Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Tilia platyphyllos tegenover nummer 276 in de Sylvain Dupuislaan te Anderlecht.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 383)

 
Datum ontvangst: 19/05/2020 Datum publicatie: 24/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Sylvain Dupuislaan is een gewestweg waarvan het beheer en het snoeien van de bomen onder de bevoegdheid van het Gewest vallen. Sommige buurtbewoners melden echter een duidelijk gebrek aan onderhoud van die bomen.

Voor het landschapsonderhoud van deze laan moet om de drie jaar worden gesnoeid. Zo hebben twee vorige snoeibeurten plaatsgevonden in de winters van 2012 en 2015. De laatste snoeibeurt door uw diensten was gepland in de loop van maart 2017, maar leek miniem te zijn geweest.

In de loop van de jaren zijn deze lindebomen erg hoog geworden en steken ze ruim boven de daken van de omliggende woningen uit. Bovendien zouden die bomen een aantal problemen veroorzaken, zoals het feit dat hun takken over de kroonlijsten hangen die daardoor verstopt zouden raken, beduidend minder lichtinval in de woningen, straatverlichting die als onvoldoende wordt beschouwd gezien de dichtheid van de vegetatie, maar vooral problemen met de veiligheid.

In januari van dit jaar zouden tijdens de verschillende stormen die we hebben meegemaakt heel wat vrij dikke takken op de voetpaden gevallen zijn. Gelukkig werd geen enkele gewonde gemeld als gevolg van die vallende takken.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

- Zijn er plannen om in de loop van het jaar 2020 opnieuw te snoeien, aangezien dat voor de laatste keer gebeurde in 2017? Zo ja, voor wanneer is dat gepland?

- Waarmee komt de periode van drie jaar tussen twee snoeibeurten overeen? Is dat niet te lang, met als gevolg dat niet in toom gehouden takken weer sterk aangroeien?

- Volgens uw voorganger Pascal Smet zijn alle bomen langs de Sylvain Dupuislaan in juli 2012 geïnspecteerd door een expert in de verzorging van stadsbomen. In september 2014 werd er ook een preventiecampagne gevoerd. In dat verband werden alle veiligheidsaanbevelingen die hieruit voortvloeiden uitgevoerd. Is er sindsdien nog een nieuwe inspectie geweest in deze laan? Zo ja, wanneer? Heeft die inspectie nieuwe veiligheidsaanbevelingen naar voren gebracht? Zo ja, welke? Werden die uitgevoerd? Zo niet, wordt een nieuwe inspectie gepland? Zo ja, volgens welke planning?

- Volgens vorige uitwisselingen met uw gewestadministratie, zijn die bomen (lindes) te groot in verhouding tot de nabijheid van de gevels. Welke soort zou bijgevolg geschikt zijn en waarom wordt die niet geplant in de Sylvain Dupuislaan?

- Heeft uw administratie soortgelijke klachten ontvangen als wat ik hierboven heb vermeld? Zo ja, hoeveel? Welk antwoord zal het Gewest bieden op dit probleem?
 
 
Antwoord    Inleiding

De inventarissen en expertises van bomen langs de gewestwegen worden om de drie jaar gerealiseerd. Op basis daarvan kan een onderhoudsplanning voor de komende jaren worden opgesteld. Brussel Mobiliteit voert zo een boombeheer dat in overeenstemming is met de plaatselijke behoeften. Hoewel het onderhoud op de meeste plaatsen om de drie jaar gebeurt, kan deze tijdsspanne naargelang de behoeften ook naar boven of naar beneden worden herzien (veiligheid, afstand ten opzichte van de gevels, bovenleidingen, signalisatie, knotbomen, enz.).


1. Brussel Mobiliteit heeft voor de zomer van 2020 een onderhoudssnoei besteld bij de ondernemer die is aangesteld voor het onderhoud van de bomen. Deze werkzaamheden zullen binnen die periode worden uitgevoerd, onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de werken.

Deze snoeiwerkzaamheden zullen bestaan uit:

- het verwijderen van de takken die het dichtst bij de gevels hangen, in overeenstemming met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening;
- het verwijderen van eventuele dode of beschadigde takken;
- preventieve ingrepen: het verwijderen van takken die de signalisatie hinderen als ze langer worden, van takken die door hun slechte positie problemen veroorzaken, enz.


2. Een tijdsspanne van drie jaar tussen twee expertises is een redelijke termijn om te anticiperen op de evolutie van een boom en de te plannen interventies. Zoals in de inleiding werd uitgelegd, dienen sommige interventies vaker dan om de drie jaar te gebeuren.

Voor de lindebomen op de Sylvain Dupuislaan heeft Brussel Mobiliteit bijvoorbeeld voor de komende jaren een onderhoud om de twee jaar ingepland. Deze termijn werd vastgelegd op basis van de afstand ten opzichte van de gevels, de groeisnelheid van de takken en de noodzaak om schade aan de bomen door overmatig snoeien te voorkomen.

Bovendien wil Brussel Mobiliteit vanaf 2021 de goede staat van de bomen garanderen via tweejaarlijkse veiligheidsexpertises, terwijl de planning en inhoud van de andere preventieve onderhoudsinterventies om de vier jaar zullen worden herbekeken. De toenemende droogtes, hittegolven en exotische ziektes brengen onze bomen immers in gevaar.


3. In de herfst van 2017 vond een expertise plaats voor 194 bomen van de Dupuislaan. Het bestuur ontving de resultaten hiervan in maart 2018. Hieruit bleek dat:

- 2 bomen moesten worden gekapt;
- 10 bomen een onderhoudssnoei vereisten;
- bij 2 bomen de dode takken verwijderd moesten worden;
- 1 boom bijzonder opgevolgd diende te worden.
Deze ingrepen werden in de daaropvolgende maanden uitgevoerd.

Daarnaast wordt deze laan, zoals elke gewestweg, iedere zomer onderworpen aan een snel visueel onderzoek om de dode bomen of bomen die stervende zijn door de droogte of warmtepieken te identificeren.


4. De stammen van de lindebomen op de S. Dupuislaan bevinden zich inderdaad op minder dan 4 m van de gevels. Het betreft een boomsoort van eerste grootte, d.w.z. dat de boom tot 20 m hoog kan worden en de kroon een diameter van 15 m kan bereiken.Als men de bomen dus zou laten groeien, zouden de takken de ramen, dakgoten en uithangborden van de gebouwen onvermijdelijk aantasten. Aan de andere kant biedt de omvang van deze bomen ook heel wat voordelen aan de samenleving: schaduw in de zomer, tempering van de temperatuur en luchtdroogte, schuilplek voor microfauna, een boomrijk landschap, enz. Deze worden de “ecosysteemdiensten” genoemd.

Het klopt dat kleinere bomen van derde grootte, d.w.z. met een hoogte van een tiental meter en een kroondiameter van 6 m, bepaalde bewoners minder zouden storen, maar ze leveren ook minder ecosysteemdiensten waar andere bewoners om vragen. Er zijn talloze Europese of exotischere soorten mogelijk (
Sorbus sp., Cercidiphyllum japonicum ‘Fastigiata’, Prunus sp.…).

Er moet dus een strategie bepaald worden:

- ofwel worden de bomen die in behoorlijke gezondheid verkeren behouden, waarbij gezorgd wordt voor een evenwicht tussen de voor- en nadelen door een regelmatig onderhoud en tegen redelijke kosten;
- ofwel worden ze vervangen door nieuwe, kleinere bomen, met de daarbij behorende winsten en verliezen. De vervanging door jonge bomen zou echter de kwaliteit van de openbare ruimte gedurende vele jaren verminderen.

Brussel Mobiliteit opteert in dit geval voor de eerste oplossing, aangezien die redelijk haalbaar is.


5. Brussel Mobiliteit heeft de afgelopen jaren meerdere klachten ontvangen van dezelfde persoon. Het bestuur heeft die verzoeken onderzocht en de betrokkene de nodige antwoorden gegeven. Brussel Mobiliteit handelt op dat vlak immers steeds in het algemeen belang en niet in functie van één individu.

De bestaande lindebomen werden vroeger geknot, een snoeiwijze die van de jaren 1970 en 1980 dateert. Helaas komt dit soort beheer de boom, de fauna en flora die erin leven en het landschap van de openbare ruimte niet ten goede. Deze snoeiwijze dient dus voorbehouden te worden voor extreme of bijzondere gevallen (architectuurparken). Sinds enkele jaren zet Brussel Mobiliteit dus in op de herstelling van de kroon van deze bomen, maar wel met respect voor de gebouwen en de bewoners.