Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van de gezondheidscrisis op de ontwikkeling van de digitale school

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 302)

 
Datum ontvangst: 15/06/2020 Datum publicatie: 17/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In een vorige parlementaire vraag stelde ik u vragen over de digitale scholen.

De scholen van de Federatie Wallonië-Brussel hebben inderdaad een grote achterstand op het gebied van de digitalisering.

De coronaviruscrisis heeft trouwens deze situatie aan het licht gebracht: leerlingen zonder computer om op afstand cursussen te volgen, leerkrachten die radeloos waren omdat ze de bestaande online middelen niet of onvoldoende kenden, wat de continuïteit van het pedagogisch leren in de afgelopen twee maanden soms erg ingewikkeld heeft gemaakt.

In het licht van deze vaststelling is het tijd om te handelen en deze crisis te beschouwen als een kans voor de ontwikkeling van de digitale school.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Bij mijn vorige parlementaire vraag, zei u mij dat dankzij het project Fiber to the school, 179 secundaire scholen in het Brussels Gewest de nodige uitrusting kregen. Om precies te zijn, 179 scholen op welk totaal aantal scholen? Wat is de verhouding tussen scholen met en zonder voorzieningen?

- In dezelfde geest hebt u verklaard dat het CIBG werd gevraagd een formele evaluatie uit te voeren van de operationele uitvoering van dit plan? Is deze evaluatie al aan de gang? Zo ja, hoeveel mensen zijn bij deze evaluatie betrokken? Wanneer worden de resultaten van deze evaluatie verwacht? Via welke wegen worden ze aan ons doorgegeven?

- Geen enkele projectoproep werd gepland in het Brussels Gewest om de scholen in staat te stellen digitaal materiaal aan te schaffen. Wordt, in het licht van de huidige gezondheidscrisis, nog nagedacht daarover? Zo ja, kunnen we dan verwachten dat we een projectoproep daarvoor zullen lanceren? Volgens welke agenda? Welke middelen zullen daarvoor worden ingezet?

- Wat het beleid inzake digitale technologie in scholen betreft, heeft het CIBG het mogelijk gemaakt dat scholen in ons Gewest via het Multimediaplan van 1988 tot 2013 worden uitgerust met computeruitrusting. Maar welke continuïteit heeft dit plan na 2013, als we de achterstand van de digitale technologie in de scholen van ons Gewest kennen? In het kader van dit plan heeft het CIBG 2,5 miljoen euro per jaar besteed aan het multimediaplan om de digitale kloof in het BHG te overbruggen. Welke maatregelen worden thans door het CIBG genomen om deze digitale kloof verder te dichten? Welke budgetten worden daarvoor uitgetrokken in 2020?

- Een proefproject, uitgevoerd door de vzw Educit, in vier scholen waarbij individuele uitrusting van de leerlingen met laptops wordt gecombineerd met ondersteuning van de leerkrachten, heeft goede resultaten opgeleverd. Deze digitale toegangen zijn gebaseerd op drie pijlers: opleiding en ondersteuning van leerkrachten (via technopedagogen), uitrusting, en de implementatie van een digitaal platform dat de leerkracht in staat stelt om een gecentraliseerde plaats te hebben om lesmateriaal, huiswerk en kopieën te plaatsen. 75% van de leerkrachten zegt tevreden te zijn met deze ervaring. Volgens de in Wallonië beschikbare cijfers zou het budget dat nodig is om studenten uit te rusten met Chromebook (computer geselecteerd door Educit) 2 miljoen euro bedragen. Welk budget zou dit vertegenwoordigen op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Heeft het Gewest contacten onderhouden met deze vzw? Zo ja, wat zijn de resultaten van deze contacten?

- Is het Gewest, in het licht van de gezondheidscrisis, van plan dit soort initiatieven te stimuleren om de digitale kloof te overbruggen, aangezien het budget lijkt samen te vallen met het budget dat oorspronkelijk door het CIBG was gepland in het kader van het multimediaplan? Zo ja, binnen welke termijn? Welke middelen zullen worden ingezet en binnen welke begrotingsenveloppe?

Aangezien investeren in digitaal leren van jongs af aan essentieel is voor de toekomst van onze jeugd en hun ontplooiing door middel van werk, dank ik u voor uw antwoorden.
 
 
Antwoord    1/
Voor eind 2020 zullen alle middelbare scholen in het Brussels Gewest (één installatie per school) geconnecteerd zijn via de glasvezelkabel met het gewestelijke netwerk IRISnet. Dat zijn 179 middelbare scholen volgens de lijsten van de 2 gemeenschappen.

Eind 2019 was dat reeds het geval voor 163 middelbare scholen.


2/
Het CIBG heeft gevraagd aan de cvba IRISnet, die sinds 2014 de aansluitingen met de glasvezelkabel van de middelbare scholen heeft uitgevoerd en die het netwerk IRISnet uitbaat, om het welslagen van de operatie te analyseren. Dat werd verwezenlijkt via de analyse van de bandbreedte die door de scholen gebruikt wordt.

Gemiddeld gebruiken alle scholen samen een bandbreedte van 50 Mbps op de 100 MPS, en dit gebruik stijgt jaar na jaar. Daarentegen varieert het gebruikspercentage van school tot school, en zelfs van netwerk tot netwerk of van gemeente tot gemeente: bepaalde scholen gebruiken bijna 80% van de beschikbare bandbreedte, terwijl andere slechts op 10% zitten.

We merken eveneens op dat een pas met de glasvezelkabel verbonden school enkele maanden nodig heeft om zich volledig bewust te worden van de mogelijkheden die glasvezel biedt, en na deze periode van bewustwording neemt het gebruik fors toe.


3/
Ten eerste zou ik willen preciseren dat de Dienst Scholen van Perspective belast is met het uitvoeren van een studie over het gebruik van digitale technologie in de scholen in het Brussels Gewest teneinde de noden van de scholen in verband met dit onderwerp beter te kunnen beoordelen. Deze studie, die in maart 2020 moest worden opgestart, werd uitgesteld wegens de gezondheidscrisis. Ze zal evenwel in september worden gelanceerd en de resultaten worden in het eerste trimester van 2021 verwacht. Deze studie zal dienen als basis om het aanbod inzake uitrusting en aansluittechniek aan te passen.

In afwachting van de resultaten van deze studie en rekening houdend met de regels voor onderwijs op afstand die blijven gelden bij het begin van het schooljaar 2020-2021, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om in 2020 een uitzonderlijk budget van 263.000 euro toe te kennen om leerlingen uit kwetsbare milieus uit te rusten via de toekenning van Chromebooks aan hun middelbare scholen. Dit noodplan bestaat uit het toekennen van ongeveer 13 Chromebooks aan elk van de 55 middelbare scholen van het gewoon onderwijs die een kansarm publiek opvangen (middelbare school waarvan de socio-economische index ISEF 1 tot 5 bedraagt voor de scholen die afhangen van de Federatie Wallonië-Brussel).

De teams van het CIBG en van Perspective zijn bezig met het identificeren van de scholen en met het organiseren van de modaliteiten voor de verdeling van het materiaal.

Voor het jaar 2021 zal 2.904.000 euro worden toegekend, maar welke machines zullen worden gekozen en hoe de uitrol zal verlopen, moet nog bestudeerd worden.


4/
Sinds 2014 werd een gemiddeld jaarbudget van 2 miljoen euro besteed aan de connectie van lagere en middelbare scholen op het gewestelijke grondgebied: het CIBG neemt de kosten van de VDSL-verbinding op zich voor de 300 lagere scholen en de verbindingskosten voor de 179 middelbare scholen. Daarbij komen de investeringskosten sinds 2014 om de middelbare scholen aan te sluiten op de glasvezelkabel.

In 2020 bedragen de daarvoor toegekende budgetten ongeveer 2.000.000 euro.

Daarnaast heeft het CIBG het gratis netwerk Wifi.brussels en de OCR’s in de gemeenten uitgerold om de digitale kloof te dichten.


5/
Mijn kabinet heeft de vzw EducIT in december 2019 ontvangen. Een volgende vergadering met het CIBG, Perspective.brussels en EducIT is half september 2020 gepland. In dit stadium is het moeilijk om het budget te ramen voor het Gewest, aangezien het model en een mogelijke samenwerking met deze vzw momenteel bekeken worden.


6/
Zie antwoord 3.