Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende gezondheidsbescherming in de sector van de dienstencheques.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 288)

 
Datum ontvangst: 02/06/2020 Datum publicatie: 24/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    We weten dat de activiteiten in de sector van de dienstencheques niet zijn afgenomen, ondanks de gezondheidscrisis ten gevolge van Covid-19. In het Brussels Gewest bestaat die sector uit 249 bedrijven, die zelf bijna 23.000 werknemers tellen. Aangezien de basislonen van de huishoudhulpen zeer laag liggen, heeft de huidige crisis onvermijdelijk zware gevolgen voor hun financiële situatie.

Eind april hebben we via de pers vernomen dat de meeste Brusselse dienstenchequebedrijven beslist hebben hun deuren te sluiten, net als de overgrote meerderheid van de klanten beslist heeft om er geen beroep op te doen. In dat verband wens ik de regering te feliciteren voor de steunmaatregelen, zoals de eenmalige premie en de specifieke aanvullende steun voor de lage lonen in de sector van de dienstencheques.

Jammer genoeg wijzen de vakbonden op reële lacunes op het gebied van de veiligheid, die in veel gevallen niet kan worden gegarandeerd in de praktijk. De druk om het werk te hervatten is zeer groot in deze zwaar getroffen sector, maar de werkgevers zouden niet genoeg aandacht besteden aan optimale arbeidsomstandigheden voor hun personeel.

Volgens enquêtes van het ABVV op basis van een steekproef van meer dan 4.000 huishoudhulpen verklaart 71% dat hun klant zich in de kamer bevindt waar ze werken. Het is duidelijk dat het in deze gevallen zeer moeilijk en zelfs onmogelijk is om de ‘social distancing’ te respecteren. Volgens de enquête krijgt een meerderheid van de huishoudhulpen geen antwoord van hun werkgever bij het melden van probleemsituaties. Ten slotte geeft meer dan 80% aan dat ze niet over de nodige beschermingsmiddelen beschikken voor hun taken, zoals mondmaskers, desinfecterende gel, handschoenen en papieren zakdoeken.

Die situatie zou al bestaan sinds april. Wanneer men weet dat de meerderheid van de huishoudhulpen het werk heeft hervat uit financiële noodzaak of uit angst hun baan te verliezen en de werkgevers of klanten erop aandringen dat ze weer aan de slag gaan, moet de regering maatregelen nemen om de veiligheid in deze sector, die al zwaar getroffen is door de crisis, te garanderen.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Welke maatregelen kunnen de veiligheid van de huishoudhulpen garanderen?

- Zijn er richtlijnen naar de werkgevers gestuurd? Zo ja, welke?

- Bent u van plan controles op de naleving van de veiligheidsinstructies in te voeren?
 
 
Antwoord    Vooraf moet worden opgemerkt dat maatregelen op het gebied van veiligheid en welzijn op het werk in het algemeen onder de bevoegdheid vallen van de federale overheid en dat deze bevoegdheid in het kader van de gezondheidscrisis uitsluitend werd uitgeoefend door de Federale overheid.

Bedrijven, huishoudhulpen en klanten moesten aldus de veiligheidsvoorschriften van de federale overheid in het kader van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 naleven.

Dienstenchequeactiviteiten worden gekenmerkt door 97% van de diensten die thuis worden geleverd bij de gebruikers van wie 25% ouder is dan 65 jaar. In dit verband heb ik de administratie gevraagd om duidelijke richtlijnen op te stellen voor bedrijven, huishoudhulpen en klanten.

Deze werden hen overgemaakt via Sodexo en de administratie (BEW) heeft een specifieke pagina met al deze richtlijnen online geplaatst.

Naast de basisregels (handen wassen bij aankomst, zorgen voor social dinstancing, niet werken bij klachten of koorts etc.), bevatten deze richtlijnen ook maatregelen specifiek voor de dienstenchequesector zoals het desinfecteren van alle contactpunten bij aankomst bij de gebruiker en bij vertrek, het wasgoed ten minste 12 uur niet aanraken alvorens het te strijken...

Al deze instructies kunnen worden geraadpleegd op de volgende pagina :
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/1402309/Communication_TS_Covid+_Reprise_NL_20200525.pdf/a56f5dde-55cd-4afe-83f1-855f55942f49

Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen goed worden begrepen, heeft de regering bovendien een gratis maar verplichte opleiding voorzien over de veiligheidsregels die moeten worden nageleefd via het Opleidingsfonds Dienstencheques.

Deze opleiding is verplicht voor elk bedrijf en voorziet in de mogelijkheid voor de opgeleide persoon om de huishoudhulpen op te leiden. Deze tweede opleidingsfase wordt sterk aangemoedigd door de hogere terugbetaling van de opleidingsuren die door de huishoudhulpen worden gevolgd en door de aanvankelijk opgeleide persoon worden gegeven.

Het toezicht op het welzijn op het werk en de veiligheid op de werkplek, is tot slot een federale bevoegdheid. De gewestelijke arbeidsinspectie is aldus niet bevoegd om nalatigheden vast te stellen, noch te bestraffen. Bovendien moet eraan worden herinnerd dat, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de onderzoeksrechter, controle van de woning van een particulier onmogelijk is tenzij er sprake is van een ernstig misdrijf.

Via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid zal binnenkort een infocampagne worden gevoerd over het opleidingsonderdeel. Er volgt ook een e-mailing, en er zijn initiatieven genomen door het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, enz.