Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Brulingua.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 307)

 
Datum ontvangst: 18/06/2020 Datum publicatie: 16/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds oktober 2018 staat het taalleerplatform Brulingua, dat enkel bestemd was voor bij Actiris ingeschreven werkzoekenden, open voor alle Brusselaars ouder dan 18 jaar.

Iedereen die in Brussel woont, kan zich dus voortaan inschrijven op het Brulingua-platform om in zijn eigen tempo Nederlands, Engels of Frans te leren.

Verschillende programma's zijn online of telefonisch beschikbaar, zoals de live classes of de phone coaching.

Naast de online sessies organiseert Brulingua eveneens activiteiten, zoals het talencafé of nog de filmavonden, in de 19 Brusselse gemeenten, om de ingeschrevenen de kans te geven alles wat ze op het platform hebben geleerd, toe te passen in de praktijk en aldus de taal op een ludieke en sociale manier aan te leren.

Daarover had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Wat zijn de resultaten van het Brulingua-platform? Is er een evaluatie van het platform uitgevoerd? Zo ja, wat blijkt daaruit? Worden er aanpassingen of verbeteringen overwogen? Zo ja, welke? Binnen welke termijn? Wat waren de doelstellingen van het platform voor 2019? Hoeveel Brusselaars wilde men met het platform bereiken? Zijn die doelstellingen voor 2019 bereikt? Wat is het percentage bij Actiris ingeschreven werkzoekenden en niet‑werkzoekenden die van het platform gebruikgemaakt hebben? Wat zijn de doelstellingen voor 2020? Welke begrotingsmiddelen worden voor het platform uitgetrokken? Op welke begroting?

- Tot voor kort was het platform voorbehouden voor werkzoekenden. Is het gebruik aanzienlijk toegenomen sinds het platform openstaat voor alle Brusselaars? Zo ja, in welke mate?

- Wat zijn de resultaten van de live classes die op het platform worden georganiseerd? Hoeveel munten (tegoed) zijn toegekend voor 2019? Wat waren de verhoudingen tussen de gevolgde talen (Nederlands, Frans, Engels)? Wat waren de totale aantallen leerlingen per niveau? Wat waren de doelstellingen van dit systeem voor 2019? Hoeveel Brusselaars wilde men bereiken? Zijn de doelstellingen voor 2019 gehaald? Wat zijn de doelstellingen voor 2020? Welke begrotingsmiddelen worden voor het systeem uitgetrokken? Op welke begroting?

- Wat zijn de resultaten van de phone coaching? Hoeveel Brusselaars hebben daarvan gebruikgemaakt? Wat waren de verhoudingen tussen de gevolgde talen (Nederlands, Frans, Engels)? Wat waren de doelstellingen van dit systeem voor 2019? Hoeveel Brusselaars wilde men bereiken? Zijn de doelstellingen voor 2019 gehaald? Wat zijn de doelstellingen voor 2020? Welke begrotingsmiddelen worden voor het systeem uitgetrokken? Op welke begroting?

- Kunt u een lijst van de taaloperatoren van het platform bezorgen? Waar komen de native speakers vandaan? Wat is de verhouding tussen particuliere en openbare operatoren? Welke begrotingsmiddelen worden voor elk van hen uitgetrokken?

- Brulingua organiseert ook activiteiten in de 19 Brusselse gemeenten, zoals taalcafés en filmavonden. Hoeveel activiteiten werden in 2019 georganiseerd? Wat is de verdeling van de activiteiten per gemeente? Hoeveel Brusselaars hebben eraan deelgenomen?

- Heeft men tijdens de lockdown een toename van de verbindingen met het platform vastgesteld? Zo ja, in welke mate? Heeft men een idee van de verhouding tussen de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden en de niet-werkzoekenden?

- Welke communicatiekanalen worden gebruikt om het platform te promoten? Worden ze geëvalueerd? Zo ja, wat blijkt daaruit? Is het platform bekend bij de meerderheid van de Brusselaars? Zo niet, is het Gewest van plan om de communicatie te verbeteren? Zo ja, hoe dan? Langs welke kanalen? Welke middelen zullen daartoe worden ingezet? Werd er tijdens de lockdown een specifieke communicatie georganiseerd?
 
 
Antwoord    Tot nog toe werd geen globale evaluatie van het initiatief uitgevoerd, omdat het enerzijds uitgebreid werd met alle Brusselaars ouder dan 18 jaar, en anderzijds verschillende modules werden toegevoegd aan het aanvankelijke initiatief en de komende weken er nog zullen worden toegevoegd. Actiris voert wel regelmatig een monitoring uit. Eind mei 2020 waren er sinds de start van het project 60.867 inschrijvingen.

De formules van blended learning (virtuele klassen en telefonische coaching) en de verschillende activiteiten van de Brulingua Tour (Brulingua in the City, Talencafés, Brulingua samen leren, infosessies en Talenbioscoop) dragen bij aan de bekendheid van Brulingua en vergroten de aantrekkelijkheid ervan.

De telefonische coaching heeft echt impact op de gemiddelde tijd die doorgebracht wordt op het platform in de maand van de activiteit en de 2 daaropvolgende maanden. De tijd wordt vermenigvuldigd met 4, en soms zelfs met 5, in vergelijking met een controlegroep van gebruikers van Brulingua die geen gebruikmaken van coaching via de telefoon.

Wat de virtuele klassen betreft, schommelt het deelnemingspercentage tussen 50 en 62%. Hoewel er systemen bestaan om de ingeschrevenen een herinnering te sturen, blijven de deelnemingspercentages laag. Dat is niet eigen aan Brulingua. De ervaring leert dat het deelnemingspercentage aan virtuele klassen over het algemeen lager ligt dan 50%, wanneer de lessen gratis en niet-verplicht zijn.

Vanaf eind augustus 2020 zal Brulingua eveneens beschikbaar zijn via een mobiele app voor smartphone, wat de gebruikers zou moeten aanzetten om zich regelmatiger in te loggen.

De gebruikers zullen ook toegang krijgen tot “Speaky”, de onlinecommunity voor taaluitwisseling. “Speaky” combineert een eenvoudig en efficiënt contact (genre Facebook®) met tools die de interactie en de zowel geschreven communicatie (ogenblikkelijk of niet) als mondelinge communicatie (videoconference één op één of in groep) vergemakkelijken.

Wanneer de Brulingua-cursist deze module zal opstarten, zal hij de mogelijkheid krijgen om “taalpartners” te kiezen die hem in functie van de relevantie zullen worden voorgesteld, dankzij een algoritme voor een bijzonder precieze overeenkomst gebaseerd op de talen die gesproken worden, de talen die aangeleerd worden en de interessegebieden die de stagiair opgeeft.

Deze ludieke app helpt bij de uitwisselingen met de native speakers die op het netwerk ingeschreven zijn, en zorgt voor een verbetering van de spreek- en luistervaardigheid, de schrijf- en leesvaardigheid en de culturele uitwisseling. Deze mobiele app is volledig aangepast aan een publiek van jongvolwassenen en helpt bij een betere toe-eigening van de tool door de cursisten.

Bij de afspraken voor taalpraktijk kan de cursist communiceren via een geschreven chat, via videoconferentie of enkel mondeling.

De interface beschikt over een geïntegreerde vertaaltool en een correctiesysteem voor de geschreven chat.

Speaky beschikt bovendien over zogenaamde gamification-functionaliteiten waardoor de gebruikers een gevoel van grotere betrokkenheid krijgen. Speaky gebruikt daarvoor een systeem met badges dat de cursist kan aanzetten in functie van de invulling van bepaalde criteria (invulling van het profiel, aantal opeenvolgende ingelogde dagen, aantal uitgevoerde oproepen, aantal contacten, etc.).

In 2019 werden 10.589 nieuwe inschrijvingen geteld. De op het platform actieve cursisten hebben er 35.180 uur op doorgebracht om zich op te leiden.

Voor de periode tussen 01/01/2020 en 30/06/2020 bedraagt de verhouding werkzoekenden 51,3%.

Het jaarbudget van Brulingua bedraagt 544.500 euro, inclusief btw. Het betreft een dienstenopdracht tegen een globale prijs die het volledige project dekt, namelijk:

- Bij de tool behorende licentierechten en de toegang tot het platform en tot de inhoud, met inbegrip van de technisch-pedagogische ondersteuning;
- Diensten van blended learning;
- Hosting en onderhoud van het platform;
- Sensibilisering van de cursisten, opleiding van de begeleiders en uitrol van de tool.

Sinds de uitbreiding met alle Brusselaars heeft Actiris een aanzienlijke stijging van het aantal ingeschrevenen waargenomen. Aldus waren er tijdens de eerste 9 maanden van 2018 gemiddeld 434 nieuwe inschrijvingen per maand. Het maandelijkse gemiddelde in 2019 bedroeg 884 nieuwe inschrijvingen. In termen van verbinding hebben de actieve cursisten de eerste 9 maanden van 2018 gemiddeld 2.654 uur op Brulingua doorgebracht, en gemiddeld 3.906 uur/maand tijdens het laatste trimester. In 2019 bedroeg het gemiddelde maandelijkse gebruik 2.932 uur.

In 2019 werden 1.206 liveklassen georganiseerd voor 706 deelnemers – waarvan 39,97% in het Frans, 30,1% in het Nederlands en 29,93% in het Engels.

De tabel hieronder geeft een overzicht van het aantal georganiseerde klassen en cursisten per niveau.

Talen

Niveau

Aantal georganiseerde klassen

Aantal cursisten dat deelgenomen heeft

FR

A1

144

68

FR

A2/B1

193

101

FR

B1

0

0

FR

B2

145

61

NL

A1

169

125

NL

A2/B1

113

92

NL

B1

10

4

NL

B2

71

36

EN

A1

120

70

EN

A2/B1

136

90

EN

B1

9

6

EN

B2

96

53

Totaal

 

1.206

706

 

In 2019 werden 42 sessies telefonische coachings georganiseerd: 12 in het Engels, 9 in het Frans en 21 in het Nederlands.

Zowel voor de liveklassen als voor de coachings per telefoon beschikt Actiris momenteel niet over informatie met betrekking tot de verdeling tussen de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden en de andere statuten.

Het platform Brulingua werd ontwikkeld door Altissia. Voor de operationele organisatie van de webcoaching, de telefonische coaching en de liveklassen doet Altissia een beroep op CLL Talencentra. Voor het Engels zijn de native coaches afkomstig uit Schotland en Engeland, voor het Nederlands uit Nederland en Vlaanderen en voor het Frans uit België en Frankrijk.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de activiteiten van de Brulingua Tour in 2019:

 

Aantal sessies

Infosessies

59

PRO infosessies

2

Oefensessies

44

Salons

4

Brulingua, samen leren

22

Talencafés

18

Brulingua in the City

10

Talenbioscoop

3

TOTAAL sessies

162

TOTAAL bereikte personen

2.864

 


Dit is de verdeling per gemeente:

- 1000 Brussel: 40%
- 1030 Brussel: 4%
- 1040 Brussel: 1%
- 1050 Brussel: 7%
- 1060 Brussel: 1%
- 1070 Brussel: 2%
- 1080 Brussel: 3%
- 1140 Brussel: 7%
- 1150 Brussel: 3%
- 1160 Brussel: 2%
- 1170 Brussel: 3%
- 1180 Brussel: 2%
- 1081 Brussel: 1%
- 1190 Brussel: 4%
- 1200 Brussel: 5%
- 1210 Brussel: 16%

Wat betreft de verhouding van de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden en de niet-werkzoekenden, beschikt Actiris niet over precieze cijfers (dat zou inhouden dat de animatoren de vraag rechtstreeks aan de deelnemers zouden stellen en dat zou stigmatiserend kunnen zijn). Niettemin is het mogelijk om in te schatten dat 60% werkzoekend is en 40% niet-werkzoekend is.

Tijdens de lockdown werd een zeer grote stijging van zowel het aantal inschrijvingen als het gebruik van Brulingua vastgesteld. Aldus werden 2.473 nieuwe inschrijvingen in maart 2020 en 2.044 in april 2020 geteld, in vergelijking met 773 voor maart 2019 en 850 voor april 2019.

Het aantal cursisten actief op het platform bedroeg 3.547 in maart 2020 en 3.470 in april 2020, tegenover 1.734 voor maart 2019 en 1.519 voor april 2019. Deze actieve cursisten hebben 6.452 uur op Brulingua doorgebracht in maart 2020 en 10.138 uur in april 2020, in vergelijking met 3.479 uur in maart 2019 en 2.626 uur in april 2020.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het profiel van de gebruikers actief tijdens de lockdown:

Statuut

Percentage

Bij Actiris ingeschreven werkzoekenden

49,56%

Werkenden

28,25%

Minderjarigen in alternerende opleiding

0,08%

Studenten

11,04%

Gepensioneerden

0,82%

Andere

10,25%

 


Als gevolg van de lockdownmaatregelen die werden genomen naar aanleiding van het coronavirus, konden de activiteiten van de Brulingua Tour niet meer georganiseerd worden.

Bepaalde activiteiten konden echter virtueel georganiseerd worden (via Zoom, een tool voor videoconferentie). Op die manier werden tussen 18/03/2020 en 19/05/2020 12 infosessies, 23 Talencafés en 4 sessies “Samen leren” op afstand georganiseerd, voor respectievelijk 50, 198 en 21 deelnemers.

Bepaalde activiteiten, zoals Brulingua in the City bijvoorbeeld, kunnen enkel met een fysieke aanwezigheid georganiseerd worden en zullen, zodra het toegelaten is, hernomen worden.

Wat de communicatie betreft, gebruiken Actiris en Altissia verschillende middelen om het platform te promoten, zoals de sociale netwerken, infosessies, beurzen, de publieke website van Actiris, de nieuwsbrieven die aan de werkzoekenden gestuurd worden, alsook reclame op de schermen in de lokalen van Actiris.

Hoewel talrijke werkzoekenden Brulingua kennen, is het platform onvoldoende bekend bij de Brusselaars. De volgende lancering van de mobiele app zal een gelegenheid zijn om te herhalen dat Brulingua toegankelijk is voor alle Brusselaars.

Tijdens de lockdown werd de nadruk gelegd op de opleidingen online, en dus onder meer op Brulingua.