Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vooruitgang inzake de organisatie en het verloop van het offerfeest 2020 (Aïd el-Kébir of Aïd al Adha) voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 335)

 
Datum ontvangst: 18/06/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Men moet vaststellen dat ondanks de voorbijgaande jaren, de voorspelde bevolkingstoename in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het vaststaand feit dat in de huidige toestand het slachthuis van Anderlecht het hogere aantal dieren tijdens religieuze feesten niet kan opvangen, en ondanks de vele parlementaire vragen over onverdoofd slachten die ik sinds februari 2017 aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heb gestuurd, er sindsdien nog niets is gebeurd en er in ons zo voorspoedig en gediversifieerd Gewest nog altijd geen vaste en erkende extra slachtplaats bestaat voor een slachting met inachtname van het geloof, de overtuigingen en de (constitutionele) vrijheid van degenen die vinden dat het slachten van een dier zonder voorafgaande verdoving een essentieel element vormt in het beoefenen van hun godsdienst.

Men kan enkel betreuren dat volgens mijn informatie en gelet op het feit dat de overheden geen enkele concrete maatregel genomen hebben om de capaciteiten van het slachthuis van Anderlecht te verhogen, het offerfeest 2020 dreigt te verlopen zoals dat van 2017, 2018 en 2019, d.w.z. zonder een extra volledig functionele erkende slachtplaats die ritueel onverdoofd slachten mogelijk maakt.

Op 15 juni 2020 zou ik met u willen bekijken welke vooruitgang werd geboekt inzake de organisatie en het verloop van het offerfeest 2020 voor ELK van de 19 Brusselse gemeenten:

1. Heeft de gemeente de gelegenheid gehad voor een ontmoeting of een gesprek met het Gewest inzake de organisatie van het offerfeest 2020 in een vaste en erkende slachtplaats die ritueel onverdoofd slachten mogelijk maakt? Zo ja, wanneer precies en wie heeft eraan deelgenomen? Wat waren de conclusies, adviezen, aanvragen, aanbevelingen die voortsproten uit die ontmoetingen en/of vergaderingen?

2. Is er een gewestelijke subsidie beschikbaar voor het offerfeest 2020? Zo ja, voor welk bedrag? Heeft een privéstructuur, een gemeentelijke vzw of de gemeente zelf een subsidie of financiële steun gevraagd aan het Gewest voor het offerfeest 2020? Zo ja, welke precieze bedragen werden toegekend en aan wie? Zo nee, om welke redenen werden de subsidieaanvragen verworpen? Werd administratieve ondersteuning toegekend? Zo ja, aan wie precies?

3. Werd een project voor het offerfeest 2020 in een vaste en erkende slachtplaats die ritueel onverdoofd slachten mogelijk maakt voorgelegd aan het Gewest door de gemeente, gemeentelijke vzw’s of een privéstructuur? Hebben gemeentelijke vzw’s en/of privéstructuren gevraagd om het offerfeest 2020 te organiseren? Zo ja, welke precies?

4. Wordt gepland een haalbaarheidsonderzoek te starten voor het inrichten van een vaste en erkende slachtplaats die ritueel onverdoofd slachten mogelijk maakt op het grondgebied van de gemeente?
 
 
Antwoord    Bij mijn weten heeft geen enkele gemeente contact opgenomen met mijn kabinet om de organisatie van het Offerfeest te bespreken, en we hebben ook geen enkele aanvraag voor subsidies ontvangen.

Bovendien kreeg ik geen enkel project of specifiek verzoek van een gemeentelijke vzw of van een private structuur voorgelegd.

Tot slot wordt er geen haalbaarheidsstudie gepland over de vestiging van een slachtplaats op het Brusselse grondgebied. In ieder geval lijkt het me dat deze studie zou moeten worden uitgevoerd door de economische operator die van plan is zich op het grondgebied van het Gewest te vestigen.