Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het talenpunt.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 318)

 
Datum ontvangst: 25/06/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tweetaligheid en meertaligheid zijn belangrijke troeven om werk te vinden, en toch heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest redelijk veel achterstand op dat vlak.

In het kader van de huidige gezondheidscrisis en uw intenties om in te zetten op meertaligheid met het oog op economisch herstel, zou ik willen weten hoe het staat met het geplande Talenpunt.

Op 23 mei 2018 keurde het Directiecomité van het Talenpunt een gemeenschappelijke nota goed betreffende de visie op het Talenpunt, mits uitwerking van een ontwikkelingsplan. Beslist werd om Bruxelles Formation opdracht te geven om samen met de werkgroep het ontwikkelingsplan voor het Talenpunt voor de periode 2018-2020 uit te werken. Op 3 oktober 2018 werd aan het directiecomité van het Talenpunt een ontwerpplan voorgelegd, dat drie bijlagen bevat: flow services Talenpunt, begrotingsvoorstel en faseringsvoorstel. Naar aanleiding van dit ontwerp kreeg de Juridische Dienst van Bruxelles Formation de opdracht een taakomschrijving voor te stellen om na te gaan of er een afzonderlijke juridische entiteit moet worden opgericht.

Volgens het laatste nieuws is het project Talenpunt voorlopig opgeschort, in afwachting van de benoeming van een projectleider.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hoe staat het concreet met de oprichting van het Talenpunt? Wanneer gaat dat gebeuren? Wat zijn de doelstellingen van het Talenpunt? Hoeveel werkzoekenden plant het gemiddeld te begeleiden elk jaar?

- De Juridische Dienst van Bruxelles Formation had de opdracht een taakomschrijving voor te stellen om na te gaan of er een afzonderlijke juridische entiteit moet worden opgericht. Hoe staat het daarmee? Tot welke conclusies is de juridische dienst van Bruxelles Formation gekomen? Werd de gestelde vraag beantwoord?

- Het project werd opgeschort in afwachting van de aanstelling van een projectleider. Is dat gebeurd? Zo ja, wie werd aangesteld? Komt deze persoon van een openbare of een private instelling? Zo ja, welke? Zo nee, wanneer wordt deze projectleider eindelijk aangesteld om het project zo snel mogelijk te doen vooruitgaan?

- Volgens de laatste berichten moest het Talenpunt geïnstalleerd worden in de ruimtes van Bruxelles Formation in de BF Langues, Bischoffsheimlaan 22-25 te Brussel, tegenover het Beroepenpunt. Komt het nog steeds op die plaats? Zijn de werken om deze ruimte in te richten al gestart? Zo niet, wanneer worden ze gepland? Welke middelen zullen daarvoor ingezet worden? Welke budgetten zijn voorzien voor deze werken en uit welke begrotingsenveloppe? Aangezien het Talenpunt in het Beroepenpunt moet komen, hoe wordt de coördinatie tussen beide instanties gepland?

- U had aangekondigd dat contacten zouden gelegd worden met de gemeenschappen om hen te betrekken bij het project van het Talenpunt. Werden deze contacten met de Vlaamse Regering en met de Regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles gelegd? Wat blijkt daaruit? Welke visie hebben de gemeenschappen over dit project? Wordt samenwerking overwogen? Zo ja, welke maatregelen zullen worden uitgevoerd? Welke middelen zullen worden ingezet?

- Een van de essentiële rollen van dit Talenpunt zou zijn de jonge Brusselaars drietalig te maken. Welke maatregelen worden gepland om dat te verwezenlijken? Hoe plant het Talenpunt dat publiek te bereiken? Welke partnerschappen worden daarvoor in overweging genomen?
 
 
Antwoord    De procedure die leidt tot de oprichting van het Talenpunt, zal heropgestart kunnen worden dankzij de rekrutering van een projectleider door Bruxelles Formation, van wie de indiensttreding heeft plaatsgevonden in de week van 17 augustus 2020.

Het is de bedoeling om vanaf 2021 een plaats te hebben waar verschillende partners van verschillende taalrollen verenigd zijn, en waar alle diensten, door hun op mekaar afgestemde initiatieven, zullen bijdragen aan de verbetering van de taalvaardigheid van de Brusselaars.

Dit zullen dus de twee belangrijkste opdrachten van het Talenpunt zijn:
- door zijn acties bijdragen aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid in het Brussels Gewest en aldus tegemoetkomen aan de eisen en noden van de arbeidsmarkt;
- de taaltrajecten van werkzoekenden vlotter laten verlopen, vereenvoudigen en versterken om hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en te verduurzamen.

Dit zijn de operationele doelstellingen van het project:
- de inrichting van een geïntegreerde ruimte voor advies en hulpmiddelen inzake taalopleidingen in Brussel;
- de uitwerking van uiteenlopende activiteiten die een antwoord bieden op de profielen en de taalnoden van de verschillende doelgroepen;
- de uitwerking van een communicatieplan om het Talenpunt binnen het Brusselse landschap te kunnen positioneren;
- de ontwikkeling van een virtueel Talenpunt dat georganiseerd is rond digitale tools;
- de toepassing van controletools die het mogelijk maken om de behoeften op taalvlak geformuleerd door de verschillende geïdentificeerde actoren, met inbegrip van de werkgevers, te weerspiegelen.

Wat de doelgroep betreft, zullen de diensten van het Talenpunt zich in de eerste plaats richten tot de werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Actiris en die een taalcursus tot doel hebben om dichter bij de arbeidsmarkt te komen (Frans, Nederlands, Engels en alfabetisering), en tot mensen die een taalattest willen bekomen in het kader van een aanvraag tot nationaliteitserkenning, een zoektocht naar werk of de toegang tot een beroepsopleiding.


De jaarlijkse bepaling van de onthaaldoelstellingen van de doelgroepen zal deel uitmaken van de gesprekken tussen de partners tegen eind 2020.

De kwestie in verband met de opportuniteit om een aparte juridische entiteit te creëren behoort tot de punten die besproken zullen worden tussen de partners binnen het directiecomité van het Talenpunt dat de komende weken zal bijeenkomen om de uitwerking van het project op te starten. Er zal eveneens rekening worden gehouden met de oriënteringen die werden gekozen in andere projecten waarbij verschillende publieke partners verenigd worden (Beroepenpunt, …).


De locatie van het Talenpunt in de lokalen van Bruxelles Formation op de Bischoffsheimlaan is nog steeds actueel en de verbouwingswerkzaamheden zullen kunnen beginnen.

Het budgettaire luik van het Talenpunt zal deel uitmaken van de gesprekken tussen de partners tegen eind 2020 en de begrotingsonderhandelingen op regeringsniveau.

In het kader van de Strategie Go4Brussels werden de eerste contacten gelegd met de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap om de beleidswerven te bepalen waarvoor een samenwerking zou worden overwogen, waartoe de kwestie van de taalopleidingen behoort.

Jammer genoeg hebben we, wegens de Covid-19-crisis, niet meer vorderingen gemaakt in dit dossier.

Wat betreft uw vraag over de maatregelen die genomen zullen worden om de Brusselse jongeren drietalig te maken, is het te vroeg om daarop te antwoorden. Laat ons het Talenpunt de tijd geven om zijn deuren te openen en vervolgens zullen we, samen met de minister bevoegd voor de Promotie van Meertaligheid, bekijken welke beleidswerven daartoe zullen kunnen leiden.