Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huisvesting en de stedenbouwkundige procedures in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 206)

 
Datum ontvangst: 30/04/2020 Datum publicatie: 03/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De gezondheidscrisis van het Coronavirus heeft een aanzienlijke impact op de huisvestingssector.

Het versnellen van de procedures voor stedenbouwkundige vergunningen of zelfs het schrappen van bepaalde werken van de lijst van werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, maakt daar deel van uit, met name vanwege de gevolgen daarvan voor de bouwsector.

In dat verband wil ik u de volgende vragen stellen:

- Wordt gepland de klassieke procedures voor stedenbouwkundige vergunningen te versnellen na de lockdown zodat deze sector niet verder verlamd raakt? Zo ja, hoe dan? Welke middelen zullen daarvoor worden ingezet en volgens welke agenda?

- Onlangs maakte u gewag van de aanleg van een "fast lane" die tot doel heeft de stedenbouwkundige procedures te versnellen op grond van de behoeften van het Gewest. Wanneer wordt, gelet op de gezondheidscrisis, gepland om deze "fast lane" in te richten en uit te breiden naar alle stedenbouwkundige procedures om een heropleving van de bouwsector mogelijk te maken? Hoeveel mensen zullen daarvoor worden ingezet? Welke middelen zullen worden ingezet?

- De Brusselse regering heeft beslist om huurders met een bescheiden inkomen die geconfronteerd worden met een inkomensverlies als gevolg van de beperkende maatregelen naar aanleiding van de gezondheidscrisis, te steunen door een premie van 214,68 euro toe te kennen. Deze premie is voorbehouden aan huurders in de private huisvestingssector, die door de crisis tussen 16 maart en 3 mei een daling of totale derving van inkomsten hebben gekend. Voor de toekenning van deze premie is dus 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. Uit welk begrotingsartikel werd deze enveloppe beschikbaar gesteld? Hoeveel mensen hebben deze premie al aangevraagd? Wat zijn de gemiddelde termijnen voor de verwerking van deze premie? Wie is verantwoordelijk voor het beheer van deze dossiers? Hoeveel mensen wil het Gewest bereiken met deze premie? Wat zijn de criteria en controleprocedures voor de toekenning van deze premie? Wat werd gepland om de middenklasse te helpen die ook door deze crisis wordt getroffen? Zou het niet mogelijk zijn de maximumbedragen te verhogen zoals in Wallonië met de in mijn volgende vraag genoemde maatregel?

- De "Société wallonne du Crédit social" werd belast met het toekennen van een renteloze lening aan huurders in financiële moeilijkheden voor de betaling van hun huur. Het doel van deze lening is om de betaling van de huur voor een periode van maximaal 6 maanden te dekken. Deze maatregel is gericht op huurders op de private markt, maar niet alleen op huurders met een bescheiden inkomen, aangezien het plafond 53.000 euro is plus nog eens 5.000 euro per kind ten laste. Om in aanmerking te komen voor deze lening mogen mensen niet op de zwarte lijst van de bank staan en moet hun huurcontract officieel geregistreerd zijn. Waarom heeft de regering niet gepleit voor dit steunmodel, dat op een meer billijke wijze is gericht op mensen met een laag of middeninkomen die ook door deze crisis zijn getroffen?
 
 
Antwoord    Uw eerste twee vragen vallen onder de bevoegdheid van mijn collega, de heer Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor stedenbouw en erfgoed.

Een antwoord op uw vragen met betrekking tot het doelpubliek, de criteria en de modaliteiten van de premie werd reeds in detail gegeven tijdens de commissie van 7 mei 2020 jongstleden. Ik verzoek u om het verslag van die vergadering te raadplegen.

Ter informatie: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende deze premie werd sindsdien in eerste lezing goedgekeurd door de regering op 14 mei 2020 en werd uiteindelijk aangenomen op 29 mei 2020. Dit besluit werd op 3 juni 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U kunt hierin alle details lezen over de toekenningsvoorwaarden en de procedure.
 
Desalniettemin kan ik u volgende verduidelijkingen meedelen:

Er is een nieuwe BA 25.008.31.07.3432 "Inkomensoverdracht naar particulieren ter ondersteuning van huurders op de private huurmarkt met een bescheiden inkomen die als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis een inkomensverlies lijden” gecreëerd voor een bedrag van € 17.304.000.
 
Elke persoon die voldoet aan de voorwaarden van de premie, zal in de komende dagen een brief ontvangen om een aanvraag te kunnen doen. Bijgevolg is het nog niet mogelijk om te antwoorden op uw vragen over het aantal aanvragen en uitbetalingen.

Er zijn weliswaar prognoses gemaakt en op basis van de voorziene criteria zouden 80.000 mensen in aanmerking kunnen komen.
 
Er werd niet geopteerd voor de optie waar men in het Waalse Gewest voor heeft gekozen, en dit om redenen van operationalisering en snelheid.