Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende plan ter bestrijding van de werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 274)

 
Datum ontvangst: 18/05/2020 Datum publicatie: 22/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op maandag 4 mei laatstleden heeft Actiris meegedeeld dat na 65 opeenvolgende maanden (bijna 6 jaar) van dalende werkloosheid in Brussel het werkloosheidscijfer weer begint te stijgen1. Met 87.271 werkzoekenden bedraagt de werkloosheid in ons Gewest thans 15,5%. De mededeling van Actiris trekt ook aan de alarmbel: vooral de jongeren zijn daarvan het slachtoffer. In april waren er 8.418 jonge werkzoekenden onder de 25 jaar in Brussel, zijnde 354 meer dan vorig jaar (een stijging van 4,4%). Bij de jongeren bedraagt de werkloosheid 23%.

Die cijfers zijn wellicht slechts de voorlopers van de gevolgen op korte en middellange termijn van de coronacrisis voor de werkgelegenheid in het Brussels Gewest. Beci heeft onlangs geschat dat het aantal werkzoekenden in de komende maanden met 52.000 zou kunnen stijgen
2. De minister van Begroting, de heer Sven Gatz, heeft tijdens de vergadering van de commissie voor financiën van maandag 11 mei aangekondigd dat er wordt gewerkt aan een relanceplan. Mijn vragen gaan over wat er in het plan over de werkgelegenheid en de strijd tegen de werkloosheid staat:

- Is de strijd tegen de werkloosheid wel degelijk een van de prioritaire punten van het relanceplan?

- Wordt er ook een actieplan ter bestrijding van de werkloosheid uitgewerkt?

- Wat zijn de fasen bij het opstellen van het plan? Welke actoren werken eraan mee of worden geraadpleegd?

- Zijn er al actieprioriteiten vastgesteld (jongerenwerkloosheid, opleiding, validering van de vaardigheden en heroriëntering naar duurzame sectoren en/of sectoren met een tekort aan arbeidskrachten, enz.)?

- De ondersteuning van de economische relance zal ook moeten passen in de transitie naar een duurzamere economie, zowel op ecologisch als op sociaal vlak. Dat houdt onder meer in dat de steun in de eerste plaats moet gaan naar ondernemingen die duurzame en niet-delokaliseerbare banen scheppen. In die zin zullen de economische herstelmaatregelen nauw samenhangen met de maatregelen om de werkloosheid te bestrijden. Hoe ziet u de noodzakelijke afstemming tussen de maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid en de andere maatregelen van het relanceplan? Hoe kan die afstemming gebeuren?


1 Mededeling van Actiris van 04 mei 2020: https://press.actiris.be/actiris-ontving-44-minder-werkaanbiedingen-in-april
2 Persbericht van Beci van 08 mei 2020: https://www.beci.be/nl/2020/05/08/covid-19-nefast-voor-de-brusselse-arbeidsmarkt/
 
 
Antwoord    Op 14 mei laatstleden heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering overeenstemming bereikt over de methodologie van een relance- en herstructureringsplan om de gevolgen van de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden.

Om adequaat te kunnen reageren op de sociaaleconomische uitdagingen na de crisis, zullen de uit te voeren maatregelen worden afgestemd zowel met besturen voor de operationalisering ervan en als met de sociale partners in het kader van de strategie GO4Brussels 2030 opdat ze zo spoedig mogelijk effectief zijn.

Het is ook essentieel om een ​​goed inzicht te hebben in de bevindingen en gevolgen van de crisis die we doormaken. Daarom werd een multidisciplinaire werkgroep belast met het stellen van een diagnose over de situatie van de Brusselse samenleving.

Wat de werkgelegenheid betreft, werden drie kritieke situaties na de crisis waargenomen:

- Een grote toestroom van nieuwe werkzoekenden die begeleiding vragen
- Een inkrimping van het werkaanbod dat waarschijnlijk tijd zal vergen voordat het beter wordt.
- Een forse stijging van het aantal faillissementen

Gelet op deze eerste vaststellingen, heeft de Brusselse Regering drie dringende maatregelen goedgekeurd die spoedig moeten worden ingevoerd:

De versterking van het partnerschap van Actiris zodat Actiris kan instaan voor de begeleiding van een deel van de nieuwe werkzoekenden.

De versterking van het opleidingsaanbod aangezien de stijging van het aantal werkzoekenden op de markt vergezeld moet gaan van een stijging van het opleidingsaanbod. Dit nieuwe opleidingsaanbod zal afgestemd worden in functie van de maatregelen die genomen worden in het kader van het gewestelijke relanceplan.

De oprichting van een gewestelijk fonds voor de begeleiding van werknemers bij faillissementen. Dit fonds zou instaan voor de financiering van enerzijds de professionele begeleiding van werknemers die het slachtoffer zijn van faillissement ten laste van het Gewest, hetzij via een tewerkstellingscel van Actiris, hetzij via partners en anderzijds de sociale begeleiding van deze werknemers via de vakbondsorganisaties.

Om de samenhang van de overheidsactie te verzekeren, zal het relance- en herstructureringsplan aldus worden geïntegreerd in bestaande strategische planologische instrumenten, met name de strategie GO4Brussels 2030, het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), het Good Move-plan en de Lucht-Klimaat-Energieplan. Deze 4 instrumenten werden ontwikkeld en geïmplementeerd in overleg met alle sociale partners en publieke actoren van het Gewest of na breed burgeroverleg.

De samenhang tussen de verschillende maatregelen zal verzekerd worden door een stuurcomité met daarin alle kabinetten onder de coördinatie van het kabinet van de minister-president.

Naast de uitvoering van de hierboven uiteengezette dringende maatregelen op korte termijn, wordt momenteel een denkoefening gehouden tussen mijn kabinet en de openbare diensten voor arbeids- en opleidingsvoorziening over de prioriteiten die gesteld moeten worden in de strijd tegen de werkloosheid op langere termijn, met het oog op de uitdagingen die zullen blijven bestaan ten gevolge van de gezondheidscrisis. Deze denkoefening zal het uitgangspunt vormen van het relance- en herstructureringsplan.

Deze denkoefening heeft onder meer betrekking op de werkloosheid van jongeren, de kwestie van het opleidingsaanbod dat uiteraard zal worden gekoppeld aan de maatregelen die zullen worden genomen op het gebied van economische herstructurering, de in te voeren begeleidingsprocedures...