Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende controle op de dierenasielen.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 287)

 
Datum ontvangst: 27/05/2020 Datum publicatie: 17/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de loop van mei 2020 zijn in de pers bezwarende getuigenissen tegen een dierenasiel in het Brussels Gewest gepubliceerd. Een voormalige verzorgster sprak van bedorven voedsel, kooien vol uitwerpselen en zelfs slecht uitgevoerde euthanasie.

Het beeld dat we van dierenasielen hebben, staat in schril contrast met de gemelde feiten.

- Bent u op de hoogte van de problemen in het Brusselse dierenasiel in kwestie?

- Krijgen de dierenasielen op het Brussels grondgebied subsidies van het Gewest?

- Welke soort controle in het kader van het dierenwelzijn wordt uitgeoefend in de structuren die dieren opvangen?
 
 
Antwoord    Vraag 1

Ik heb de persberichten over dit onderwerp gelezen. Er werden klachten ingediend bij het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel die de opvolging ervan verzekert.


Vraag 2

Verschillende dierenasielen hebben reeds subsidies ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er bestaat geen mechanisme voor systematische subsidiëring. De toekenning van een subsidie hangt steeds af van de aanvraag die de vereniging indient.


Vraag 3

De asielen moeten voldoen aan de wet van 14 augustus 1986 inzake de bescherming en het welzijn der dieren. Als erkende inrichtingen zijn zij ook onderworpen aan de verplichtingen vastgelegd in het koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

De Dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel voert regelmatig inspecties van goedgekeurde dierenasielen uit, meestal onaangekondigd.

Deze controles worden uitgevoerd bij de aanvraag tot erkenning of verlenging van deze erkenning en op basis van het inspectieplan van Leefmilieu Brussel, maar ook wanneer klachten worden ingediend bij het Departement Dierenwelzijn. Inspecties omvatten altijd een administratieve controle en een controle op de naleving van de wettelijke bepalingen op vlak van huisvesting, uitrusting, verzorging en hygiëne.