Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huisvesting en de stedenbouwkundige procedures in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 165)

 
Datum ontvangst: 30/04/2020 Datum publicatie: 09/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De gezondheidscrisis van het Coronavirus heeft een aanzienlijke impact op de huisvestingssector.

Het versnellen van de procedures voor stedenbouwkundige vergunningen of zelfs het schrappen van bepaalde werken van de lijst van werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, maakt daar deel van uit, met name vanwege de gevolgen daarvan voor de bouwsector.

In dat verband wil ik u de volgende vragen stellen:

- Wordt gepland de klassieke procedures voor stedenbouwkundige vergunningen te versnellen na de lockdown zodat deze sector niet verder verlamd raakt? Zo ja, hoe dan? Welke middelen zullen daarvoor worden ingezet en volgens welke agenda?

- Onlangs maakte u gewag van de aanleg van een "fast lane" die tot doel heeft de stedenbouwkundige procedures te versnellen op grond van de behoeften van het Gewest. Wanneer wordt, gelet op de gezondheidscrisis, gepland om deze "fast lane" in te richten en uit te breiden naar alle stedenbouwkundige procedures om een heropleving van de bouwsector mogelijk te maken? Hoeveel mensen zullen daarvoor worden ingezet? Welke middelen zullen worden ingezet?

- De Brusselse regering heeft beslist om huurders met een bescheiden inkomen die geconfronteerd worden met een inkomensverlies als gevolg van de beperkende maatregelen naar aanleiding van de gezondheidscrisis, te steunen door een premie van 214,68 euro toe te kennen. Deze premie is voorbehouden aan huurders in de private huisvestingssector, die door de crisis tussen 16 maart en 3 mei een daling of totale derving van inkomsten hebben gekend. Voor de toekenning van deze premie is dus 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. Uit welk begrotingsartikel werd deze enveloppe beschikbaar gesteld? Hoeveel mensen hebben deze premie al aangevraagd? Wat zijn de gemiddelde termijnen voor de verwerking van deze premie? Wie is verantwoordelijk voor het beheer van deze dossiers? Hoeveel mensen wil het Gewest bereiken met deze premie? Wat zijn de criteria en controleprocedures voor de toekenning van deze premie? Wat werd gepland om de middenklasse te helpen die ook door deze crisis wordt getroffen? Zou het niet mogelijk zijn de maximumbedragen te verhogen zoals in Wallonië met de in mijn volgende vraag genoemde maatregel?

- De "Société wallonne du Crédit social" werd belast met het toekennen van een renteloze lening aan huurders in financiële moeilijkheden voor de betaling van hun huur. Het doel van deze lening is om de betaling van de huur voor een periode van maximaal 6 maanden te dekken. Deze maatregel is gericht op huurders op de private markt, maar niet alleen op huurders met een bescheiden inkomen, aangezien het plafond 53.000 euro is plus nog eens 5.000 euro per kind ten laste. Om in aanmerking te komen voor deze lening mogen mensen niet op de zwarte lijst van de bank staan en moet hun huurcontract officieel geregistreerd zijn. Waarom heeft de regering niet gepleit voor dit steunmodel, dat op een meer billijke wijze is gericht op mensen met een laag of middeninkomen die ook door deze crisis zijn getroffen?
 
 
Antwoord    Wat uw specifieke vragen over Huisvesting betreft, laat ik het aan de Staatssecretaris belast met Huisvesting over om deze te beantwoorden.

Wat betreft de stedenbouwkundige procedures in het kader van de gezondheidscrisis, de verkorting van de termijnen en de "Fast Lane", heb ik u bij uw vorige vraag (schriftelijke vraag 155) al uitvoerig op dit onderwerp kunnen antwoorden.