Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verplaatsing van de productie van mondmaskers naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 124)

 
Datum ontvangst: 11/05/2020 Datum publicatie: 03/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gezien de ongekende gezondheidscrisis zal Wallonië tegen eind mei 2020 een mondmaskerfabriek opzetten, waardoor het niet alleen het huidige tekort zal kunnen opvangen, maar vooral ook de bevoorrading op lange termijn zal kunnen garanderen. Het bedrijf Deltrian werd geselecteerd om die taak uit te voeren. De door de Waalse regering opgerichte taskforce heeft dus voor twee projecten gekozen: de oprichting van een mondmaskerfabriek en de oprichting van een Waalse sector voor de ontsmetting van gebruikte mondmaskers om ze te kunnen hergebruiken.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

- In de Strategie 2025 voor de herstructurering van de economie en de tewerkstelling heeft de Brusselse regering tijdens de vorige zittingsperiode van industriële tewerkstelling een prioriteit gemaakt. In het industrieplan staat dat het zich wil aansluiten op de inspanningen van het Gewest om de toekomstige ontwikkeling van productieve activiteiten in Brussel te ondersteunen. Is dat plan nog steeds relevant tijdens deze zittingsperiode? Zo ja, welke maatregelen van dat plan zal de regering in de nabije toekomst nemen?

- Zal de regering in het kader van de uitvoering van dat plan de productie van mondmaskers in het Brussels Gewest ondersteunen? Zo ja, aan welke werkwijzen geeft de regering de voorkeur om dat te doen? Welke middelen zullen in dat verband worden ingezet? Welke termijnen zijn gepland?

- Heeft de regering, net als haar Waalse tegenhanger, nagedacht over de oprichting van een Brusselse sector voor de ontsmetting van gebruikte mondmaskers om ze te hergebruiken? Zo ja, wat zal de regering tot stand brengen? Welke middelen zullen in dat verband worden ingezet? Welke termijnen zijn gepland?

- Tijdens de eerste bijeengekomen commissie van het Parlement verklaarde u dat Citydev en de FabLabs, de makers, druk bezig waren met de productie van materiaal, of het nu gaat om oogschermen, alcoholgel of plexiglas voor handelszaken. Wat het medische materiaal betreft, wilde de Brusselse regering uiterst voorzichtig zijn, vooral omdat dat moet worden goedgekeurd. Waar staan we vandaag de dag met de productie van mondmaskers? Is de productie van prototypes gestart in de FabLabs? Zo ja, hoeveel mondmaskers zijn er dan geproduceerd? Voor welk doel worden die gebruikt? Zo niet, waar staan we dan op het vlak van de goedkeuring van die producten?
 
 
Antwoord    Het Industrieplan (IP) is actueler dan ooit. De COVID-crisis heeft ons inderdaad laten zien hoe belangrijk het is om een lokale productie te hebben die voldoet aan de behoeften van het gewest.

Vóór de crisis zijn mijn medewerk(st)ers eind 2019 met de verschillende actoren (ESR, BEW, HUB, Citydev,...) in overleg getreden om samen met hen te evalueren hoe het Industrieplan kan worden herzien om de nieuwe accenten die in de ABV worden geleg, te integreren en om tegelijkertijd zo goed mogelijk aan de verwachtingen en behoeften van het veld te voldoen.

Verschillende punten uit de ABV verwijzen naar de belangrijkste richtingen die we willen inslaan met het oog op de ondersteuning van de productie- en industriële activiteiten. Het was dan ook normaal, en zelfs gezond, dat het IP - dat door mijn voorganger aan het eind van de legislatuur werd opgesteld - in het licht van deze nieuwe verplichtingen werd herzien.

Zoals u echter kunt vermoeden heeft de COVID-19-crisis onze aanvankelijke planning ietwat in de war gestuurd. Mijn medewerk(st)ers doen al het mogelijke om de evaluatie van het IP zo snel mogelijk af te ronden om aldus begin 2021 het startschot te geven voor het ‘herzien’ IP, zoals ook geschetst in de Go4Brusselse Strategie.

Het IP heeft inderdaad onder meer als doelstelling een productie die aan de behoeften van het gewest en zijn inwoners beantwoordt te ontwikkelen of naar het gewest te verplaatsen. Uit deze crisis blijkt dat de sector van de medische voorzieningen en de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) tot een van de sectoren behoort waarvoor deze ontwikkeling of verplaatsing van de productie opportuun kan zijn. Er werden ondertussen alvast meerdere initiatieven ter ondersteuning van de productie van de PBM ontwikkeld en we bekijken of het interessant is om ze in het kader van het IP te behouden.

In het kader van de TaskForce “medisch materiaal” en van de Werkgroep “productie” werd de oprichting van een Brusselse productie voor de ontsmetting van gebruikte maskers overwogen. Uit de eerste reacties die wij hierop gekregen hebben, blijkt dat de zorgsector hiervoor voorlopig geen vragen partij is.
Dit betekent echter niet dat het gewest geen innoverende oplossingen voor de ontsmetting van medisch materiaal en PBM, zoals deze van de Brusselse onderneming Salamander U, zal ondersteunen. Hub.brussels heeft meer bepaald de Brusselse ziekenhuizen en rusthuizen hiervoor gesensibiliseerd.

Met betrekking tot de maskers, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de comfortmaskers die geen goedkeuring vergen (wat niet betekent dat deze maskers niet aan een reeks criteria die zeer strikt gecontroleerd worden, moeten voldoen) en de FFP2-maskers waarvoor een federale goedkeuring nodig is voordat ze op de markt gebracht worden.

Betreffende de productie van de FFP2-maskers: een prototype van een FFP2-masker wordt nog steeds ontwikkeld in de fablabs. Een eerste masker werd ondertussen voorgesteld en lijkt aan de verwachtingen te voldoen. Vooraleer te testen, wensen de makers zich ervan te vergewissen dat het productieproces een uniforme productie van grote hoeveelheden toelaat. Ze werken op dit moment aan de afwerking van de maskers met behulp van een CNC-werktuig.

Wat de productie van de comfortmaskers betreft, hebben de fablabs en de verschillende makers vanaf het begin van de crisis blijk gegeven van bereidwilligheid en proactiviteit. De machines in de fablabs lieten echter niet toe de productie van deze maskers en meer bepaald de modellen met naden op te voeren. Gezien de inzet van de burgers en alle andere initiatieven (bijvoorbeeld van TRAVIE en ECORES), hadden de makers beslist zich toe te leggen op de productie van andere beschermingsmiddelen (hemden, gelaatsschermen, beschermingswanden in plexiglas,…). Naar aanleiding van de stijging van de vraag, werd uiteindelijk een model van comfortmaskers bestemd voor de massaproductie in de fablabs ontwikkeld. Op heden werden ongeveer 15.000 maskers geproduceerd en getest door ECAM (Ecole Centrale des Arts et Métiers) volgens een gelijkaardig protocol aan dat van chirurgische maskers.

Naast de maskers zijn ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) geproduceerd.

Meer dan 60.000 gelaatsschermen zijn geproduceerd door de FabLabs en Brusselse makers, waaronder bijna 10.000 in de 3 cityfabs, en dit onder meer in nauwe samenwerking en dankzij initiatieven als de Micro Factory, Open Fab en FabLab'ke.

Men heeft bovendien 3.100 medische schorten geproduceerd. Deze productie startte in de FabLabs waar het textiel eerst werd lasergesneden. Daarna zorgde een plaatselijk netwerk van naaisters voor de assemblage. Deze productie wordt momenteel verzekerd dankzij een samenwerking met "Les Tissus du Midi", een atelier in Anderlecht.

De gemeenschap van Brusselse FabLabs en makers speelt in op de dringende behoeften van de winkeliers, maar ook van de medische huizen en instellingen die actief zijn in de sociaal-medische sector, zoals de centra voor gezinsplanning, en dit door hen te voorzien van plexiglas scheidingswanden.