Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het digitaal platform "YES !".

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 317)

 
Datum ontvangst: 25/06/2020 Datum publicatie: 11/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het digitaal platform "YES!" dat Actiris heeft opgezet, organiseert groepssessies en gepersonaliseerde ondersteuningsmodules om werkzoekenden te begeleiden en te helpen.

Verschillende coachingsformules zijn dus aan te bevelen zoals gepersonaliseerde coaching, groepscoaching, groepssessies voor de jongsten of specifieke activiteiten zoals "Back to work".

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Wat is uw beoordeling van het platform "Yes!"? Welke doelstellingen had het in 2019? Werden deze doelstellingen bereikt? Wat zijn de doelstellingen voor 2020? Wat zijn de middelen die worden ingezet voor dit platform? Werd een evaluatie van het platform uitgebracht? Zo ja, wat blijkt uit deze evaluatie? Worden wijzigingen of verbeteringen aangebracht aan het platform? Zo ja, volgens welke agenda?

- Hoeveel gepersonaliseerde begeleidingen werden in 2019 georganiseerd? Wat waren de doelstellingen voor dat jaar? Wat zijn die voor 2020? Wat valt er het meest op bij deze begeleidingen? Werd een evaluatie van de resultaten van deze begeleidingen uitgevoerd? Zo ja, wat blijkt uit deze evaluatie?

- Wat de collectieve begeleiding betreft, worden verschillende groepen georganiseerd. Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan de "projectbepalingsgroep" in 2019? Zijn deze begeleidingen gericht op het zelf creëren van werkgelegenheid? Zo ja, werd een raming gemaakt van het aantal werkzoekenden die ervoor gekozen hebben om zelfstandige te worden? Wat is dit aantal?

- Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan het vijf weken lang georganiseerde "Actief zoeken naar werk”? Hoeveel mensen hebben na hun deelname werk gevonden? Wat waren de doelstellingen van deze groep voor 2019? Is dat gelukt? Wat zijn ze voor 2020?

- Hoeveel werkzoekenden hebben deelgenomen aan het coachingsgesprek? Hebben de kandidaten die aan deze coaching hebben deelgenomen meer kans op succes bij hun sollicitatiegesprek? Zo ja, hebben we dan een idee van de resultaten die deze coaching oplevert? Werd er een evaluatie opgesteld? Zo ja, wat blijkt uit deze evaluatie?

- Wat betreft de groepssessies voor jongeren, hoeveel jongeren hebben deelgenomen aan deze sessies in 2019? Wordt in deze sessies bijzondere aandacht besteed aan knelpuntberoepen of beroepen van de toekomst? Wat is het aandeel van de jongeren die na deelname aan deze sessies aan het werk worden gezet? Wat waren de doelstellingen van deze sessies voor 2019? Is dat gelukt? Wat zijn die voor 2020?

- Jaarlijks worden specifieke activiteiten zoals "Back to work" georganiseerd met 4 tot 6 sessies. Hoeveel vrouwen namen deel aan deze activiteiten? Hoeveel van hen kregen zo weer werk?

- Op de website van Actiris wordt vermeld dat er meer dan 150 partners zijn. Zou het mogelijk zijn om de lijst van deze partners te krijgen? Wat is de verhouding tussen private en publieke partners?

- Werden deze begeleidingen voortgezet tijdens de lockdown? Zo ja, hoeveel individuele begeleidingen werden dan verstrekt? Hoeveel groepssessies werden gegeven? Hoeveel mensen namen eraan deel?
 
 
Antwoord   

YES! is een contentplatform dat in juni 2019 werd gelanceerd door Actiris. Het platform bevat artikels, video's en "programma's", namelijk nieuwsbrieven met artikelen over een van de 4 thema's van de blog: je eerste job vinden, opnieuw een job vinden, jezelf omscholen, je motivatie een boost geven. Het platform is niet alleen bedoeld voor werkzoekenden maar ook voor werkgevers en richt zich op de meest zelfredzame mensen door hen tips te geven die ze zelf in de praktijk kunnen brengen.

 

Het doel van het platform is om werkzoekenden en werkgevers te informeren over de Brusselse arbeidsmarkt,  hen aan te moedigen een beroep te doen op de diensten van Actiris en zijn partners via een meer aantrekkelijke contentmarketingstrategie.

 

Sinds juli 2019 heeft de site meer dan 170.000 gebruikers met meer dan 470.000 paginaweergaven (het deel voor werkzoekenden telt meer dan 150.000 gebruikers met meer dan 430.000 paginaweergaven en het deel voor bedrijven telt meer dan 23.000 gebruikers met meer van 45.000 paginaweergaven).

 

Op sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn) hebben video's sinds november 2019 meer dan 180.000 kwalitatieve weergaven geregistreerd, waaronder meer dan 120.000 voor video's bedoeld voor werkzoekenden.

 

Momenteel hebben meer dan 1.400 werkzoekenden zich aangemeld voor de programma’s.

De samenwerking met de Media Références genereerde meer dan 6.000 unieke artikelweergaven en 4.000 unieke heroriënteringen naar het YES!-platform.

 

Voor het werkgeversluik werkt Actiris samen met nieuwsbrieven van HR-referenties zoals HR Square, Peoplesphere, Voka, ...

 

In 2020 is het de bedoeling om met name de video’s verder te ontwikkelen om de diensten van Actiris en zijn partners beter te illustreren en nieuwe samenwerkingen op te zetten met bijvoorbeeld BX1, enz.

De overheidsopdracht voor de oprichting en de ontwikkeling van het platform bedraagt  300.000 euro. Dit budget houdt ook rekening met de productie van interviews en video's in samenwerking met de directie Communicatie van Actiris, het creëren van posts voor sociale media, de maandelijkse rapportering over de prestaties van de website en de sociale media, enz.

De dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (BAZW) van Actiris begeleidt werkzoekenden bij het zoeken naar werk, rekening houdend met hun profiel, hun situatie en de realiteit van de arbeidsmarkt om hun kansen op toetreding tot de arbeidsmarkt te vergroten.

 

Wat betreft begeleiding op maat, heeft de dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk in 2019 3.488 werkzoekenden begeleid met 8.881 uitgevoerde acties. Hiervan waren 8.595 begeleidingsacties op maat.

 

Een meerderheid van de begeleide personen  is laaggeschoold en heeft  meerdere problemen (sociale onzekerheid, gezondheidsproblemen, lijden op het werk, moeilijk toegang tot opleidingen, enz.).

 

Tot op heden is er geen evaluatie van de resultaten van deze begeleiding.

 

In 2019 heeft de dienst BAZW 8 “Groepen Projectbepaling” gepland. Enkel de groep die voor de maand november was voorzien, werd afgelast bij gebrek aan voldoende deelnemers.

 

In totaal namen 46 werkzoekenden deel aan deze groep. Hiervan ondertekenden 13 een arbeidsovereenkomst binnen 6 maanden na de groep en begonnen 8 werkzoekenden aan een opleiding.

 

Binnen deze groepen zijn het de deelnemers die hun project ontwikkelen en hun carrièrekeuzes maken. Dit is een proces waarin de BAZW-consulenten van Actiris hen begeleiden, informeren. In deze context moedigt Actiris hen aan om alternatieven te onderzoeken.

 

Sommige deelnemers beschouwen zelftewerkstelling als de beste optie.  Ze zien de voordelen, vooral in termen van autonomie, onafhankelijkheid en herwaardering. In dit geval verwijst Actiris ze door naar Actiris-partners die zorgen voor begeleiding bij scheppen van werkgelegenheid, zodat ze specifiek advies en begeleiding krijgen.

 

Soms worden WZ die in deze piste geïnteresseerd zijn, belemmerd door de financiële investering. Andere WZ zijn bang voor de risico’s van zelfstandig ondernemerschap, faillissement en kiezen uiteindelijk liever voor een beroep als werknemer. Geen van de deelnemers van 2019 heeft de keuze gemaakt om zelfstandige te worden.

 

De dienst BAZW heeft 5 " Groepen BAZW 5 weken" gepland in 2019. Vier groepen vonden daadwerkelijk plaats en 25 werkzoekenden namen eraan deel.

 

Onder de deelnemers tekenden 13 WZ een arbeidsovereenkomst binnen 6 maanden na de start van de groep en begonnen 3 werkzoekenden aan een opleiding.

Het doel van Actiris voor deze collectieve activiteit is om het aantal gevallen van positieve uitstroom te verbeteren ondanks het moeilijke economische klimaat. Actiris merkt namelijk, in groep, op dat als werkzoekenden eenmaal vertrouwen hebben gekregen in zichzelf en in hun professionele sterke punten, en ze goed zijn toegerust, ze werkgevers interesseren en ze uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek.  Veel deelnemers vinden een job na spontane sollicitaties.

 

In 2019 plande de dienst BAZW elke maand een “Coaching Interview”. Ze vonden allemaal plaats. In totaal namen 65 werkzoekenden deel aan deze workshops.

 

De deelnemers aan deze coachings komen met verschillende verzoeken. Sommigen hebben nog nooit een sollicitatiegesprek gehad en willen weten hoe een sollicitatiegesprek verloopt en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.

 

Anderen hebben al sollicitatiegesprekken achter de rug en beseffen dat ze zich beter moeten voorbereiden en komen dus voor tips die hen daarbij kunnen helpen.

 

Tijdens deze coaching biedt de dienst BAZW van Actiris een antwoord op de belangrijkste vragen die tijdens een sollicitatiegesprek worden gesteld en geeft ze aanwijzingen hoe hierop efficiënt gereageerd kan worden en zo het verrassingseffect en stress vermeden kunnen worden. De deelnemers verlaten deze coaching met alle "tips & tricks" om te weten hoe ze zich op een interview kunnen voorbereiden, zowel qua vorm als inhoud, hoe ze de meest gestelde vragen kunnen structureren en beantwoorden, hoe ze hun sterke punten in de verf kunnen zetten en hoe ze bepaalde valkuilen kunnen vermijden. De dienst BAZW zorgt niet voor de follow-up van de deelnemers, maar deze laatsten hebben de mogelijkheid om Actiris opnieuw te contacteren in functie van hun behoeften.

 

De dienst BAZW ontwikkelt al meerdere jaren twee specifieke acties voor jongeren onder de 30 jaar die hoogstens een diploma van hoger secundair onderwijs hebben:

 

- De groep “projectbepaling” voor jongeren

 

- De BAZW-groep jongeren

 

In 2019 plande de dienst BAZW 6 "Groepen Projectbepalingen voor jongeren". Enkel de groepen voor de maanden april en november werden afgelast wegens gebrek aan deelnemers. Aan deze groepen namen 18 jonge werkzoekenden deel, waarvan 3 binnen 6 maanden na de groep een job vonden en 6 begonnen met een opleiding.

 

Tijdens deze activiteit komen knelpuntberoepen en beroepen van de toekomst aan bod. De groep wil jonge WZ in staat stellen hun kennis van de arbeidsmarkt en de kansen die deze hen kan bieden te verbeteren. Maar het zijn de deelnemers die hun oriëntatie bepalen en hun keuzes maken.

 

In 2019 werden zes “BAZW-groepen jongeren” gepland. Enkel de groep van de maand november vond plaats. 4 jonge werkzoekenden namen deel. Tijdens de lockdown werd de deelnemers in deze groep op afstand opgevolgd.

In totaal namen 22 werkzoekenden deel aan de specifieke activiteiten voor jongeren.

 

 

Voor het jaar 2019 heeft de dienst BAZW twee hoofddoelstellingen vastgelegd: de methodologie van de activiteiten voor jongeren actualiseren om beter aan de behoeften van de deelnemers te voldoen en de zichtbaarheid van de activiteiten verbeteren door de invoering van een “communicatieplan BAZW”.

 

In 2019 plande de dienst BAZW vier “Back to work”-sessies. Vier vrouwen namen deel aan deze sessies.

 

Na de informatiesessies hebben de deelnemers de mogelijkheid om individuele of collectieve begeleiding verder te zetten bij de dienst BAZW.

Dit was het geval voor drie van de deelnemers die begeleiding kregen bij de bepaling van een individueel opleidings- en beroepsproject. Twee van hen vonden een job en de derde volgde een voortgezette beroepsopleiding bij Bruxelles Formation.

 

 

Bij dit project bestaat de moeilijkheid erin om de doelgroep te bereiken. Ondanks de verschillende registratie- en communicatiestrategieën die door de jaren heen werden uitgeprobeerd om te informeren over dit project en de aangegane partnerschappen, is publieke participatie onzeker.

 

Tijdens de lockdown, heeft de dienst BAZW zijn individuele en externe begeleidingsacties voortgezet, hetzij per e-mail, telefoon of videoconferentie. De dienst BAZW heeft begeleiding geboden aan 678 WZ die tijdens de lockdown ten minste één begeleidingsactie hebben gekregen.

 

In het kader van de begeleiding aangeboden door de dienst BAZW, werden alle individuele activiteiten uitgevoerd rekening houdend met de mogelijkheden van de werkzoekenden, behalve de simulatie van sollicitatiegesprekken.

 

De dienst BAZW richtte zich op individuele begeleiding op afstand aangezien dit gemakkelijk te organiseren was gelet op de snelheid waarmee beslist werd om in lockdown te gaan. 

 

Onlangs heeft de dienst BAZW ook een interactieve “Workshop doeltreffende CV” uitgewerkt die binnenkort op afstand zal worden gehouden met een stuurgroep.

 

De dienst BAZW is van plan om collectieve activiteiten geleidelijk aan in kleine groepen te hervatten, te beginnen met "Coaching voor het sollicitatiegesprek" in de loop van de maand augustus en rond midden september een "Groep Projectbepaling" en vervolgens een "Groep Instrumenten".

De lijst met partners van Actiris is beschikbaar op de website van Actiris https://www.actiris.brussels/nl/partners/onze-partners/