Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegang tot tewerkstellingssteun en meer in het bijzonder activa.Brussels.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 339)

 
Datum ontvangst: 29/06/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De bedoeling van Activa.Brussels is om werkzoekenden te helpen bij hun zoektocht en tegelijkertijd hun aanwerving te vergemakkelijken door middel van financiële steun, zodat het bedrijf kan rekruteren zonder de loonkosten drastisch te verhogen.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

- Welke balans maakt u op van de uitkering van activa.brussels? Hoeveel werkzoekenden konden dankzij dit mechanisme aan het werk worden gezet voor het jaar 2019? Met welke middelen komt dit overeen? Wat waren de doelstellingen voor 2019? Werden die gehaald? Wat zijn die voor 2020?

- Wat voert de regering in het algemeen in om het economisch herstel van het Gewest te bevorderen via de bestaande mechanismen voor tewerkstellingssteun? In hoeverre zullen deze worden gewijzigd in het kader van het relanceplan van de regering? Welke middelen zullen in dit verband worden ingezet? Op welke begrotingsenveloppe zullen zij berusten?

- De uitkering activa.brussels bedraagt in totaal 15.900 euro, gespreid over 30 maanden. Staat een verhoging van het totale bedrag van deze uitkering op de agenda, met het oog op het relanceplan van het Gewest, om de tewerkstelling te ondersteunen in sectoren die sterk door de crisis worden getroffen, zoals de horeca of de detailhandel? Zo ja, welke nieuwe bedragen worden aan deze uitkering toegewezen? Hoe zullen deze nieuwe bedragen worden verdeeld?

- Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkzoekenden worden vrijgesteld van de 12 maanden inschrijving bij Actiris en hebben ze toegang tot activa.brussels vanaf de 1ste dag van hun inschrijving. Is het Gewest, in het kader van het herstel en de COVID-19-crisis, van plan de voorwaarden voor toegang tot deze uitkering tijdelijk te versoepelen, binnen de beschikbare begrotingslimieten, zodat een groter deel van de werkzoekenden zeer snel weer aan het werk kan gaan, zonder een periode van 12 maanden van inactiviteit te hoeven doormaken? Zo ja, wat zullen die versoepelingen zijn? Met welke middelen komt dit overeen?
 
 
Antwoord    De maatregel Activa.brussels werd op 1 oktober 2017 gelanceerd.

In dit stadium is het te vroeg om een uitvoerige stand van zaken van deze maatregel op te stellen. We weten immers dat de eerste begunstigden de maatregel pas hebben afgerond (na de 30 maanden voordelen) in maart 2020, namelijk bij het begin van de lockdown.

De Regering wil in de loop van 2021 een evaluatie van de verschillende steunmaatregelen voor tewerkstelling opstarten die als gevolg van de Zesde Staatshervorming ingevoerd werden in samenwerking met de sociale gesprekspartners.

Wat in dit stadium vanzelfsprekend lijkt, is dat de maatregel een niet te verwaarlozen impact heeft, aangezien van alle uitgedeelde Activa-kaarten in 2019 zowat 5.135 personen een geactiveerde job hebben gevonden (4.328,3 voltijds equivalenten).

Het totaalbedrag van de uitgaven voor 2019 voor Activa bedraagt 28.754.768 euro.

Strikt genomen is er geen jaarlijkse doelstelling die behaald moet worden. In dit stadium van de ontwikkeling van de maatregel ziet Actiris er hoofdzakelijk op toe dat alle werkzoekenden die binnen het toepassingsgebied van de maatregel vallen, over een attest beschikken dat aantoont dat ze aan de voorwaarden van Activa voldoen, en dat zij correct geïnformeerd zijn over de voordelen die de maatregel biedt.

Om die reden heeft Actiris gewerkt aan het project van “de automatisering van de aflevering van de attesten Activa.brussels”. De automatisering van de aflevering, opgestart in juli 2020 en momenteel effectief voor een hele reeks werkzoekenden, betreft reeds meer dan 36.000 werkzoekenden. Deze laatsten worden bij de 22.000 werkzoekenden gevoegd die uit eigen beweging een aanvraag voor een attest hebben gedaan en/of daartoe aangemoedigd werden door een consulent van Actiris.

Het relanceplan, dat de Regering in juli 2020 goedkeurde, voorziet een nieuwe steunmaatregel voor tewerkstelling, aanvullend bij Activa.brussels.
Via deze maatregel wil ik vermijden dat mensen die hun job verloren hebben als gevolg van de Covid-crisis, langdurig werkloos worden en wil ik ervoor zorgen dat ze aantrekkelijk worden voor een snelle aanwerving in vergelijking met nieuwe werkzoekenden uit de andere twee gewesten.

Er wordt voorgesteld om specifieke en gerichte tewerkstellingsondersteuning uit te werken die beperkt wordt in de tijd tot 2022. In deze specifieke context worden in het bijzonder de volgende doelgroepen beoogd:

1. Elke nieuwe persoon die tussen 1 april en 30 december 2020 bij Actiris ingeschreven wordt, die ten hoogste een diploma hoger middelbaar onderwijs bezit, kan een specifieke activering van 6 maanden genieten voor een bedrag van 800 euro per maand;

2. Jongeren die hun studies hebben afgerond en nieuw ingeschreven zijn bij Actiris na het einde van hun studies, kunnen een specifieke genieten van:
o 800 euro/maand gedurende 6 maanden, met hoogstens een diploma hoger middelbaar onderwijs;
o 500 euro/maand gedurende 6 maanden voor jongeren die hun hogere studies afgerond hebben.

De voorwaarde een duurzaam en kwaliteitsvol contract te bezitten, wordt behouden, namelijk een contract van minstens 6 maanden of een contract van onbepaalde duur en minimaal halftijds.
Er wordt een specifieke maatregel, met een korter contract, overwogen voor de culturele sector.

Het voor deze steunmaatregel voorziene budget bedraagt 30.000.000 euro in 2021 en 15.000.000 euro in 2022.

Aangezien het een gedeelde prioriteit betreft, zal met de sociale gesprekspartners over de maatregel overlegd worden. Het is de bedoeling dat de maatregel op 1 januari 2021 van start kan gaan.

Zoals hierboven uitgelegd zal de bestaande Activa.brussels niet gewijzigd worden, noch wat het bedrag van de toelage betreft, noch wat de toekenningsvoorwaarden betreft. Na de evaluatie die zal worden uitgevoerd voor alle steunmaatregelen voor tewerkstelling, zullen aanpassingen kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met de aanbevelingen die daarover zullen worden geformuleerd.