Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende school voor wiskunde en digitale technologie.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 292)

 
Datum ontvangst: 08/06/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In Henegouwen, in Quaregnon, bevindt zich het Maison des maths et du numérique, dat dagelijks klassen van de kleuterschool tot de universiteit over de vloer krijgt. De hoofddoelstelling bestaat erin jongeren de smaak voor wiskunde bij te brengen door deze discipline toegankelijker te maken en roepingen aan te moedigen.

Via experimenten en bewerkingen ontdekken de jonge bezoekers op een actieve en ludieke didactische methode wiskundige begrippen en computertools en begrijpen ze de rol van wiskunde op een groot aantal gebieden.

Het Maison des maths et du numérique wil niet alleen jongeren de smaak voor wiskunde en digitale technologie bijbrengen, maar ondersteunt ook via opleidingen de leerkrachten in hun dynamische en innoverende pedagogische aanpak.

De vzw wordt gesteund door het Waals Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en een consortium van privé-actoren, waaronder Agoria, baron Pierre Rion en de heer Gilles Samyn, die er allemaal van overtuigd zijn dat een dergelijke structuur noodzakelijk is.

Gelet op de digitalisering en de te verwachten gevolgen voor de arbeidsmarkt is de ontwikkeling van de STEM-vaardigheden en dus de opleiding in wetenschappelijke vakken en digitale technologie vanaf zeer jonge leeftijd van essentieel belang.

Daarover had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Tijdens vroegere parlementaire besprekingen over de digitale inclusie werd aangekondigd dat een werkgroep aan een nieuw gewestelijk actieplan werkte. Wordt in het nieuwe plan overwogen om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een wiskunde- en digitale school op te richten, zoals die thans in Wallonië bestaat? Zo ja, waar zal die school dan gevestigd worden? Wanneer? Welke middelen worden daartoe uitgetrokken?

- Worden er publiek-private partnerschappen overwogen om binnen het Gewest infrastructuren op te zetten zoals deze wiskunde- en digitale school? Zo ja, welke contacten werden daartoe gelegd? Staan er projecten op de agenda? Zo ja, welke? Wanneer worden ze uitgevoerd?

- Zo neen, welke maatregelen zal de regering treffen en welk beleid zal ze voeren om roepingen voor de STEM-vaardigheden in het Brussels Gewest van jongs af te stimuleren? Welke doelstellingen worden vooropgezet? Binnen welke termijn? Welke budgetten worden uitgetrokken voor die maatregelen? Op welk budget zijn ze gebaseerd?

- Wat doet Digital Brussels, naar het voorbeeld van het Waals Gewest, dat via Digital Wallonia zwaar investeert in dit project, om de jongeren te sensibiliseren voor de STEM- en digitale vaardigheden? Welke maatregelen worden uitgevoerd? Welke begrotingsmiddelen worden daartoe uitgetrokken?
 
 
Antwoord    1/

Het plan voor het zich eigen maken van de digitale technologieën dat voorbereid wordt door de werkgroep Digitale Inclusie, wordt momenteel opgesteld en is gewijd aan de sensibilisering van de jongeren voor de digitale wereld. De oprichting van een school voor wiskunde en digitale technologieën valt echter niet onder de gewestelijke bevoegdheden.


2/

Er worden publiek-private samenwerkingen overwogen voor verschillende acties uit het plan voor het zich eigen maken van de digitale technologieën.


3/

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen maatregelen worden ingevoerd om van jongs af aan te sensibiliseren voor STEM en de aanleg ervoor op te wekken. Het beleid voor digitale inclusie wordt gedefinieerd om te sensibiliseren voor de digitale kloof enerzijds, en de digitale technologieën te destigmatiseren anderzijds.

Mijn kabinet werkt momenteel, samen met de werkgroep Digitale Inclusie, aan de uitwerking van het plan om zich het digitale eigen te maken, dat onder meer de digitale basisvaardigheden zal bepalen die alle Brusselse burgers zouden moeten verwerven, alsook de opleidingen die daartoe tot hun beschikking zullen worden gesteld. De werkgroep wil het plan voor het einde van het jaar 2020 voltooien.


4/

Momenteel is er geen enkel initiatief gepland onder de koepel Bedigital.brussels. Wat mijn besturen betreft, zal het CIBG dit jaar samen met Visit.brussels ‘de digitale lente’ organiseren om met name jongeren te sensibiliseren voor STEM en de digitale technologieën.

Daarvoor werd een budget van 250.000 euro vrijgemaakt. Het evenement werd uitgesteld tot november 2020.