Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Gewest als klant van bedrijven in de evenementensector

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 252)

 
Datum ontvangst: 07/05/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/06/2020 Ontvankelijk p.m.
10/07/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Sinds het begin van de lockdown zijn alle zogenaamde recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten geannuleerd, ongeacht hun omvang of hun openbare of particuliere karakter.

Zo boekte de Belgische evenementensector een verlies van 5 miljard euro, als volgt verdeeld: 1,3 miljard euro voor evenementenbureaus en 3,6 miljard euro voor de leveranciers.

De evenementensector is meer dan alleen een evenementenbedrijf, want het is een piramidevormige sector met een zeer belangrijk sneeuwbaleffect. De annulering van één enkel evenement heeft rechtstreekse gevolgen voor alle bedrijven die bij de organisatie ervan betrokken zijn, zoals de organisatoren, de cateraars, de technici, de teamleden of de zelfstandigen. Als gevolg daarvan kwamen 80.000 mensen in deze sector onmiddellijk zonder werk te zitten.

Het zou zinloos zijn om te ontkennen dat deze sector ook zeer seizoensgebonden is en dat het daarom rampzalig is om verstoken te blijven van seizoenen als de lente en de zomer.

Rekening houdend met al die elementen, moeten voor de hele economische keten in deze sector steunmaatregelen op lange termijn worden ontwikkeld. Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Veel evenementen moesten al worden geannuleerd, zoals het Havenfeest van Brussel of het Irisfeest. Toch is het van essentieel belang dat het Gewest de aanbestedingen handhaaft wanneer evenementen kunnen worden uitgesteld, om deze sector niet nog meer te treffen. Heeft het Gewest de aanbestedingen gehandhaafd voor evenementen die kunnen worden uitgesteld? Zo ja, werden de opdrachtnemers behouden en werd het spel niet heropend met het risico om opnieuw tijd te verliezen? Zijn er al evenementen geweest die werden uitgesteld? Zo ja, hoeveel en welke?

- Voor het werk dat al is verricht bij de voorbereiding van de evenementen, is het gezien de behoeften van de bedrijven noodzakelijk dat de betalingen worden verricht en de betalingstermijnen worden verkort. Heeft het Gewest dat gedaan?

- Het Gewest zou ook aanbestedingen kunnen uitschrijven voor toekomstige evenementen: de operatoren zijn vandaag beschikbaar om ontwerpen te maken voor evenementen in november, in 2021… Zet het Gewest zich daarvoor in? Welke evenementen zijn op die manier opnieuw gepland?

- Wat voorts de gesubsidieerde evenementen betreft, wat is er gebeurd met de subsidies die zijn toegekend voor de verschillende evenementen die werden geannuleerd of uitgesteld? Heeft de regering een nauwkeurig beeld van het bedrag van de subsidies die door het Gewest zijn toegekend voor de lockdownperiode? Zo ja, hoeveel is dit bedrag?

- De evenementensector stelt veel verschillende beroepen te werk, waaronder kunstenaars, van wie sommige niet het statuut van kunstenaar hebben. Zij maken vaak gebruik van oplossingen zoals Smart om hun werkuren te factureren. Hoe is de overheid van plan die kunstenaars, die zich nu in een onzekere situatie bevinden, te helpen?

- Naast de reeks uitstelmaatregelen rijst de vraag naar de beschikbaarheid van opvangstructuren bij de hervatting van de evenementen. Waarschijnlijk zullen veel evenementen immers in dezelfde periode plaatsvinden. Is het Gewest van plan een register op te stellen van de bestaande zalen op zijn grondgebied, met alle capaciteiten samen en ongeacht het administratieve toezicht ervan, om de terbeschikkingstelling van locaties op het moment van de hervatting te vergemakkelijken? Zo ja, wanneer? Welke middelen zullen in dat verband worden ingezet?

- Om een voorbeeld te stellen, zou het Gewest een grootschalig, veerkrachtig evenement kunnen organiseren, waarbij - waarom niet - zowel fysieke als virtuele deelname worden gemengd. Dat evenement zou kunnen worden beschouwd als een heropeningsceremonie voor de andere evenementen. Overweegt het Gewest een dergelijk evenement? Zo niet, zijn er plannen om te onderzoeken hoe het Gewest het startsein kan geven voor de heropstart van evenementen op zijn grondgebied?

- Deze zomer zullen veel Belgen in België blijven voor de vakantie. Is er in dat verband een grote campagne gepland bij Visit Brussels? Hoe zal Visit Brussels de Belgen aanmoedigen om Brussel te bezoeken? Komen er nieuwe gecombineerde ticketaanbiedingen? Worden er andere maatregelen of aanbiedingen gepland? Zo ja, welke? Wanneer zal het relanceplan voor de toeristische sector tot stand komen?
 
 
Antwoord    Offerteaanvragen voor evenementen

In het kader van de bevoegdheden Imago van Brussel en Toerisme is geen enkele projectoproep gelanceerd om evenementen te organiseren in het Brussels Gewest.

Van hun kant hebben de subsidieaanvragen voor de promotie en organisatie van evenementen geen impact ondervonden en zijn zij gedurende de hele periode van de lockdown normaal verwerkt geworden.

Er werd tijdens de periode in kwestie geen daling van deze subsidieaanvragen vastgesteld.

In bijlage vindt u een lijst met de 29 evenementen die in het kader van het Imago van Brussel en Toerisme gesubsidieerd worden en naar een latere datum in 2020 verschoven werden.

De lijst van alle Brusselse evenementen die uitgesteld werden, is jammer genoeg te lang om opgesteld te kunnen worden.

Visit.brussels heeft in elk geval een B2B-website gecreëerd waarop de organisatoren informatie kunnen vinden over evenementen die uitgesteld werden om te vermijden dat er in bepaalde periodes een overprogrammatie plaatsvindt.


Betalingstermijnen

In het kader van de bevoegdheden Imago van Brussel en Toerisme staat Brussels International niet in voor de organisatie van evenementen, maar wel voor het beheer van de subsidies die toegekend worden aan verenigingen uit de artistieke, culturele, toeristische, evenementen- en sportsector. Er werden geen vertragingen vastgesteld bij de behandeling van de uitbetaling van de subsidies, die binnen de 7 dagen uitgevoerd wordt, zodra alle formaliteiten door de begunstigde vervuld zijn.

Wat Visit.brussels betreft, werden de facturen die vóór en tijdens de lockdown ontvangen werden, snel verwerkt om, waar mogelijk, de professionelen uit de sector te ondersteunen.


Offerteaanvragen voor toekomstige evenementen

Het Gewest heeft de operatie “Stay local with brUSsels” gelanceerd die een aantal culturele initiatieven en evenementen samenbrengt en Brusselaars en toeristen de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan een reeks activiteiten tijdens de zomer:
· De ministers Maron en Trachte hebben gezamenlijk een projectoproep gelanceerd met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte;
· De VGC heeft op initiatief van de ministers Van den Brandt, Gatz en Smet een oproep gelanceerd voor het indienen van culturele projecten en evenementen;
· Zoals het hele jaar door kunnen projecten in het kader van het Imago van Brussel op ondersteuning blijven rekenen en men stelt vast dat er zich voor de zomer nieuwe projecten aandienen die aangepast zijn aan de regels opgelegd door de Covid19-crisis.


Subsidies voor evenementen die geschrapt of uitgesteld werden en bedragen

De evenementensector en de verenigingswereld zijn bijzonder hard getroffen door de lockdownmaatregelen. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is zich ervan bewust dat het niet wenselijk is om uitsluitend de begunstigden van subsidies in te doen staan voor de gevolgen van deze beslissingen en heeft daarom reeds op 23 maart 2020 besloten haar steun te handhaven voor de door het Gewest gesubsidieerde evenementen die als gevolg van de maatregelen in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie worden geannuleerd, op voorwaarde dat de begunstigde bewijst dat er kosten zijn gemaakt die niet kunnen worden geannuleerd of die niet door andere financieringsbronnen ten laste kunnen worden genomen. De begunstigden beschikken ook over de mogelijkheid om de door het Gewest gesubsidieerde evenementen te verplaatsen naar een later tijdstip in 2020, zonder dat zij hiervoor een nieuwe aanvraag hoeven in te dienen.

In het kader van de bevoegdheden "promotie van het nationaal en internationaal imago van het BHG" en "Toerisme" heeft het Brusselse verenigingsleven sinds 19 maart 2020 op 1.993.000,00 euro aan steun kunnen rekenen in de vorm van facultatieve subsidies, waaronder:
· 24 projectdragers die voor een totaal van 663.000 euro aan subsidies hebben gekregen en die te kennen hebben gegeven hun project te willen stopzetten en gevraagd hebben dat de subsidie van het Gewest aangewend zou worden om de kosten die niet geannuleerd kunnen worden te vergoeden. De administratie zal zich op basis van de bewijsstukken die voorgelegd worden, uitspreken over het bedrag dat uitbetaald zal worden;
· 29 projectdragers die voor een totaal van 507.000 euro aan subsidies hebben gekregen en die beslist hebben hun evenement tot een latere datum in 2020 uit te stellen.


Steun voor artiesten

Wat uw vraag over de gelegenheidswerknemers betreft, heeft het Gewest besloten om een fonds van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor uitzonderlijke steun aan de gelegenheidswerknemers uit de culturele sector. Volgens welke regels deze middelen verdeeld zullen worden, moet nog nader bepaald worden door de sociale partners van de paritaire comités waar ook de evenementensector toe behoort. Het doel is om steun ter waarde van maximaal 1500 euro te verlenen aan deze werknemers die het statuut van kunstenaar hebben of die 3 artistieke prestaties in de afgelopen 12 maanden kunnen aantonen.


Kadaster van de bestaande zalen

Het plan “Brussel in vakantie” heeft als doel een reeks initiatieven te ondersteunen ter bevordering van het opzetten van meer bepaald recreatieve en culturele activiteiten en het benutten van ruimten om er evenementen plaats te doen vinden. Ook wil het op gewestelijk niveau uitvoerig berichten over de activiteiten die georganiseerd worden.

Wat het op zoek gaan naar bestaande plaatsen/zalen betreft, werd een verzoek in die zin gericht tot de task force Voorzieningen van Perspective die een inventaris op zal maken van de locaties die mogelijk in aanmerking komen om er tijdelijk culturele of sportieve activiteiten en evenementen plaats te doen vinden.

De TFV en het departement Territoriale Kennis zijn al van start gegaan met een methodologische denkoefening om een analyse te maken van “mogelijke locaties die in aanmerking komen voor het laten plaatsvinden van buitenevenementen” (er zijn al 15 grote openbare ruimtes gelokaliseerd).

Op langere termijn zou een specifieke studie over kleinere buitenruimtes die voldoen aan de welbepaalde criteria van de culturele sector kunnen worden uitgevoerd, en dat in samenspraak met de sector, de verenigingen en de gemeenten.
· Het kadaster van de beschikbare gronden, beheerd door Perspective, op basis waarvan het mogelijk is om te beschikken over een eerste inventaris van bepaalde ongebruikte buitenruimtes (parkings, braakliggende terreinen, enz.) die eventueel benut kunnen worden voor het laten plaatsvinden van culturele activiteiten en evenementen. Om dat kadaster op een langere termijn aan te vullen, zou een gericht onderzoek uitgevoerd kunnen worden naar semi-openbare en private buitenruimtes die in aanmerking komen voor gedeeld gebruik, zoals speelplaatsen.
· Het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen (in oprichting, gecoördineerd door Citydev en Perspective), dat tot doel heeft om de informatie (vraag, aanbod, projecten, ...) te centraliseren en de projectdragers die dat wensen, op weg te helpen.

Concreet zal de TFV een beroep doen op de betrokken partners om de reeds bestaande gegevens vóór 15 juni te verzamelen op basis van:
· een aanvraag gericht tot de partnerbesturen van de TFV + HUB
· een contactname met de gemeenten om informatie te vergaren over de locaties die al worden benut en ze ertoe aan te sporen te zoeken naar andere locaties
· een uittreksel van de gegevens uit het kadaster van de beschikbare gronden
· een lijst met de locaties die opgenoemd zijn in de TFV en onder de tijdelijke gebruiksmogelijkheden

Daarnaast is het departement Territoriale Kennis van Perspective belast met de Monitoring van het culturele aanbod, die alle evenementenhallen, repetitieruimtes, enz. in het Gewest in kaart brengt. Er zijn ook opzoekingen in dit register gepland.


Heropstart van de evenementen – heropeningsevenement

Visit.brussels heeft een begeleidingscomité opgericht met meer dan 300 partners uit de toeristische sector. Het opzet van deze partners is eerder om datgene wat er al bestaat en wat georganiseerd moet worden te ondersteunen, veeleer dan om voor extra concurrentie te zorgen met een nieuw evenement. Temeer omdat de datum en de omvang van een dergelijk evenement op dit ogenblik niet bekend zijn.

Zoals hierboven toegelicht, wordt overigens de grootschalige actie “Brussel in vakantie”, in combinatie met de communicatiecampagne “Stay local with brUSsels”, georganiseerd om de sector opnieuw op te starten rekening houdend met de geldende gezondheids- en veiligheidsregels


Relanceplan voor het toerisme in Brussel

Het relanceplan voor Brussel omvat een uitgebreid communicatieluik met een relancecampagne bestemd voor een aantal doelgroepen. Deze campagne, die opgebouwd is rond het thema “no Bru__ssels without us” (geen Brussel zonder de Brusselaars) en op een budget van anderhalf miljoen euro kan rekenen, is op 22 juni van start gegaan en maakt gebruik van een waaier aan communicatiekanalen, zoals dagbladen, internet, affiches op het nationale grondgebied en de sociale netwerken. Terwijl de campagne zich in eerste instantie op het nationale publiek richt, zullen vanaf juli ook de grensstreken van de ons omringende landen worden aangesproken alvorens de campagne uit te breiden tot een ruimer internationaal publiek. Voor alle fasen van deze campagne heeft men zich gebaseerd op studies, waaronder de cijfers waarover we beschikken die aangeven welke criteria bepalend zijn voor de keuze van de vakantie en de belangstelling die buitenlanders stellen in Brussel.

Naast een marketingcampagne omvat het relanceplan tal van acties die erop gericht zijn Brussel te promoten. Wat de vervoersmaatschappijen betreft, lopen op dit ogenblik gesprekken met de NMBS in verband met een aanbod van gecombineerde tickets. Bij internationale vervoersmaatschappijen als Thalys, Eurostar en ICE blijft het aanbod tijdens de zomermaanden voorlopig beperkt. Visit.brussels zet zich in om vanaf september overeenkomsten met hen af te sluiten. Ook worden er gesprekken gevoerd met Brussels Airlines. 

Het relanceplan, waarvoor de Brusselse Regering aan Visit.brussels gevraagd heeft een voorstel uit te werken, voorziet ook in talrijke andere acties. De "Summer Deal Brussels Card 48h" vormt daarvan een voorbeeld: tijdens de maanden juli en augustus zal deze kaart verkocht worden aan 20 in plaats van aan 36 euro. Bezoekers zullen op die manier 44 musea en attracties kunnen bezoeken en aangemoedigd worden om te blijven overnachten in Brussel. 

Bovendien voorziet het plan in meerdere fondsen om de talrijke partners en sectoren waar Visit.brussels mee samenwerkt te ondersteunen, opdat hun activiteiten en acties plaats kunnen vinden ondanks de restricties en maatregelen die aan hen opgelegd worden omwille van de coronacrisis.

In dit verband dient nog vermeld te worden dat Visit.brussels op vraag van de Brusselse Regering werkt aan een gezondheids- en veiligheidslabel. Dit label zal door de partners gebruikt kunnen worden om voor de toeristen en bezoekers duidelijk aan te geven dat hun voorziening/organisatie veilig is. 

Op 5 juni heeft de Brusselse Regering een eerste dringende fase van het relanceplan goedgekeurd. Deze fase wordt op dit ogenblik ten uitvoer gebracht. De tweede fase van het relanceplan zal plaatsvinden in het kader van het algemene relanceplan van het Brussels Gewest.