Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het ophaalwerk van Net Brussel tijdens de gezondheidscrisis

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 261)

 
Datum ontvangst: 06/04/2020 Datum publicatie: 26/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    het ophaalwerk van Net Brussel tijdens de gezondheidscrisis
De gezondheidscrisis die wij op dit ogenblik doormaken brengt ons ertoe om de werking van ons dagelijkse leven te herzien. Afvalophaling is daar zeker een voorbeeld van. Net Brussel moet blijven werken om te voorkomen dat bovenop de gezondheidscrisis nog een gevoel van chaos komt in onze straten, die vuil en overvol zouden zijn. De pandemie heeft echter een rechtstreekse impact op de organisatie van die rondes, die herzien moeten worden. In de praktijk zit een groot aantal medewerkers van Net Brussel thuis, waardoor er beduidend minder personeel is om de optimale organisatie van de rondes mogelijk te maken.
Nu de meerderheid van onze bevolking thuisblijft, is het risico op meer afval nochtans reëel.

Ter zake heb ik de volgende vragen:

Welke gezondheidsbeschermende maatregelen zijn er ingevoerd om de veiligheid van de medewerkers van Net Brussel te garanderen?

Hoeveel medewerkers zijn op dit ogenblik niet in staat om de rondes te doen?

Met welke frequentie worden de rondes beperkt?

Is er een toename van huishoudelijk afval vastgesteld?

Is er een toename van sluikstorten vastgesteld? Zo ja, wat wordt er gedaan om dat tegen te gaan?
 
 
Antwoord    1)
Op administratief niveau, wordt sinds 18/03/2020 op grote schaal gebruik gemaakt van telewerken, overeenkomstig de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de “lock-down”-maatregelen te versterken.

In de dagen voorafgaand aan deze datum, werd telewerken al ten belope van 50% van de werktijd aangemoedigd.

Wat de operationele organisatie betreft, vindt u onderstaand een niet-exhaustieve samenvatting van de acties die binnen het Agentschap werden ondernomen.

Deze vormen een aanvulling op de communicatieacties en hygiënemaatregelen die in het begin van de gezondheidscrisis al in de depots werden gelanceerd:

- Vanaf donderdag 13 maart 2020, werden er maatregelen genomen om de arbeidstijd te verminderen. De met de ophaling belaste personeelsleden werden bij voorbaat ontlast van hun taken, in casu bij de aankomst van de vijfde vrachtwagen en vervolgens naarmate elk team binnenkwam om het aantal personen dat zich in de kleedkamers en in alle lokalen verzamelt, globaal te beperken;

- Vanaf woensdag 18 maart 2020, werd besloten om de arbeidstijd verder te verkorten door de personeelsleden te ontlasten van hun taken bij hun terugkeer uit hun ronde om de “social distancing” te versterken en de contacten binnen de sector zo veel mogelijk te beperken. Sinds dezelfde datum, werd ook afgesproken dat het personeel zijn prikkaarten moet bewaren om de persoonlijke interacties te beperken, en dat het personeel niet aan de tafels in de kantines mag zitten;

- Vanaf 23 maart 2020, werden jerrycans en zepen ter beschikking gesteld van het personeel in elke ophaalwagen;

- Sinds 26 maart 2020, werd besloten om de omvang van de ophaalteams te beperken tot 1 chauffeur en 1 bijrijder of 1 chauffeur en 2 bijrijders om zo het contact tussen de personeelsleden te beperken. Deze maatregel heeft het mogelijk gemaakt om optimaal te voldoen aan de “social distancing”-maatregelen, maar vermindert niettemin de capaciteit van het ANB om alle ophaalrondes die in normale tijden worden uitgevoerd, uit te voeren. Gezien deze reorganisatie en het hoge ziekteverzuim binnen het Agentschap, moesten de selectieve ophaalrondes van gele (papier/karton) en blauwe (PMC) zakken tussen 26 maart en 12 april worden opgeschort. Er waren geen veranderingen voor de ophaling van oranje en groene zakken;

- Vanaf 2 april 2020, werd 1.000 liter hydroalcoholische gel ontvangen en verdeeld in de sectoren.

- Vanaf 13 april 2020, maakte de vermindering van het absenteïsme het mogelijk om in de helft van de Brusselse gemeenten de selectieve ophaling van gele (papier/karton) en blauwe (PMC) zakken te hervatten, met behoud van de voorzieningen die het mogelijk maken om de voornoemde preventiemaatregelen te handhaven.

- Sinds maandag 20 april, werden er drie stoffen maskers van het "Travie"-project uitgedeeld aan elke medewerker die dat wenst.

Met betrekking tot de Recyparks, werd beslist tot een opening met aangepaste openingstijden om burgers in staat te stellen zich zo nodig te ontdoen van hun grofvuil, in plaats van gebruik te maken van een ophaling aan huis waarin nog steeds door het ANB wordt voorzien.


2)
Het ziekteverzuimpercentage bereikte op 27/03/2020 een piek van 23,2%.
Het is sindsdien genormaliseerd.

Op 28/04/2020 bedroeg het ziekteverzuim 9,4%.


3)
Naar aanleiding van het federaal ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, kunnen drie periodes worden onderscheiden:

Van 19/03/2020 tot 25/03/2020: de normale ophaalregeling wordt toegepast. Huishoudelijk afval en selectief afval werden op de gebruikelijke tijdstippen opgehaald.

Van 26/03/2020 tot 12/04/2020: gezien de hierboven beschreven reorganisatie van de teams en een aanzienlijk gebrek aan personeel binnen het Agentschap, moesten de selectieve ophaalrondes van gele (papier/karton) en blauwe (PMC) zakken worden opgeschort. Er werden geen veranderingen doorgevoerd aan de ophaalrondes van oranje en groene zakken. De bevolking werd gevraagd om hun afval voor de selectieve ophaling op te slaan, indien dit mogelijk was.

Sinds 13/04/2020 werd, rekening houdend met de evolutie van het ziekteverzuim, de gedeeltelijke hervatting van de selectieve ophaling als volgt georganiseerd:

- Alle gele en blauwe zakken worden weer apart opgehaald in Ukkel, Vorst, Ganshoren, Koekelberg, Jette, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

- In de gemeenten Schaarbeek, Sint-Joost, Etterbeek, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem worden de gele zakken apart opgehaald, terwijl de blauwe zakken samen met de witte zakken worden opgehaald.

- Gele, blauwe en witte zakken worden opgehaald in Molenbeek, Anderlecht, Elsene, Sint-Gillis, Berchem, Evere en Brussel-Stad.

De terugkeer naar een normale gang van zaken voor selectieve ophalingen in de hele gewest vond plaats vanaf maandag 11 mei.


4)
Tot 25/03/2020: er werd vastgesteld dat het gewicht van het opgehaald huishoudelijk afval stabiel was, ondanks de “lock-down”.

Tussen 26/03/2020 en 12/04/2020 werd een toename van de hoeveelheid opgehaald huishoudelijk afval vastgesteld, gezien de opschorting van de selectieve ophaalrondes van gele (papier/karton) en blauwe (PMC) zakken in deze periode.

Sinds 13/04/2020, zijn de opgehaalde gewichten van het huishoudelijk afval geleidelijk aan weer normaal geworden, gezien de geleidelijke hervatting van de selectieve ophaling.


5)
Op basis van een vergelijking van de periode maart-april in 2019 en 2020, is inderdaad een toename van het sluikstorten vastgesteld.

Deze verhoging kan als volgt worden uitgesplitst:

- Voor het sluikstorten rond glasbollen: 25 ton extra voor maart-april 2020 in vergelijking met 2019, d.w.z. +18%. Dit afval werd naar de verbrandingsoven gestuurd.

- Voor grote volumes sluikstort die via grijptrucks worden verzameld (d.w.z. stortingen van meer dan 1 m³): 16 ton extra voor dezelfde periode tussen 2019 en 2020, d.w.z. ongeveer +20%. Dit afval wordt verwerkt door de dienstverleners van het agentschap.

- Voor kleine volumes sluikstort (minder dan 1 m³) die door de reinigingsploegen worden opgehaald, kan het ANB geen exact gewicht meedelen, aangezien deze kleine volumes afval samen met het afval uit openbare vuilnisbakken en de zakken met veegafval worden opgehaald. Deze kleine volumes sluikstort worden daarom niet apart gewogen. In het licht van de vastgestelde hoeveelheden, kreeg het reinigingspersoneel de opdracht om zoveel mogelijk verbrandbaar sluikstort op te halen (dus ook het afval rond vuilnisbakken).