Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Digitalcity.brussels.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 341)

 
Datum ontvangst: 01/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/07/2020 Ontvankelijk p.m.
08/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In 2018 ondertekenden de sociale partners, AGORIA, ABVV, ACV en ACLVB, partners van Evoliris (het ICT-beroepenreferentiecentrum van Brussel), een intentienota om samen met Bruxelles Formation, de VDAB en ACTIRIS de opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT te ondersteunen, aan te sturen en te coördineren.

Die pool moest begin 2020 zijn deuren openen in het Danonegebouw in de Jules Cockxstraat in Oudergem. Deze locatie werd met name gekozen vanwege haar zichtbaarheid, bereikbaarheid en ook om een fysieke link te leggen met de nabijgelegen universiteiten (ULB en VUB).

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

- Is er een evaluatie van het referentiecentrum "Evoliris" uitgevoerd vóór de integratie ervan in de nieuwe opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT? Zo ja, wat blijkt uit die evaluatie? Wat waren de doelstellingen van de laatste drie jaar van dit BRC? Wat is de balans ervan voor die drie jaar? Hoeveel werkzoekenden hebben in elk van die laatste drie jaren opleidingen gekregen die via Evoliris werden voorgesteld? Kunt u een uitsplitsing geven per opleiding? Hoeveel werkzoekenden hebben voor diezelfde jaren een baan gevonden nadat ze hun opleiding hadden afgerond? Wat is het profiel (in termen van geslacht, leeftijd, kwalificatieniveau) van de leerlingen?

- De nieuwe opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT moest begin 2020 haar deuren openen. Gezien de gezondheidscrisis lijkt het erop dat de werkzaamheden zijn vertraagd. Wanneer is de officiële opening van deze pool gepland?

- In dezelfde lijn, hoewel Digitalcity.brussels zichtbaar is op sociale netwerken, moet worden vastgesteld dat de officiële website van Digitalcity.brussels niet operationeel is. Wanneer wordt deze site gelanceerd? Hebben werkzoekenden nog toegang tot de online database die Evoliris aanbood om opleidingen in de ICT-sector voor te stellen? Zo ja, hoe? Via welke tussenpersoon? Hoe is de communicatie rondom deze opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT vooralsnog georganiseerd?

- De coronacrisis heeft het belang van e-learning onderstreept. Zullen er ten tijde van een opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT online lessen komen die iedereen de mogelijkheid bieden een opleiding te volgen? Zo ja, welke middelen zullen in dat verband worden ingezet? Wanneer zal dat gebeuren?

- Wat is de samenhang van het BRC en binnenkort van de opleidings- en tewerkstellingspool met andere openbare of door de overheid gesteunde ICT-opleidingsinstrumenten?

- Wie zijn de partners van deze opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT? Wat is de verhouding tussen private en publieke partners?

- Zijn er in dezelfde lijn al nauwere banden en contacten gelegd met de universiteiten die aan deze pool grenzen, namelijk de ULB en de VUB? Wat is het resultaat van die contacten? Zijn er plannen om met name direct binnen de universiteiten cursussen of opleidingen op het gebied van ICT te geven? Zo ja, welke opleidingen zullen worden aangeboden?

- Naar aanleiding van het coronavirus lijkt het erop dat de opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT bezig is met het uitvoeren van een enquête onder bedrijven om hun behoeften te identificeren, met name op het gebied van opleiding. Wanneer zijn de resultaten van die enquête bekend? Hebt u al resultaten van die enquête? Zo ja, welke zijn dat? Welke opleidingen werden door de bedrijven geïdentificeerd? Welke digitale profielen worden gezocht?

- Evoliris richtte zich vooral op specifieke digitale profielen. Deze opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT heeft als ambitie om zich te richten op profielen die niet in de eerste plaats digitaal zijn om ze in de digitale wereld te brengen. Hoe wil deze pool de capaciteit behouden om tegelijkertijd meer geavanceerde en veeleisende opleidingen aan te bieden?
 
 
Antwoord    Actiris voert jaarlijks een evaluatie uit van de acties van het BRC Horeca Be Pro op basis van het actieplan en het bijbehorende jaarverslag. Bovendien worden de verwachte doelstellingen nagestreefd in doelstellingenovereenkomsten die de jaarlijkse doelstellingen uit het actieplan omzetten en met name de indicatoren voor de te bereiken verwezenlijking voorzien. Deze tool dient om de acties en hun vorderingen duidelijker te maken. Ook zorgt het instrument ervoor dat de successen en de tekortkomingen beter geïdentificeerd worden met het oog op verbetering.

In de bijlage vindt u de doelstellingen-overeenkomsten voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

2019 was het jaar waarin Evoliris verhuisd is, en dat heeft een impact gehad op het aantal georganiseerde opleidingsmodules. Ondanks alles stellen we vast dat het volledige gerealiseerde opleidingsaanbod 40.752 uur bedraagt, wat een stijging met 2.880 uur is in vergelijking met 2018.
De werkzoekenden hebben 80% van de door het Centrum aangeboden opleidingsuren genoten. De werknemers hebben 20% van het totale aantal uren gevolgd. We stellen een stijging van het aantal opleidingsuren vast voor de doelgroep van de werkende mensen (+23%) en voor de WZ (+5%). De doelgroepen uit het onderwijs hebben daarentegen in 2019 geen opleiding gevolgd bij het BRC. We stellen eveneens een daling vast van het aantal bezoekers uit de doelgroep van de onderwijzers-opleiders.

Wat het vinden van een job betreft, stellen we een tewerkstellingspercentage van 34% vast, alsook een percentage positieve uitstroom in de opleidingen van 48%. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van 2018.

De officiële opening van de Pool Digitalcity is gepland voor oktober 2020, behalve wanneer de gezondheidsmaatregelen ons opleggen om het evenement te verzetten.

Ook moet gemeld worden dat de verbouwingswerkzaamheden in het nieuwe gebouw enige vertraging hebben opgelopen, wat gevolgen heeft gehad voor de datum van de opening van de Pool.

Momenteel alle teams van de drie pijlers: Werk, Opleiding en Sector zijn allemaal naar het nieuwe gebouw verhuisd.

De communicatie voor Digitalcity wordt verzorgd door het team van de sectorale pijler, onder supervisie van het directiecomité. De rekrutering van een communicatiemedewerker/-ster loopt. Deze persoon zal zich de komende weken ontfermen over de communicatie voor de Pool.

Hoewel de beleidswerf van de website Digitalcity loopt, is de website van Evoliris (Evoliris.be) nog steeds actief; deze laatste bevat de lijst met scholen en instellingen voor opleiding. De website van Digitalcity zal beschikbaar zijn bij de officiële opening van de Pool.

De werkzoekenden hebben overigens toegang tot de website Dorifor.be. De site bevat het volledige opleidingsaanbod waartoe ze toegang hebben in Brussel, alsook de rekruteringskanalen en de kalender. De website wordt permanent geüpdatet door het Beroepenpunt.

Wat de afstemming van de Pool betreft die reeds officieel bestaat, hoewel zijn officiële opening nog niet heeft plaatsgevonden, op de andere opleidingstools, moet rekening worden gehouden met de doelstelling van de opleidingen en de beoogde doelgroepen. Daartoe zal Bruxelles Formation, als beheerder van de opleiding, de coördinerende rol voor het aanbod spelen, in samenwerking met alle betrokken actoren.
Bovendien zal het platform NextTech, waarvan de doelstelling de zo volledig mogelijke inventarisering van de “digitale” opleidingen in Brussel is, eveneens een rol spelen bij de afstemming. Dit project is bijna voltooid.

Het bestuursorgaan (of RvB) van Digitalcity.brussels is samengesteld uit:
- Publieke partners: Bruxelles Formation, Actiris en VDAB Brussels;
- Sectorale partners – private partners (sociale gesprekspartners): Agoria, Beci, BBTK (ABVV), ACV-LBC, ACLVB;
- Een vertegenwoordiger van de minister van Werk.

De algemene vergadering bestaat uit dezelfde leden, aangevuld met CEFAID, CEFORA, CF2M, CIBG, COFTEN, DigitYser, FIJ, Interface3, Le Wagon, S19, Syntra Brussel, ULB-VUB, MIC, …

Operationeel gezien is de verhouding 50/50.

Er zijn contacten met de ULB. Uit deze contacten blijkt de wil om samen een opleiding voor UX/UI-designer te organiseren. Een deel van de lesuren zou worden gegeven in de lokalen van de universiteit.

De samenwerking met de universiteiten zal de komende jaren ontwikkeld kunnen worden.

Er werden verschillende studies, enquêtes en analyses uitgevoerd, of ze zijn nog bezig, hetzij door Cefora, Agoria of Digitalcity, maar het is nog te vroeg om de behoeften van de werkgevers precies te identificeren. De ondernemingen hebben heden immers drie prioriteiten: hun activiteiten heropstarten, zich aanpassen aan de door het coronavirus hertekende wereld en de financiële impact van de daling van de activiteiten beheren.
Digitalcity werkt, samen met zijn partners, aan zijn actieplan 2021 dat uiteraard rekening zal houden met de gevolgen van de Covid-19-crisis.

Digitalcity.brussels heeft de ambitie om een opleidingsaanbod voor ICT-professionals – zij die we gewoonlijk informatici noemen – te behouden.
Digitalcity richt zich echter ook tot personen die zich omscholen of specifieke digitale vaardigheden willen verwerven.