Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de markten in het kader van de Covid-19-crisis

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 140)

 
Datum ontvangst: 07/05/2020 Datum publicatie: 17/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Groentetelers en straatverkopers maken deel uit van een economische sector met ongeveer 6.000 bedrijven en zelfstandigen, d.w.z. minstens 20.000 mensen in het hele land.

Volgens de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei kunnen de markten hun activiteiten nog niet hervatten.

Op 28 april heeft de burgemeester van de Stad Brussel tijdens de Gewestelijke Veiligheidsraad het idee geopperd om een grote overdekte markt op te zetten in een van de Heizelpaleizen. Volgens persberichten lijkt deze mogelijkheid door de gewestregering te worden onderzocht.

Wat de groentetelers betreft, wordt het initiatief van de burgemeester behoedzaam onthaald omdat velen van hen vinden dat het noodzakelijk is om in de wijken aanwezig te zijn en niet op één plaats en omdat het cliënteel van de voedselmarkten zeer lokaal is.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Wordt dit project wel degelijk onderzocht door de gewestregering? Welk standpunt heeft het Gewest over dit project? Welke middelen zullen daarvoor worden ingezet? Welke veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen? Welke locaties worden begunstigd?

- Werden gesprekken gevoerd tussen het Gewest en de groentetelers? Zo ja, wat blijkt uit deze gesprekken? Welke maatregelen worden genomen? Volgens welke agenda?

- Is het Gewest van plan een kadaster te maken van de beschikbare plaatsen en ruimtes binnen het Gewest om ervoor te zorgen dat niet alles in de Heizel gebeurt, wetend dat een markt vooral lokaal is? Zo ja, wanneer wordt dit kadaster dan gecreëerd?

- Zijn er, afgezien van het idee van overdekte markten, nog andere denkpistes die worden onderzocht om de heropening van markten te vergemakkelijken? Zo ja, welke zijn het dan? Welke veiligheidsmaatregelen worden aanbevolen?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, die betrekking heeft op een sector waarvan de economische, maar ook de sociale rol, zeer belangrijk is voor het leven in onze wijken.

Ik ben verheugd over het feit dat alle markten in het Brussels Gewest opnieuw kunnen plaatsvinden in het kader van de huidige gezondheidssituatie.

Voor het specifieke geval dat u aankaart, werd het Gewest destijds niet specifiek geraadpleegd.

In het kader van de lock-down-exit steunt de regering echter talrijke initiatieven voor de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte in het kader van het "Brussel in vakantie"-project dat onder leiding staat van de minister-president.