Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van ICT-cheques in het kader van de economische heropleving na het coronavirus.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 336)

 
Datum ontvangst: 08/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De ICT-cheques werden in november 2017 grondig hervormd. Het opleidingsaanbod bestaat uit 3 delen: het algemene aanbod, het specifieke aanbod en het beroepsgerichte aanbod.

De belangrijke meerwaarde van deze hervorming is het kennen van het resultaat van de ICT-opleiding die de werkzoekende heeft gevolgd. Hiervoor coderen de partners via het online platform de uitgevoerde acties. De gecodeerde gegevens worden overgebracht naar het dossier van de werkzoekende, dat dus wordt bijgewerkt.

Graag wil ik u de volgende vragen stellen:

- Welke balans maakt u op van de ICT-cheques? Hoeveel werkzoekenden hebben van deze cheques gebruikgemaakt voor het jaar 2019? Wat was het meest gevraagde aanbod? Wat was het minst gevraagde aanbod? Welk budget vertegenwoordigt dit? Wat waren de doelstellingen voor 2019? Werden die gehaald? Wat zijn de doelstellingen voor 2020?

- Wat is het profiel van deze begunstigden? Wat is de gemiddelde werkloosheidsduur voor die laatsten? Wat is het profiel van de begunstigden die werk vinden? Zijn ze meestal jong? In het geval van twee positieve antwoorden op deze laatste vragen, hoe en welk actieplan is gepland om deze doelgroep zo goed mogelijk in de richting van de ICT-opleidingen te sturen in het kader van het economisch herstel?

- Wat het beroepsgerichte aanbod betreft, welke bedrijven vragen het meest van hun (toekomstige) werknemers om zich digitaal te scholen? Welke opleidingen worden het meest gevraagd door werkgevers? Hoeveel tijd is er gemiddeld nodig tussen de opleiding en de tewerkstelling?

- In dezelfde lijn, voor welke digitale beroepen werden duidelijk behoeften vastgesteld? Hoe dragen de ICT-cheques bij om in deze behoeften te voorzien? Welke opleidingen worden in dit verband aanbevolen?

- Wat zijn de verschillende resultaten die op het online platform worden behaald in geval van onderbreking van de opleiding? Hoeveel mensen hebben hun opleiding onderbroken omdat ze werk hebben gevonden? Hoeveel mensen hebben hun opleiding onderbroken omdat ze een IBO of stage hebben gevonden? Hoeveel mensen hebben hun opleiding onderbroken omdat ze zelf hun baan hebben gecreëerd?

- Hoeveel personen hebben hun opleiding afgerond? Welke effecten worden vastgesteld bij degenen die de opleiding hebben afgerond? Is de toegang tot vacatures voor deze profielen vergemakkelijkt? Wat zijn de cijfers voor 2019 en 2020?

- Wat is de lijst met partners voor de ICT-cheques? Wat is de verhouding tussen private en publieke partners? Welke budgetten worden voor elk van hen besteed?

- In een eerdere parlementaire vraag heb ik de resultaten genoemd die de applicatie PC-skills.brussels heeft opgeleverd. Wat is de link tussen dit online platform en de ICT-cheques? Zijn ze complementair? Wat is het meest gevraagde instrument door werkzoekenden? Wat is in termen van resultaten het instrument waarmee de werkzoekende het vaakst zijn opleiding afrondt en het instrument dat zijn tewerkstelling het meest vergemakkelijkt?

- Door de gezondheidscrisis zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Hoe zullen de ICT-cheques bijdragen, met name aan de omscholing van deze nieuwe werkzoekenden? Welke maatregelen zijn daartoe gepland? Wat is in dit verband gepland in het kader van het relanceplan van de Brusselse regering?
 
 
Antwoord    De bedoeling van de maatregel is om werkzoekenden de kans te geven ICT-competenties te verwerven teneinde zich snel, efficiënt en op maat bij te scholen om beter tegemoet te komen aan het door hun toekomstige werkgever gezochte profiel.

Het gaat om korte, niet-kwalificerende opleidingen in computerprogramma’s. Het aanbod bestaat uit 3 luiken: een algemeen aanbod (Office Suite), een specifiek aanbod (bvb. Adobe Premiere Pro, InDesign of WordPress) en een aanbod gericht op de beroepen (bvb. Google AdWords, Revit of SAP).

Het is aldus niet mogelijk om uw vraag over de door de werkgevers meest gevraagde opleidingen te beantwoorden, omdat de maatregel uitgaat van de noden van de werkzoekenden om hen de kans te geven zich in te schakelen op de arbeidsmarkt door hun basiscompetenties te verbeteren of zich te specialiseren.

Het aantal verschillende begunstigden van de ICT-cheques is sinds de hervorming positief geëvolueerd: van 1.309 begunstigden in 2017 naar 1.467 begunstigden in 2018, en vervolgens naar 1.616 in 2019.

De doelstellingen voor 2019 en 2020 waren/zijn om 1.500 verschillende begunstigden voor de ICT-cheques te bereiken.

Het budget 2020 voor de ICT-cheques bedraagt 1.255.000 euro.

De tabel hieronder bevat het totaal aan begunstigden verdeeld volgens hun profiel:

ICT-cheques – verschillende begunstigden in 2019

 

 

Mannen

Vrouwen

TOTAAL

Studieniveau

 

 

 

Zwak (=max.2e graad)

75

77

152

Gemiddeld (=3e graad)

139

175

314

Hoog (=hoger onderwijs)

242

517

759

Btls zonder gelijkwaardigheid

149

242

391

Leeftijdscategorie

 

 

 

< 25 jaar

67

73

140

25-44 jaar

401

708

1.109

45 jaar of ouder

137

230

367

Inactiviteitsduur

 

 

 

< 6 maanden

254

430

684

6-11 maanden

136

221

357

12 maanden of langer

215

360

575

Nationaliteitsgroep

 

 

 

Belg

411

675

1.086

EU

101

239

340

Niet-EU

93

97

190

TOTAAL

605

1.011

1.616

 

 


Wat het vinden van een job betreft, herhaal ik even dat de ICT-cheques geenszins kwalificerende opleidingen zijn om een beroep te leren. Zij dienen om werkzoekenden de kans te geven zich op te leiden of zich verder te bekwamen in bepaalde specifieke programma’s. Deze maatregel is een bijkomende hefboom voor de werkzoekende in zijn zoektocht naar werk.

Uit de door de partners geregistreerde informatie blijkt dat 87% van de opleidingen tot het einde gevolgd werd, 11% niet werd opgestart en slechts 2% stopgezet werd.

De 9 partners voor de ICT-cheques voor het specifieke aanbod en het aanbod gericht op de beroepen, zijn allemaal private partners.

Voor de maatregel ICT-cheque Office Suite worden de opleidingen verstrekt door:
- scholen voor onderwijs voor sociale promotie voor een doelgroep zonder voorkennis of met weinig ICT-kennis die de functionaliteiten wil leren;
- een private partner voor de maatregel “Suite Office à la carte” voor een doelgroep die zijn opleiding wil individualiseren. Deze formule maakt het voor de werkzoekende mogelijk om onafhankelijk een opleidingsprogramma te volgen dat rekening houdt met wat hij al weet en met wat hij wil leren, bijvoorbeeld dynamische gekruiste tabellen in Excel.
Om toegang te verkrijgen tot het platform van PC-Skills is geen ICT-cheque vereist. De werkzoekende moet beschikken over zijn dossiernummer bij Actiris. PC-Skills is dus aanvullend, om tegemoet te komen aan de verschillende profielen en noden van de werkzoekenden.

Voor PC-Skills moet geen software geïnstalleerd worden; enkel een internetverbinding is vereist:

- De opleiding gebeurt live.
- De cursist evalueert zichzelf en leert zich de bestudeerde software aan (het gaat niet om simulatie), en elke handeling die de cursist uitvoert, wordt realtime geanalyseerd en becommentarieerd.
In 2019 vonden er 764 inschrijvingen plaats op het platform van PC-Skills.

Als gevolg van de gezondheidscrisis zullen de ICT-cheques een hefboom voor werk blijven, net als de taalcheques. Aangezien het geen kwalificerende opleidingen zijn, dienen ze echter niet als ondersteuning bij professionele omscholing.