Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de “mentorpremie”.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 316)

 
Datum ontvangst: 25/06/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De "mentorpremie" is een jaarlijkse premie die bedoeld is om een bedrijf aan te moedigen een opleiding op de werkplek te organiseren voor leerlingen tussen 15 en 25 jaar die een alternerende opleiding volgen.

Deze premie bedraagt 1.750 euro per jaar per mentor die zich bezighoudt met minstens één en hoogstens vier leerlingen tegelijk.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Wat is uw beoordeling van de "mentorpremie"? Hoeveel leerlingen hebben gebruikgemaakt van deze premie in 2019? Welk budget vertegenwoordigt dit? Wat waren de doelstellingen voor 2019? Werden ze bereikt? Wat zijn die voor 2020?

- In sommige gevallen kan deze premie worden geweigerd. Hoeveel premies werden geweigerd voor het jaar 2019? Wat waren de belangrijkste redenen voor deze weigeringen? Hoeveel klachten werden hiervoor ingediend bij de klachtendienst van Actiris voor 2019?

- De “mentorpremie” bedraagt 1750 euro. Is het Gewest van plan het totaalbedrag voor deze premie te verhogen in het licht van zijn gewestelijk herstelplan, gelet op de toegenomen uitdagingen op het gebied van de werkgelegenheid voor jongeren? Zo ja, welke nieuwe bedragen worden toegekend voor deze premie?

- Is het Gewest van plan deze premie te verhogen, met name voor bedrijven in sectoren met een tekort, zodat zij worden aangemoedigd om meer jongeren aan te nemen in alternerende opleidingen, jongeren die op die manier zullen worden opgeleid in vakken die leiden tot jobs? Zo ja, hoe wordt deze nieuwe premie dan gestructureerd? Wanneer wordt ze ten uitvoer gelegd? Welke middelen worden daarvoor ingezet?
 
 
Antwoord    Aangezien 2019 het eerste jaar was waarin de mentorpremie uitbetaald werd, is er nog niet voldoende tijd overgegaan om reeds conclusies te trekken.

Ter herinnering: de mentorpremie is bedoeld voor de werkgevers, en niet voor de cursisten.

Heden zijn er 458 cursisten die opgevolgd werden in het kader van het duaal leren, van wie 398 voor wie de werkgever gebruik heeft kunnen maken van de premie. Dit verschil is te verklaren door de gelijktijdige opleiding van verschillende cursisten (over het algemeen 2) door eenzelfde mentor.

Het gebruikte budget bedraagt 781.750 euro.

We tellen 171 weigeringen voor het jaar 2019. De voornaamste reden is het laattijdig indienen van de aanvragen, die ten vroegste 6 maanden voor en ten laatste 9 maanden na de aanvang van de stage moeten worden ingediend. Er werden 4 klachten ingediend, waarvan er 1 geleid heeft tot een herziening van de beslissing.


In het relanceplan dat de Regering in juli 2019 goedgekeurd heeft, wordt geen verhoging van de mentorpremie voorzien. Zoals eerder gezegd, is er onvoldoende tijd overgegaan om de impact van deze maatregel te kunnen evalueren, en het is dan ook niet gepast om deze overhaast te wijzigen. Bovendien moeten de in het kader van het duaal leren bestaande maatregelen in hun geheel worden beschouwd.