarden vervullen.

In 2019 heeft Actiris 269 premieaanvragen aanvaard.

Een globale evaluatie van de maatregel werd nog niet uitgevoerd. Tussentijdse evaluaties hebben het mogelijk gemaakt om de uitvoeringsmaatregelen van de premie aan te passen (administratieve vereenvoudiging, toelating van virtuele vergaderingen in het kader van de begeleiding, enz.).

Overeenkomstig artikel 15 §3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2017, dienen de bewijsstukken, waaronder met name een gedetailleerd activiteitenverslag en statistieken met betrekking tot kandidaat-ondernemers, uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het referentiejaar te worden ingediend bij de administratie Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Gezien de Covid-19-crisis heeft de administratie bij wijze van uitzondering de activiteitencoöperaties 15 dagen de tijd gegeven om deze stukken te verzenden. De gegevens van 2019 en het aantal gevallen van positieve uitstroom in 2019 zijn in dit stadium dus niet bekend, noch het huidige aantal werkzoekenden die worden gevolgd.

Het is echter nuttig te verduidelijken dat de Regering op 21 en 28 november 2019 twee van de drie Brusselse activiteitencoöperaties een vernieuwing en uitbreiding van het toepassingsgebied van hun erkenning heeft toegekend zodat ze voor een groter aantal toekomstige ondernemers toegankelijk worden en deze meer kandidaat-ondernemers kunnen begeleiden dan in 2018 en 2019.

Op basis hiervan kunnen we ervan uitgaan dat 350 werkzoekenden mogelijk ondersteund zullen worden door de drie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende activiteitencoöperaties in 2020.

Opgemerkt moet worden dat kandidaat-ondernemers, gevolgd door een erkende activiteitencoöperatie, een project kunnen indienen in het kader van projectoproepen "sociaal ondernemerschap", georganiseerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid. Ze hebben aldus toegang tot deze financieringsmethode.