Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het huiselijk en intrafamiliaal geweld tijdens de COVID-19-crisis

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 220)

 
Datum ontvangst: 02/04/2020 Datum publicatie: 09/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Doordat we momenteel thuis moeten blijven, komt het probleem van vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld naar voren.
De verenigingen hebben allemaal hun werk aangepast om deze vrouwen te ondersteunen, ondanks de huidige buitengewone context. Toch dreigt de mogelijkheid dat de lockdown verlengd wordt tot na de paasvakantie de veiligheid van deze vrouwen nog meer in gevaar te brengen.

In dat verband wil ik u vandaag, 6 april 2020, de volgende vragen stellen:

- In Frankrijk is het huiselijk geweld met een derde toegenomen sinds het begin van de lockdown. Hebben de betrokken meldingspunten en hulpverleningsdiensten in het Brussels Gewest een significante stijging vastgesteld van de oproepen en gevallen van geweld sinds 13 maart? Zo ja, kunt u mij het precieze cijfer van die stijging meedelen?

- Wat kan er, wetende dat een aantal kwetsbare personen die meldpunten en hulpverlengingsdiensten niet kent, dringend worden gedaan om hen op de hoogte te brengen van die diensten?

- Hoeveel interventies voor geweld hebben de zes politiezones van het Gewest sinds het begin van de lockdown vastgesteld? Wordt de nultolerantie toegepast wanneer er geweld wordt vastgesteld? Welke instructies krijgen de politieagenten wanneer zij worden opgeroepen voor geweld sinds het begin van de lockdown?

- Frans minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner kondigde op donderdag 26 maart de invoering van een nieuw waarschuwingssysteem aan. Vrouwen die slachtoffer zijn van geweld kunnen voortaan naar de apotheek gaan en onmiddellijk bescherming krijgen van de politie of rijkswacht. Zou een gelijkaardig systeem kunnen worden ingevoerd in het Brussels Gewest?

- Hoeveel bedden zijn er beschikbaar in de opvangcentra? Hoeveel hotelkamers zijn inmiddels in gebruik? Welke mogelijkheden worden nu al onderzocht om het aantal beschikbare kamers te verhogen als de lockdown verlengd zou worden? Mijn fractie suggereerde tijdens de commissie van 1 april het idee van huurovereenkomsten van korte duur via de SVK’s. Wordt die mogelijkheid onderzocht?

- Mijn fractie is verheugd over het initiatief van de politiezone Brussel-Noord die een groep slachtoffers van de afgelopen drie maanden heeft geïdentificeerd en aan de dienst slachtofferhulp heeft gevraagd om opnieuw contact met hen op te nemen om te vragen hoe de situatie nu voor hen was. Zou een dergelijke maatregel kunnen worden uitgebreid tot alle politiezones van het Gewest?

- Ten slotte, wat waren de eerste acties van de gezamenlijke taskforce “huiselijk en familiaal geweld” van de FGC, Wallonië en de FWB die op 27 maart werd opgericht?
 
 
Antwoord    Het kabinet van staatssecretaris Nawal Ben Hamou, die bevoegd is voor gelijke kansen, heeft een intra-Brusselse taskforce over “familiaal en partnergeweld” opgericht om de aanpak van dit verschijnsel in het Brussels Gewest te coördineren.

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) treedt daarbij op als tussenschakel tussen de taskforce en de gemeenten, de politie en het parket, die allemaal deel uitmaken van de gewestelijke veiligheidsraad. Het thema familiaal geweld werd daarin al meermaals besproken. Dat heeft er onder meer toe geleid dat het initiatief van de politiezone Noord om systematisch na te gaan hoe het gesteld is met de slachtoffers van familiaal geweld die al bekend waren vóór de coronacrisis, nu wordt toegepast door alle politiezones.

Overeenkomstig punt 1.10 van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) voerde het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV) als onderzoeksdienst van BPV reeds onderzoek naar het verschijnsel familiaal geweld. Het BOPV is tegemoet gekomen aan de vraag om bij dat onderzoek ook de gegevens over familiaal geweld tijdens de lockdown te verzamelen en te analyseren.


Het maakt daarbij gebruik van heel wat gegevensbronnen, zodat het een genuanceerd beeld kan schetsen van de problematiek van familiaal geweld in het Brussels Gewest en van de impact die de lockdown erop heeft (politiediensten, hulplijnen, enz.). Op basis van de beschikbare statistieken is het nog niet mogelijk om duidelijke en definitieve conclusies te trekken. Zodra de analyses afgerond zijn, zullen de resultaten bezorgd worden aan de intra-Brusselse taskforce en aan de gewestelijke veiligheidsraad.

BPV heeft verder ook de verschillende bewustmakingscampagnes en de initiatieven van de politiezones onder de aandacht gebracht. Tevens wil ik erop wijzen dat het Gewest in samenwerking met de gemeenschapsinstellingen en het Waals Gewest een grootschalige voorlichtingscampagne heeft opgezet, waarbij alle noodoproepnummers en hulplijnen gecentraliseerd werden (SOS viol, partnergeweld, SOS enfant, …).

U hebt het in uw vraag ook over initiatieven van andere steden in België en in het buitenland waarbij een rol is weggelegd voor de apothekers. Ik wil er u in dat verband aan herinneren dat op 11 mei 2020 een voorstel van resolutie teneinde in samenwerking met de apotheken een specifiek meldingssysteem op te zetten voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld werd neergelegd bij het Brussels Parlement.