Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende premie voor de Brusselse e-commerce.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 137)

 
Datum ontvangst: 20/05/2020 Datum publicatie: 16/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de vorige zittingsperiode konden bedrijven financiële steun krijgen om het advies van een consultant voor het digitaliseren van bepaalde functies in te winnen.

Uw voorganger, de heer Gosuin, had echter toegegeven dat die mogelijkheid onvoldoende bekend was. Dat was een rem op de ontwikkeling van de e-commerce van de KMO’s.

De gewestregering had overwogen om een nieuwe premie voor e-commerce in te voeren met een maximum van 5.000 euro per jaar, die enkel toegankelijk zou zijn voor de micro- en kleine ondernemingen.

De bedrijven konden de premie aanvragen voor drie gevallen: de ontwikkeling van een internetsite of een e-commerceplatform, de positionering of herpositionering van hun online verkoop of de doorlichting en optimalisering van hun internetsite of e-commerceplatform.

De toegekende premie diende om 40% van de kosten te dekken. Er waren toeslagen van 10% voor de starters, de sociale ondernemingen en de ondernemingen in de circulaire economie, waardoor die tot 50% van hun kosten op dat gebied konden dekken.

De premie zou nog steeds bestaan en ‘webpremie’ heten.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- De webpremie kan nog steeds aangevraagd worden op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Gebeurt dat nog? Zo ja, hoeveel bedrijven hebben de premie aangevraagd sinds de invoering? Welke sectoren vragen de premie het meest aan?

- Kan de premie nog worden aangevraagd tijdens de lockdown? Zo ja, hoeveel personen zijn tijdens de lockdown belast met het verwerken van de dossiers? Wat is de gemiddelde behandelingstermijn van de premieaanvragen?

- Hoeveel aanvragen werden ingediend sinds het begin van de lockdown? Is er een merkbare evolutie in de premieaanvragen sinds het begin van de gezondheidscrisis? Zo ja, in welke zin?

- Tijdens de vorige zittingsperiode werd toegegeven dat de geringe bekendheid van de premie een rem plaatste op de ontwikkeling van e-commerce door de KMO’s. Welke middelen heeft de regering ingezet om dat type premie bekender te maken? Welke informatiekanalen heeft ze daartoe gebruikt? Welke partners informeren de KMO's over de beschikbaarheid van de steun?

- In de week van 20 tot en met 23 april hebben 1819 en Hub.brussels een reeks van 5 webinars georganiseerd om bedrijven vertrouwd te maken met e-commerce. Hoeveel bedrijven hebben eraan deelgenomen? Waren bepaalde sectoren meer vertegenwoordigd dan andere? Zo ja, welke? Welke conclusies hebt u uit die week kunnen trekken?
 
 
Antwoord    De premie voor de ontwikkeling van een website of van een e-handelsplatform bestaat nog altijd.

De premie trad in werking op 25 maart 2019 en sindsdien:
- werden er 640 aanvragen ingediend
- kregen 609 aanvragen een beslissing, namelijk
o 387 toekenningen voor een totaalbedrag van 1.416.486 EUR
o 222 weigeringen

Vooral de volgende sectoren hebben van deze steunmaatregel gebruik gemaakt:
- Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten: 105 dossiers
- Handel: 94 dossiers
- Horeca: 42 dossiers

Deze hulp blijft beschikbaar. De 12 dossierbeheerders die deze aanvragen gewoonlijk behandelen, doen dat vandaag nog steeds, maar er dient te worden opgemerkt dat zij naast hun gebruikelijke materies ook veel werk hebben met het beheer van COVID-premies (eenmalige compensatiepremie).

De afgelopen 3 maanden, die overeenkomen met de inperkingsperiode, zijn 189 aanvragen ingediend. Dit is een stijging van ongeveer 65% ten opzichte van de "klassieke" kwartalen.

Er werden bij de invoering van deze premie, en meer in het algemeen in het kader van de hervorming van de steun voor economische expansie, multimediacampagnes gevoerd (radio, pers, web, sociale netwerken, enz.). De gewestelijke diensten, zowel 1819, Hub.brussel als Brussel Economie en Werkgelegenheid, laten geen kans voorbijgaan om deze premie voor te stellen, zeker nu de digitalisering van de Brusselse bedrijven in een stroomversnelling is geraakt.

De Gewestelijke Dienst 1819 en de departementen
Internationale Begeleiding en Sectoriële en Thematische Begeleiding van hub.brussels hebben van 20 tot 29 april een week lang gratis webinars over het thema e-commerce georganiseerd om Brusselse onderne(e)m(st)ers in staat te stellen zich aan te passen aan de huidige situatie en te kunnen starten (of efficiënter verder te gaan) met online verkoop.

De 5 webinars hadden betrekking op belangrijke thema's voor de online verkoop: de basisprincipes, juridische aspecten, digitale marketing of internationale uitdagingen.

1.866 mensen hebben zich ingeschreven en 1.270 hebben live deelgenomen. De webinars werden opgenomen en op de website van 1819 (https://1819.brussels/nl/node/14419) gepubliceerd zodat nog meer onderne(e)m(st)ers er later gebruik van kunnen maken.

Bij de registratie werd de naam van de onderneming gevraagd maar niet de sector. We hebben dus momenteel geen statistieken (we hebben het formulier op ons platform aangepast zodat we in de toekomst over deze gegevens beschikken).

Elk webinar werd na afloop geëvalueerd. De tevredenheidsgraad is hoog (90% van de deelnemers vindt dat ze tijdens deze webinars nuttige informatie hebben ontvangen om hun e-commerce op te starten of verder te ontwikkelen). Veel deelne(e)m(st)ers hebben geleerd hoe ze met e-commerce kunnen beginnen of hoe ze dit verkoopkanaal beter kunnen benutten. Ze kregen ook praktisch advies over bijvoorbeeld juridische zaken of digitale marketing. De balans is dus positief.