Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de rattenbestrijding.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 196)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In december 2019 berichtte Bruzz over rattenoverlast op de Grote Markt in de Stad Brussel. Ook mijn gemeente Jette heeft last van ratten. Toen in Molenbeek in november 2019 de werken voor renovatie van de woontoren Brunfaut startten, bleek dat er in het gebouw een enorme rattenpopulatie was. De toren had drie jaar lang leeg gestaan. Die ratten zijn misschien het gebouw wel uit, ze bevinden zich nog altijd in de wijk. In heel Brussel zijn er ratten. Het is een probleem van ons allemaal. We moeten voorkomen dat ratten in ons Gewest voedsel, water, schuil- en nestelplaatsen vinden.

Dat is niet alleen een bevoegdheid van u als minister van Leefmilieu. De strijd tegen ratten moet gevoerd worden op vele fronten tegelijk. Er is o.a. sensibilisering nodig, een sterk netheids- en huisvestingsbeleid, een goed beheer van bouwwerven en ga zo maar door.

Wat bedoel ik zoal? Leegstaande panden moeten vakkundig beheerd worden, maar beter is: geen leegstand. De Brusselse riolen moeten worden gerenoveerd. Het groen in de openbare ruimte moeten we goed bijhouden, struiken moeten we snoeien, bermen moeten proper zijn. Ook is er een nood aan afgesloten containers voor afval, die beter zijn dan de losse witte zakken voor huisvuil. Nu is er een tweewekelijks buffet voor ongedierte, elke keer dat we ons vuil inclusief voedselresten op straat zetten.

U gaf al eerder aan dat u een Brusselse organisatie wil opzetten voor rattenbestrijding, die zorgt voor de cošrdinatie tussen de gemeenten, het Gewest en andere instellingen (o.a. Vivaqua). Mijns inziens werkt u best ook samen met restaurants en voedingszaken.

Mijn vragen:

- Wat is de stand van zaken van de Brusselse organisatie voor rattenbestrijding? Leefmilieu Brussel bekijkt de juridische, praktische en financi‘le haalbaarheid. Wanneer zal de organisatie van start gaan? Graag een stand van zaken.

- Wat is de stand van zaken van het tweede zoogdierenatlasproject van Leefmilieu Brussel? Kent u daarmee de ernst van de rattenplaag en de rattenbrandhaarden? Wat zijn de vaststellingen? Wat doet u met die informatie?

- Vandaag is rattenbestrijding een gemeentelijke bevoegdheid. De krachten worden niet gebundeld, de kennis niet gedeeld. Heeft u een zicht op hoeveel personeel er is per gemeente in de diensten voor ongediertebestrijding? Wat is uw analyse? Hoeveel extra personeel of middelen zijn er nodig om de plaag het hoofd te bieden?

- Los van een overkoepelende organisatie is het nodig dat u samenwerkt met uw collega’s bevoegd voor netheid, huisvesting, openbare Werken, dierenwelzijn, voor een divers pakket maatregelen. Hoe verloopt de samenwerking inzake ongediertebestrijding met uw collega’s? Is er een gezamenlijke aanpak? Waaruit bestaat die aanpak?

- Kijkt u in de analyse ook naar de grondoorzaken van de rattenplaag en de rol van het netheidsbeleid? Vergelijkt u met andere steden, waar afval wordt verzameld in gesloten containers? Evalueert u ook hoe dit kan bijdragen aan het bestrijden van ongedierteoverlast? Wat zijn uw bevindingen?
 
 
Antwoord    De bestrijding van schadelijke organismen blijft een grote uitdaging voor Leefmilieu Brussel en dit vereist een gecoördineerd beleid. Zoals eerder geantwoord (cfr. mondelinge vraag, Mevrouw Teitelbaum, oktober 2019) heeft de oprichting van een Brusselse beheerorganisatie niet enkel betrekking op de Bruine ratten, maar op een verzameling van verschillende schadelijke soorten, waaronder stadsduiven, zwerfkatten, invasieve exoten, enz…

De werkzaamheden met het oog op de oprichting van deze gewestelijke vereniging zijn aan de gang. Een advocatenkantoor werkt aan de definitie van het juridisch kader en de effectieve uitvoering ervan. De eerste financiële ramingen van de kosten voor de oprichting van een dergelijke vereniging bedragen € 520.000 (inclusief personeelskosten - 6 medewerkers: een coördinator, drie buitendienstmedewerkers, een opzichter en een externe accountant.

De
Zoogdierenatlas maakt het mogelijk om de soorten te monitoren. Het nieuwe ontwerp van de atlas wordt momenteel afgerond. De uitvoerder van de opdracht werkt momenteel aan de integratie van de opmerkingen van het Projectopvolgingscomité. Het blijkt dat de waarnemingen van bruine ratten in het BHG sinds 2001 zijn toegenomen. Er zij echter op gewezen dat ook de telinstrumenten zijn geëvolueerd, met name dankzij de ontwikkeling van een online portaal voor gegevensinvoer dat uiteraard de inventarisatie van de waarnemingen vergemakkelijkt. Sinds 2001 stellen we ook vast dat de populatie een groter gebied bestrijkt, waarbij er waarnemingen werden gedaan in gebieden waar voorheen geen bruine ratten aanwezig waren.

U vraagt mij naar de
samenwerking met de gemeentebesturen, de verantwoordelijkheden en de middelen van elk van hen. Ik ben van mening dat dit probleem op gewestelijk niveau gecoördineerd moet worden aangepakt. Het gaat er dus niet om de gemeenten deze verantwoordelijkheid alleen te laten dragen; vandaar deze reflectie over de oprichting van een gewestelijke vzw voor ongediertebestrijding.

De samenwerking met de andere leden van de
regering is natuurlijk belangrijk. U noemt in het bijzonder het verband met de openbare netheid. In dit kader, dient u te weten dat de modellen van de vuilnisbakken in onze gewestelijke parken zodanig zijn ontworpen dat hun bekleding en vorm niet toelaat dat er zich dieren aan vastklampen. Voor de “guinguettes”, worden grote houten kisten met deksel gebruikt als opslagplaats voor vuilniszakken, totdat ze door de reinigingsteams worden verwijderd. De LB-teams hebben enkel in uitzonderlijke gevallen ratten in de parkvuilnisbakken gerapporteerd.

De gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen aan de Brusselaars van solide, gesloten containers voor de ophaling van huishoudelijk afval. Sommige gemeenten bieden hun inwoners deze mogelijkheid om te voorkomen dat ratten zich vermenigvuldigen en dat wilde dieren de vuilniszakken op straat verscheuren. Hetzelfde geldt voor voedselafval, waarvoor het Agentschap Net Brussel een oranje container aanbiedt die gratis kan worden verkregen bij de gemeentebesturen of via de recyclageparken van het Gewest.