Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende slim beheer van waterlekken.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 334)

 
Datum ontvangst: 04/05/2020 Datum publicatie: 09/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Water is een universeel goed. Iedereen moet er toegang toe hebben. Om toegang te hebben tot drinkwater van goede kwaliteit moeten we evenwel de noodzakelijke kosten voor het onderhoud van de structuren voor waterzuivering en waterdistributie betalen. Sommige gezinnen krijgen soms tot hun grote verrassing een exorbitante en onbetaalbare waterfactuur. Heel vaak wordt die onaangename verrassing veroorzaakt door een verborgen waterlek.

Waterlekken kunnen inderdaad moeilijk opgespoord worden en de gezinnen worden zich daar pas van bewust wanneer ze een gepeperde rekening krijgen. Om dat probleem aan te pakken, heeft een Europese start-up het probleem onderzocht en een uniek systeem voor slim waterbeheer ontwikkeld. Het systeem zorgt onder meer voor een snelle opsporing van een waterlek en waarschuwt het gezin, dat dan zo snel mogelijk kan handelen.

Om waterarmoede tegen te gaan en te voorkomen dat gezinnen hun waterfactuur niet kunnen betalen, maar ook om verspilling van water, dat een kostbaar goed blijft, tegen te gaan, had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Hoeveel waterlekken worden gemiddeld per jaar ontdekt? Wat is het gemiddelde voor 2019? Wat is de verdeling tussen de lekken bij de gezinnen en de lekken op het openbare net van Vivaqua?

- Welke maatregelen neemt Vivaqua thans om te helpen bij het betalen van hoge waterfacturen ten gevolge van waterlekken? Hoe wordt het Sociaal Waterfonds ingeschakeld?

- Worden er ook andere maatregelen genomen om waterlekken zoveel mogelijk te voorkomen?
 
 
Antwoord    1)

VIVAQUA is alleen verantwoordelijk voor de staat van het distributienet tot aan de meter (het openbare net). Aangezien VIVAQUA niet verantwoordelijk is voor de staat van de (private) binneninstallaties, beschikt het niet over precieze informatie over lekken op de privénetten. In dit verband kan VIVAQUA slechts één indicatie geven: het aantal dossiers waarin een toepassing van het lektarief is toegekend. In 2019 bedroeg dit aantal 534.

Het is echter belangrijk te onderstrepen dat dit cijfer een zeer onvolledig beeld geeft van de situatie: veel gevallen blijven onbekend voor VIVAQUA.

Wat het openbare net betreft, heeft VIVAQUA in 2019 752 lekken opgespoord en hersteld.


2)

A. Sinds oktober 2019 heeft VIVAQUA een nieuw ‘lektarief’ ingevoerd, waarvan de toepassing is vereenvoudigd en de tariefverminderingen zijn verhoogd ten opzichte van de situatie daarvoor.

Als een abonnee het slachtoffer is van een lek op zijn privé-installatie, kan een verminderd tarief worden toegekend voor volumes die groter zijn dan twee keer zijn gewone verbruik.

Het verminderde tarief wordt als volgt uitgesplitst:

van 2 tot 4 keer het gewone gebruik:
– bij progressief tarief: toepassing van het lineaire tarief min 75 % op de volumes boven het dubbele van het gewone verbruik;
– bij lineair tarief: toepassing van hetzelfde tarief min 50 % op de volumes boven het dubbele van het gewone verbruik;

meer dan 4 keer het gewone verbruik:
voor het progressieve en het lineaire tarief: toepassing van het lineaire tarief min 90 % op de volumes boven het vierdubbele van het gewone verbruik.

Dit verminderde tarief geldt zowel op de prijs van het water als op de prijs voor de gemeentelijke en gewestelijke sanering.

B. Bovendien heeft VIVAQUA, in het verlengde van de werkzaamheden van de werkgroep Waterarmoede die tijdens de vorige legislatuur zijn uitgevoerd, regels opgesteld voor het toekennen van betalingsplannen voor waterfacturen om deze procedure voor alle Brusselse gebruikers te harmoniseren. Deze regels voorzien in de mogelijkheid om in geval van abnormaal verbruik (lek) een betalingsplan over een periode van 60 maanden toe te kennen.

C. Het Sociaal Waterfonds, dat gevoed wordt door VIVAQUA via een bijdrage van 3 cent per m³ gefactureerd water, wordt beheerd door de Brusselse OCMW’s. Het kan worden gebruikt in het geval van problemen bij het betalen van een rekening na een lek, maar VIVAQUA heeft geen visie op het beheer van het fonds.


3)

Wat de lekken op binneninstallaties betreft, beschikt VIVAQUA over de dienst ‘VIVAQUA Home’, die binneninstallaties op vraag van een derde inspecteert. Verder is VIVAQUA voorstander van de plaatsing van individuele watermeters, die toelaten om eventuele waterlekken gemakkelijk en snel op te sporen.


Wat de lekken op het openbare net betreft, beschikt VIVAQUA over een team ‘lekdetectie’, dat als opdracht heeft lekken op te sporen en te lokaliseren en de reparatie ervan te versnellen.

Om lekken beter te beheren, heeft VIVAQUA, in het kader van VIVAnext, het strategisch plan 2019-2024, een project opgestart waarbij het distributienet wordt onderverdeeld in meer en kleinere sectoren. Hierdoor kunnen lekken nog beter worden opgespoord dankzij een monitoring van de nachtdebieten, die een goede indicatie geven van het lekpercentage. Eind 2019 was het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest onderverdeeld in 47 onafhankelijke distributiezones. De doelstelling is om dit aantal op te trekken tot minstens 65 onafhankelijke zones tegen eind 2024.