Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende uw medewerking aan de City Climate Challenge 303030 en aan de doelstellingen inzake koolstofneutraliteit van het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 369)

 
Datum ontvangst: 22/06/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 18 november 2019 stelde ik u vragen over uw medewerking aan Brussels Meet Brussels en aan de City Climate Challenge 303030 en u antwoordde mij op 18 december 2019, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=143988&base=1&taal=fr

De eerste projecten betreffende CCC303030 moesten worden voorgesteld op 31 maart 2020, met de overhandiging van een Green Book.

Vandaag, 22 juni, wens ik volgende aanvullende informatie sedert uw antwoord op 18 december 2019.

1. Welke ideeën met betrekking tot de klimaatuitdagingen werden sindsdien door uw kabinet of door u naar voren gebracht?

2. Werd een (publiek-private) werkgroep opgericht waarbij uw kabinet betrokken is? Welke besturen onder uw bevoegdheid of toezicht nemen deel aan een werkgroep? Omvat de werkgroep ook andere ministeriële kabinetten?

3. Welke projecten met betrekking tot uw bevoegdheden werden ontwikkeld die een oplossing zouden kunnen bieden voor de klimaatuitdaging? Werden deze projecten alleen ontworpen voor Brussel?

4. Hebt u (of leden van uw kabinet/bestuur) deelgenomen aan het grote evenement dat gepland was voor het einde van het eerste kwartaal van 2020 om de ontstane projecten te presenteren die een oplossing zouden kunnen bieden voor de klimaatuitdaging? Hebt u het Green Book ontvangen? Wat zijn de eventuele samenwerkingen en/of gemaakte kosten?

5. Zijn nieuwe gewestelijke autoriteiten (besturen) onder uw bevoegdheid of toezicht betrokken geweest bij het CCC3030-initiatief? Op welke manier(en) werken zij aan het faciliteren van de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten?

6. Werd de klimaatdimensie geïntegreerd binnen elk overheidsorgaan (en bestuur) dat onder uw bevoegdheden of toezicht valt? Werden nieuwe becijferde operationele doelstellingen opgenomen in de richtsnoeren? Zo ja, wat zijn deze doelstellingen en cijfers?
 
 
Antwoord    .1)
Vanwege de gezondheidscrisis is het op 31 maart 2020 geplande evenement verplaatst naar een latere datum in 2020.

Derhalve heb ik met Beci nog geen uitwisselingen gehad over de geselecteerde projecten en heb ik evenmin kennis kunnen nemen van de voortgang van de projecten.

2)
Het initiatief 303030 heeft tot doel private actoren te betrekken bij ambitieuze en oplossingsgerichte klimaatacties.

U vindt in het gepubliceerde Green Book alle werkgroepen die werden gelanceerd.


Dit Green Book kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://s7w2k5u5.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/06/303030_Greenbook_Green-book-FR-v10.pdf

Mijn kabinet heeft niet deelgenomen aan de werkvergaderingen.

3)
De lijst met projecten en hun beschrijvingen kunnen worden geraadpleegd in het Green Book via bovenstaande link.

Alle projecten zijn gericht op het bieden van oplossingen voor de klimaatuitdaging.

Er zijn 8 projecten op het gebied van mobiliteit, 3 projecten op het gebied van energie en 1 project op het gebied van circulaire economie.

4)
Dit evenement wordt uiteindelijk georganiseerd in de maanden september-oktober.

Ik ben van plan om er aan deel te nemen.

Het Green Book is beschikbaar op het webadres dat in het antwoord op vraag 2 werd vermeld.

De samenwerking en de kosten daarvan vallen onder de bevoegdheid van BECI.

5)
Na de publicatie van het Green Book, zal BECI een rondetafelgesprek organiseren met alle actoren.


Het is de bedoeling om voor elk lid van de Brusselse regering een apart rondetafelgesprek te organiseren zodat de deelnemers aan deze vergadering zich kunnen focussen op aangelegenheden die specifiek verband houden met de bevoegdheden van de betrokken minister.

6)
De algemene beleidsverklaring bepaalt het volgende: "de Regering [zal] een bijdrage tot de klimaatprioriteiten opnemen in de oriëntatienota’s en -brieven van elke minister en elke openbare instelling en in de doelstellingen die aan de leidende ambtenaren worden opgelegd.”. 

U heeft ongetwijfeld vastgesteld dat de klimaatdoelstellingen werden opgenomen in de oriëntatienota's van de gewestelijke administraties en organismen, zoals dit werd voorgesteld bij de stemming over de begroting.

De algemene toelichting bij de begroting vermeldt de bijdrage van de gewestelijke organismen aan de klimaatdoelstellingen.

Daar stopt het werk echter niet, aangezien ik de gewestelijke actoren blijf mobiliseren voor de integratie van de klimaatdoelstellingen in de oriëntatiebrief.

Hiertoe heb ik Leefmilieu Brussel gevraagd een brief te versturen naar de andere administraties en organismen van het Gewest om hun behoeften te identificeren op het vlak van de begeleiding bij de integratie van gekwantificeerde doelstellingen in hun oriëntatiebrieven.

Ik verwacht in augustus een antwoord van de administraties.

Op die basis, zal vanaf 2021 een gerichte begeleiding worden georganiseerd.