Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de siervissen.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 221)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 27/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Dat lijkt misschien niet zo, maar een goudvis die ogenschijnlijk vredig rondzwemt in een kleine bokaal op een salontafel, leeft in werkelijkheid in bijzonder onaangepaste omstandigheden. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 500 miljoen goudvissen verkocht, die jammer genoeg lijken te worden beschouwd als siervoorwerpen.

In een aangepast bassin kan een goudvis naar schatting tot 25 jaar en 30 cm lang worden. In een kleine bokaal sterft hij vroegtijdig. De over het algemeen ronde vorm van de bokalen verhindert een optimale zuurstoftoevoer. De bewegingen buiten de bokaal en de trillingen tegen het glas veroorzaken permanente stress, wat negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van de vis. De goudvis is een groepsdier, maar in kleine aquaria is het onmogelijk om meerdere goudvissen te houden en evenmin om de hygiënevoorwaarden na te leven. Deze aquaria bevatten evenmin een filter of natuurlijk decor, zodat de goudvis zich kan verbergen en zich goed voelen in zijn omgeving.

Graag stel ik u dus de volgende vragen.

- Weet u hoeveel winkels siervissen verkopen in Brussel en waar die dieren vandaan komen? Bestaan er controles van het welzijn van die dieren? Zo ja, welke soort controles?

- Bestaat er een lijst van vissen die toegelaten zijn (zoals er een bestaat voor de zoogdieren)?

- Wordt erover nagedacht om de verkoop van onaangepast aquariummateriaal te verbieden, zoals bokalen of plastic planten?

- Bestaat er een sensibiliseringscampagne voor de kopers van siervissen, bijvoorbeeld via een informatiedrager met enkele adviezen over het houden van deze dieren en hun welzijn?
 
 
Antwoord    Vraag 1

Er zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 handelszaken erkend voor de verkoop van aquariumvissen.

Bij controle wordt nagegaan of de aanwezige vissen niet frauduleus zijn ingevoerd en of het geen achtergelaten dieren betreft (conform art. 27 van het koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren), door consultatie van (een steekproef) van de aankoopfacturen van de aanwezige dieren. Er wordt echter geen registratie uitgevoerd van de oorsprongsbedrijven van de vissen door Leefmilieu Brussel.


Vraag 2


De controle op het welzijn van aquariumvissen in erkende handelszaken wordt geregeld door voornoemd koninklijk besluit. Bij controle wordt de naleving nagegaan van de bepalingen inzake huisvesting, uitrusting, verzorging en hygiëne. Specifiek voor aquariumvissen is onder andere voorzien dat zij gehuisvest moeten worden in een minimumvolume van 40 tot 100 liter, afhankelijk van de grootte van de dieren, hun aquarium voorzien moet zijn van een filtersysteem en dat het niveau van filtratie en verluchting rekening moet houden met het aantal vissen in het aquarium. Ook het maximumgehalte aan nitrieten in het water is vastgelegd. Het gebruik van kleine bokalen zonder filtratiesysteem is dus niet toegestaan.


Vraag 3


Er bestaat momenteel geen lijst van vissen die gehouden mag worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Vraag 4

De verkoop van materiaal voor dieren valt niet onder mijn bevoegdheid. Enkel een ongeoorloofd gebruik ervan kan leiden tot inbreuken op de wetgeving dierenwelzijn.


Vraag 5


Artikel 29 §1 van voornoemd besluit stelt dat de verantwoordelijke van een erkende handelszaak aan de koper-particulier de nodige richtlijnen met betrekking tot voeding, huisvesting en verzorging van het dier moet meegeven.

Leefmilieu Brussel stelt op haar website infofiches ter beschikking voor het houden van bepaalde diersoorten met respect voor het dierenwelzijn. Infofiches over het houden van vissen zijn momenteel nog niet opgenomen, deze zijn in voorbereiding.