Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende aantal werkzoekenden ten gevolge van de coronacrisis.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 331)

 
Datum ontvangst: 01/07/2020 Datum publicatie: 11/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De gezondheidscrisis heeft geleid en zal nog leiden tot banenverlies.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Hoeveel inschrijvingen waren er bij Actiris sinds het begin van de lockdown van medio maart? Wat is het verschil tussen de inschrijvingen in normale tijden en de inschrijvingen tijdens de crisis? Hoeveel inschrijvingen waren er via het groene nummer? Hoeveel via het MyActiris‑platform?

- Wat is het profiel van de personen die tijdens de gezondheidscrisis hun baan hebben verloren (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, bedrijfstak)?

- Hoeveel personen die tijdens de coronacrisis hun baan hebben verloren, zijn intussen opnieuw aan het werk? In welke bedrijfstak? In welke sectoren? Is er een raming van het aantal personen die tijdens de crisis werkloos zijn geworden en snel weer aan het werk kunnen worden gezet? Wordt er voor hen een specifiek tewerkstellings-/omscholingsbeleid gevoerd?

- Naar verluidt heeft Actiris 2420 vacatures ontvangen in de maand mei. Uit welke sectoren komen die jobaanbiedingen? Wat is het matchingpercentage tussen de nieuw ingeschrevenen en de nieuwe vacatures? Hoeveel nieuwe jobaanbiedingen heeft Actiris ontvangen in de maand juni? Wat is het matchingpercentage tussen de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden en de nieuwe vacatures in de maand juni?

- Is er al een raming gemaakt van het aantal personen die niet snel weer een baan zouden vinden? Welk actieplan heeft het Gewest voor hen? Wat zijn de aanbevolen mogelijkheden? Hoe werken Actiris, Bruxelles Formation, de opleidings- en tewerkstellingspolen en het Beroepenpunt samen op dat vlak?

- Eind mei waren er 8420 jonge werkzoekenden in Brussel voor een werkloosheidspercentage van 22,5%. Wat zijn de cijfers voor juni? Wat is het verschil tussen mei en juni en tussen mei 2019 en mei 2020? Wat zijn het geslacht, het opleidingsniveau en de sector van oorsprong van de jongeren die zich tijdens de maanden in kwestie bij Actiris hebben ingeschreven? Is er een specifiek plan voor deze doelgroep van pas ingeschreven jongeren? Zo ja, welke begrotingsmiddelen zijn daarvoor dan uitgetrokken? Is er een transitie gepland naar specifieke sectoren bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt?

- Welk actieplan heeft het Gewest opgezet om de jonge doelgroep te oriënteren naar de knelpuntberoepen en de beroepen van de toekomst? Welke opleidingen worden aanbevolen? Welke alternerende opleidingen worden overwogen? Welke middelen worden daartoe ingezet? Worden er extra middelen overwogen, gelet op de covid-19-crisis?

- U hebt aan de pers verklaard dat u de strategie van de Jongerengarantie wenst te versterken. Hoe bent u van plan dat te doen? Welke middelen zullen worden ingezet? Is er een uitbreiding aan de orde, gelet op de covid-19-crisis? Volgens welk tijdschema?
 
 
Antwoord    Van midden maart tot eind juli registreerde Actiris 42.600 inschrijvingen. Dit zijn 14% minder registraties dan vorig jaar.

Van deze 42.600 inschrijvingen werden er 11.800 via het callcenter en 25.300 online geregistreerd.
Voorlopig tonen de Actiris-cijfers aan dat het aantal NWWZ stabiel is in vergelijking met vorig jaar (-0,1%).

Het stabiele peil van de werkloosheidscijfers in de jaarlijkse variatie wordt niet alleen verklaard door de invoering van de verschillende maatregelen (zoals tijdelijke werkloosheid, het recht op overbrugging of het uitstel van betaling) die het banenverlies hebben beperkt, maar ook door de duidelijke daling van het aantal inschrijvingen bij Actiris tijdens de maanden april, mei en de tweede helft van juli, in het bijzonder voor het niet-vergoedbare publiek (waaronder een aanzienlijk deel van de gebruikers van het OCMW die zich, in deze context van de gezondheidscrisis, niet langer moeten registreren bij Actiris).
Niet-vergoedbare werkzoekenden hebben minder belang aan een inschrijving of een verlenging van hun inschrijving gelet op de slechte vooruitzichten op een job / onderbreking van de beroepsopleidingen ...

Als we kijken naar de jaarlijkse variaties in NWWZ, zien we een meer uitgesproken stijging onder de mannen (+ 2,3%), onder de jongeren (+ 16,8% onder de jongeren onder de 25 en + 6,5% onder de 25 tot 29-jarigen), onder de hooggeschoolden (+ 12,1%) en de middengeschoolden (+ 6,6%).
Gegevens over mensen die tijdens de crisis hun job hebben verloren en die opnieuw een job hebben gevonden, zijn niet beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het geschatte aantal werkzoekenden dat snel weer aan het werk kan worden gezet.
De volgende tabel vergelijkt de werkaanbiedingen die Actiris heeft ontvangen per activiteitensector tussen midden maart 2020 en eind juli.

In vergelijking met vorig jaar is er voor dezelfde periode een afname van 22% in WA.

Activiteitensector

2019

2020

Jaarlijkse variatie

WA ontvangen in dezelfde periode in 2019

WA ontvangen na de lockdown

tweede helft maart – eind juli

tweede helft maart – eind juli

In absolute waarde

in %

A      Landbouw, bosbouw en visserij

9

12

3

33,3%

B-C  Industrieën

137

106

-31

-22,6%

D-E  Energie, water en afvalverwerking

143

106

-37

-25,9%

F     Bouwnijverheid

225

183

-42

-18,7%

G     Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen

1.240

599

-641

-51,7%

H     Vervoer en opslag

626

300

-326

-52,1%

I       Verschaffen van accommodatie en maaltijden

802

163

-639

-79,7%

J      Informatie en communicatie

732

801

69

9,4%

K     Financiële activiteiten en verzekeringen

142

233

91

64,1%

L     Exploitatie van en handel in onroerend goed

135

51

-84

-62,2%

M    Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

1.558

806

-752

-48,3%

N    Administratieve en ondersteunende diensten

1.975

1.712

-263

-13,3%

O    Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen

1.456

1.708

252

17,3%

P    Onderwijs

916

1.347

431

47,1%

Q    Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

1.627

1.101

-526

-32,3%

R    Kunst, amusement en recreatie

194

135

-59

-30,4%

S    Overige diensten

545

369

-176

-32,3%

T    Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

10

2

-8

 

U    Extraterritoriale organisaties en lichamen

16

12

-4

-25,0%

Z   Onduidelijk aangegeven activiteiten

518

394

-124

-23,9%

Totaal

13.006

10.140

-2.866

-22,0%

 

Source/Bron : Actiris, Calculs view.brusselsDe volgende tabel vergelijkt de werkaanbiedingen ontvangen in de periode na de gezondheidscrisis ten opzichte van de werkzoekenden ingeschreven bij Actiris (situatie juli 2020 - totaal en jongeren) per beroepsdomein.


Zo zien we dat 9,3% van de werkzoekenden staat ingeschreven in het beroepsdomein van de horeca. De horecasector vertegenwoordigt echter 2,9% van de werkaanbiedingen over de periode van midden maart tot eind juli.

Tabel 2 : WA rechtstreeks ontvangen door Actiris  (2de helft maart – eind juli 2020) en NWWZ – totaal en < 25 jaar (juli 2020) per activiteitendomein

 

Ontvangen WA (2de helft maart – eind juli 2020)

NWWZ (juli 2020)

 

WA

in %

Totaal

in %

< 25 jaar

in %

A. Administratie (bedienden, secretariaat, enz.)

1.426

14,1%

12.959

14,8%

1.301

16,0%

B. Land- en tuinbouw, veeteelt, jacht / visvangst

107

1,1%

894

1,0%

87

1,1%

C. Kunst - Ambacht

99

1,0%

6.807

7,8%

339

4,2%

D. Haartooi - schoonheidsverzorging

68

0,7%

1.134

1,3%

166

2,0%

E. Handel – ondersteuning verkoop

1.148

11,3%

8.265

9,4%

1.567

19,3%

F. Bouw

552

5,4%

4.985

5,7%

283

3,5%

G. Economie, financiën, recht

580

5,7%

1.122

1,3%

52

0,6%

H. Garage, carrosserie, rijwielen

43

0,4%

714

0,8%

122

1,5%

I. Beheer

929

9,2%

3.395

3,9%

92

1,1%

J. Horeca, voeding

296

2,9%

8.180

9,3%

759

9,3%

K. Drukkerij

1

0,0%

260

0,3%

21

0,3%

L-P. Industrie

437

4,3%

1.582

1,8%

145

1,8%

Q. Informatica

567

5,6%

1.370

1,6%

113

1,4%

R. Ingenieurs / Toegepaste wetenschappen

107

1,1%

363

0,4%

11

0,1%

S. Geneeskunde – paramedische beroepen

806

7,9%

3.932

4,5%

379

4,7%

T. Pédagogie, onderwijs, opleiding

546

5,4%

2.558

2,9%

165

2,0%

U. Psychosociaal, cultuur, vrije tijd, sport

1.057

10,4%

3.939

4,5%

401

4,9%

V. Wetenschappen

74

0,7%

472

0,5%

16

0,2%

W. Veiligheid, schoonmaak, milieu*

820

8,1%

12.337

14,1%

899

11,0%

X. Textiel, confectie, stoffering, leder

5

0,0%

823

0,9%

26

0,3%

Y. Transport, vrachtbehandeling, verpakking, enz. (logistiek)

472

4,7%

9.859

11,3%

678

8,3%

Z. Onbepaald

 

0,0%

1.678

1,9%

518

6,4%

Totaal

10.140

100,0%

87.628

100,0%

8.140

100,0%

 Het uitstroompercentage naar werkvan de nieuw ingeschreven WZ bedraagt 49% (voor de cohorte 2018 – resultaat 2019). De gezondheids- en economische crisis die we doormaken, zal dit percentage tijdens de crisis verlagen. Het is echter niet mogelijk om de evolutie van dit percentage in te schatten, gezien het belang van de onzekerheden die verband houden met de ontwikkeling van de gezondheids- en economische crisis.
Eind mei waren er in Brussel 8.420 jonge werkzoekenden voor een werkloosheidspercentage van 22,5%. Wat zijn de cijfers voor de maand juni? Wat is het percentageverschil tussen mei en juni en tussen mei 2019 en mei 2020? Wat zijn het geslacht, het kwalificatieniveau en de sector van herkomst van de jongeren die in deze maanden bij Actiris zijn ingeschreven? Is er een specifiek plan voorzien voor dit nieuw ingeschreven jonge publiek? Zo ja, wat is het budget hiervoor? Is er een overgang naar specifieke trajecten voor terugkeer naar het arbeidsleven voorzien?
Onderstaande tabel geeft de maandelijkse evolutie van jongeren weer. Er dien opgemerkt te worden dat de stijging van het werkloosheidscijfer bij jongeren momenteel voornamelijk wordt verklaard door een aanzienlijke afname van de uitstroom van werkloosheid naar werk voor jongeren en niet door een toename van het aantal nieuwe inschrijvingen.

Tabel 3 : Maandelijkse evolutie van de jonge NWWZ (2019 - 2020)

 

2019

2020

Jaarlijkse variatie

 

 

in %

Januari

9.317

8.975

-342

-3,7%

Februari

9.025

8.696

-329

-3,6%

Maart

8.715

8.450

-265

-3,0%

April

8.064

8.418

354

4,4%

Mei

7.636

8.240

604

7,9%

Juni

7.167

8.133

966

13,5%

Juli

6.971

8.140

1.169

16,8%

Augustus

8.132

     

September

9.262

     

Oktober

9.574

     

November

9.163

     

December

8.724

     

 

 

 

 

 

 Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van jongeren weer (geslacht, duur van inactiviteit en opleidingsniveau).

Tabel 4 : Verdeling van de jonge NWWZ (< 25 jaar) volgens de belangrijkste kenmerken – jaarlijkse variatie

 

Juli 2020

Prop.

Jaarlijks verschil

In absolute waarde

in %

Totaal - 25 jaar

8.140

100,0%

1.169

16,8%

Mannen

4.446

54,6%

706

18,9%

Vrouwen

3.694

45,4%

463

14,3%

- 12 maanden

6.042

74,2%

1.280

26,9%

12 tot 23 maanden

1.216

14,9%

-53

-4,2%

24 maanden en +

882

10,8%

-58

-6,2%

Laag

4.145

50,9%

333

8,7%

Gemiddeld

3.377

41,5%

646

23,7%

Hoog

618

7,6%

190

44,4%

Bron : Actiris, Calculs view.brussels

Op de interactieve website van Viewstat vindt u gedetailleerde gegevens voor de verschillende maanden (https://viewstat.actiris.brussels/viewstat_werkloosheid_basisstatistieken.html)In het kader van de akkoorden van gekruist beleid Actiris / Bruxelles-Formation is het gezamenlijke werk van het Brusselse observatorium voor werk en opleiding met name gericht op het versterken van de overeenstemming tussen beroepsopleiding en de vraag naar werk, in het bijzonder met betrekking tot de knelpuntberoepen en de tekorten aan geschoolde arbeidskrachten, om aan te sluiten bij de gewestelijke kwesties, de behoeften van Brusselaars en de veranderingen op de arbeidsmarkt. Het observatorium zal deze behoeften na de Covid 19-crisis opnieuw bijstellen.

In het kader van het herstelplan dat in juli 2020 door de Brusselse Regering werd goedgekeurd, werd beslist om het opleidingsaanbod te versterken.
Intensieve begeleiding wordt al enkele jaren verworven in het kader van de Jongerengarantie.

Aangezien het verwachtte publiek in september / oktober voornamelijk uit jongeren zal bestaan, zullen de arbeidsconsulenten speciale aandacht aan hen besteden.

De digitale tool, die in het bijzonder verwacht en gebruikt wordt door het jonge publiek, werd ontwikkeld voor zowel de registratie als de automatische matching en is zodanig ontworpen dat het ook op smartphones en tablets toegankelijk is.
Gesprekken worden nu ook op afstand afgenomen via videoconferentie of telefoon, waardoor regelmatig contact met de referent consulent mogelijk is.
Actiris heeft zopas de lijst met knelpuntberoepen gepubliceerd, net als de oriëntatiemogelijkheden naar aanverwante opleidingen.
Conform de gezondheidsregels en de regels van social distancing zullen vanaf september collectieve informatiesessies voor jongeren worden georganiseerd gevolgd door een digitale begeleiding.


Bovendien is het de bedoeling om, in het kader van de nieuwe maatregelen van de Europese Commissie en de nieuwe ESF-programma's, de middelen voor de jongerengarantie te verhogen. Aangezien we in dit stadium nog niet weten welke budgetten aan het Brussels Gewest zullen worden toegekend, kan ik u echter geen concreter antwoord geven.